งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย : นางนพรัตน์ สุวรรณโณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา สงขลา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติ ด้านความรับผิดชอบของผู้เรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย : นางนพรัตน์ สุวรรณโณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา สงขลา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติ ด้านความรับผิดชอบของผู้เรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย : นางนพรัตน์ สุวรรณโณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา สงขลา nopparat@bac.ac.th การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติ ด้านความรับผิดชอบของผู้เรียน ใน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี เรื่อง Accounting Cycle ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานการบัญชี โดยใช้วิธีการสอนแบบ TAI

2 ปัญหาการวิจัย จากการเรียนการสอนในสัปดาห์แรก พบว่าผู้เรียนในห้องเรียนมีความ หลากหลาย แบ่งแยกกลุ่มคนเก่ง ปานกลาง และอ่อนอย่างชัดเจน ต่าง คนต่างอยู่ขาดการช่วยเหลือซึ่งกันและ กัน ผลจากการทดสอบย่อย ครั้งที่ 1 พบว่า : ผู้เรียนเข้าสอบ 39 คน ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ( ร้อยละ 60) 19 คน คิดเป็นร้อยละ 48.72 ซึ่งถือว่า อยู่ในระดับต่ำ

3 จากการวิเคราะห์สาเหตุร่วมกันผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ได้กลับไป ทบทวนบทเรียน แต่จะใช้วิธีการอ่าน ก่อนสอบ ซึ่งสภาพวิชาการบัญชีไม่ สามารถอ่านก่อนสอบได้ ผู้เรียนต้อง ฝึกปฏิบัติซ้ำ ๆ ทั้งทางด้านหลักการ บัญชีและคำศัพท์ที่ใช้ในทางบัญชี ซึ่ง แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ โดยตรง

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี เรื่อง Accounting Cycle ของนักศึกษา เพื่อศึกษาเจตคติต่อกระบวนการ จัดการเรียนการสอนแบบ TAI ( ด้าน ความรับผิดชอบ )

5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตาราง เปรียบเทียบผลการเรียน ก่อน หลัง การใช้วิธีการสอนแบบ TAI ก่อนหลัง T1T2T3T4T5Projec t ผู้เข้า สอบ 39 ผ่าน เกณฑ์ 193630393036 ร้อยละ ผู้ผ่าน เกณฑ์ 48.7 2 92.3 1 76.9 3 10076.6392.31

6 ตารางผลการประเมินตนเองด้านความ รับผิดชอบ รายการประเมินระดับการประเมิน ค่าเฉ ลี่ย ร้อย ละ แปล ผล ความรู้ด้านคำศัพท์ สำนวน ก่อน เรียน 2.6753.3 3 น้อย ความรู้ดานคำศัพท์ สำนวน หลัง เรียน 3.8977.7 8 มาก การทดสอบคำศัพท์บ่อย ๆ ทำให้ เขียนคำศัพท์ถูก มากขึ้น 3.8376.6 7 มาก การทำโครงงานฯ เป็นการฝึกให้มี ความรับผิดชอบมากขึ้น 4.3987.7 8 มาก

7 สรุปผลการวิจัย ผู้เรียนที่ผ่านการเรียน โดยวิธีการสอน แบบ TAI มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 97.44 ผู้เรียนที่ผ่านการเรียน โดยใช้วิธีการ สอนแบบ TAI มีความรับผิดชอบมาก ขึ้นในระดับมาก ร้อยละ 87.78

8 อภิปรายผล ผลจากการวิจัยพบว่า หลังใช้การ จัดการเรียนรู้แบบ TAI ผู้เรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 97.44 ซึ่งเป็นไปตาม สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ วิธีการสอนแบบ TAI เป็นวิธีการสอนที่ ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งผู้เรียนมีทั้งเก่ง ปานกลาง และอ่อน อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ผู้เรียนต้องลงมือ ปฏิบัติด้วยตนเอง โดยสมาชิกในกลุ่ม จะคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือ และ กระตุ้นซึ่งกันและกัน

9 การประเมินตนเองด้านความ รับผิดชอบ พบว่าผู้เรียนที่ใช้วิธีการ เรียนแบบ TAI มีความรับผิดชอบมาก ขึ้น ในระดับมาก ร้อยละ 87.78 เพราะ วิธีการเรียนดังกล่าว ฝึกให้ผู้เรียนแต่ ละคนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และ ต่อเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย : นางนพรัตน์ สุวรรณโณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา สงขลา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติ ด้านความรับผิดชอบของผู้เรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google