งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ การแลกเปลี่ยน บุคลากร ” ทางเลือกของการจัดการความรู้ใน สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา กรณีศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ การแลกเปลี่ยน บุคลากร ” ทางเลือกของการจัดการความรู้ใน สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา กรณีศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ การแลกเปลี่ยน บุคลากร ” ทางเลือกของการจัดการความรู้ใน สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา กรณีศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ ผู้วิจัย : นางสาวกาญจนา เลิศรุ่ง รัศมี สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน ครู www.mbk.ac.th

2 ปัญหา การวิจัย 1. การเข้า - ออก / การถึงแก่กรรม / การ ขาดแคลน บุคลากรในสถานศึกษา 2. ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติ หน้าที่และภาระงาน ที่รับผิดชอบ 3. การฝึกอบรมบุคลากร / การทดลอง งานต้องใช้ระยะเวลา 4. เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามตัวบ่งชี้ที่ 10 ( สมศ.) 5. ความมั่นคง / แรงจูงใจของ สถานศึกษา

3 วัตถุประสงค์ การวิจัย 1. เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ มี ประสบการณ์ตรง เกิดทักษะทางวิชาชีพมากขึ้น 2. เพื่อสร้างความร่วมมือทาง วิชาการร่วมกันระหว่าง สถานศึกษาเอกชนอาชีวศึกษา ด้วยกัน

4 สถานศึก ษา 1 ด้านการ แลกเปลี่ยน บุคลากร กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 1. การบ่งชี้ความรู้ 2. การสร้างและ การแสวงหาความรู้ 3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 4. การประมวล และกลั่นกรองความรู้ 5. การเข้าถึงความรู้ 6. การแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนความรู้ 7. การเรียนรู้และการนำไปใช้งาน สถานศึ กษา 2 MOU ทาง วิชาการ ด้าน วิชาการ ด้านประกัน คุณภาพ ด้านการ ทำวิจัย / นวัตกรรม

5 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน ( คน ) ร้อยละ 1. เพศ ชาย 13 คน 33.3 หญิง 17 คน 43.6 รวม 30 คน 100.00 2. อายุ อายุ 22 – 26 ปี 1 คน 2.6 อายุ 27 – 31 ปี 7 คน 17.9 อายุ 32 – 35 ปี 8 คน 20.5 อายุ 36 – 40 ปี 7 คน 17.9 อายุ 41 ปีขึ้นไป 7 คน 17.9 รวม 30 คน 100 3. สถานภาพ ผู้บริหาร 3 คน 7.7 อาจารย์ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 12 คน 30.8 อาจารย์ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 15 คน 38.5 รวม 30 คน 100 4. สังกัดสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 20 คน 51.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี บริหารธุรกิจ 10 คน 25.6 รวม 30 คน 100

6 ที่ความพึงพอใจระดับความ พึงพอใจ แปลผล XS.D. 1 การนำเสนอข้อมูลสถานศึกษา 4.570.50 ระดับดี มาก 2 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 4.670.47 ระดับดี มาก 3 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการ ศึกษาทั้งด้านวิชาการและประกันคุณภาพ การศึกษาระหว่างสถานศึกษา 4.630.49 ระดับดี มาก 4 การศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการ การประกัน คุณภาพการศึกษา และโครงการที่น้อมนำหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4.570.50 ระดับดี มาก 5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 4.700.46 ระดับดี มาก 6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน 4.670.47 ระดับดี มาก 7 การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง สถานศึกษา 4.670.47 ระดับดี มาก 8 ภาพรวมโครงการศึกษาดูงานและพิธี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 4.630.49 ระดับดี มาก ภาพรวมการจัดโครงการ 4.6 4 0.3 7 ระดับดี มาก ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของความรู้ที่ได้รับและนำไปใช้ ประโยชน์จากการทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

7 1. เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ มีประสบการณ์ตรง เกิดทักษะทางวิชาชีพมากขึ้น สรุปผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่ทำการ แลกเปลี่ยนได้รับความรู้ ประสบการณ์ ตรง สามารถนำความรู้ ทักษะ มาใช้ในการปฏิบัติ หน้าที่ในสถานศึกษาของตนเอง พิจารณาจากผลการวิจัยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 อยู่ในระดับดีมาก 2. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ระหว่างสถานศึกษาเอกชนอาชีวศึกษา ด้วยกัน สรุปผลการวิจัยพบว่า มีความร่วมมือทั้ง ด้านการประกันคุณภาพ การแลกเปลี่ยนบุคลากร การศึกษาดูงาน เป็นต้น พิจารณาจากผลการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสาม ( สมศ.) ของวิทยาลัย เทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ ผ่านการประเมินอยู่ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 77% จากการประเมินเมื่อวันที่ 4-6 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา

8


ดาวน์โหลด ppt “ การแลกเปลี่ยน บุคลากร ” ทางเลือกของการจัดการความรู้ใน สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา กรณีศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google