งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการเรียน การสอนผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการเรียน การสอนผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการเรียน การสอนผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย เทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ในรายวิชาการพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง ชื่อ - สกุลผู้วิจัย : นายทวิช พาธะขัน สังกัดวิทยาลัย : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ เชียงใหม่ เลขที่ 2 ถ. คชสาร ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200 โทร. 0-5327-5663 ต่อ 3321

2 ปัญหาการวิจัย : จากการจัดการเรียนการสอนใน รายวิชาการพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง ผู้วิจัยพบปัญหาต่าง ๆ อาทิเช่น ผู้เรียนมีข้อจำกัดเรื่องของเวลาที่เรียน ในช่วงระยะสั้น ๆ ผู้เรียนสับสนในการปฏิบัติตาม ขั้นตอนที่ผู้สอนเขียนอธิบายรายละเอียดไว้ในเอกสาร ประกอบการสอน เป็นเหตุให้ผู้เรียนลดความสนใจใน การปฏิบัติตามในขั้นตอนต่อไป อีกทั้งไม่สามารถ เข้าใจผลการทางานของคำสั่งต่าง ๆ ตามที่เขียน อธิบายไว้ได้อย่างชัดเจน ส่วนการสาธิตผู้เรียนได้ มองเห็นการปฏิบัติจากผู้สอนแล้ว คาดว่าสามารถ ปฏิบัติเองได้ แต่ในการปฏิบัติจริง เกิดปัญหาคือไม่ สามารถทำเองได้ตามที่คาดหวัง ทำให้นักศึกษามี ผลสัมฤทธิ์ทางการต่ำ ผู้สอนจึงเห็นความจำเป็นใน การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น และ ผู้เรียนสามารถเข้าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อเรียนรู้ ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษาให้สูงขึ้นต่อไป

3 วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ ของรูปแบบการเรียนผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียนชั้นปวส. ปีที่ 2 ใน รายวิชาการพัฒนาเว็บเพจ ชั้นสูง 2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาในรายวิชา การพัฒนา เว็บเพจชั้นสูง 3. เพื่อศึกษาความรับผิดชอบต่อการ เรียนของนักศึกษาที่เรียนจากรูปแบบ การเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรายวิชา การพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง

4 วิธีดำเนินการวิจัย 1. ขั้นการออกแบบเพื่อจัดรูปแบบการเรียนผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เหมาะสมในระดับชั้น ปวส. ปีที่ 2 2. ขั้นการพัฒนารูปแบบการเรียนผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ตในระดับชั้น ปวส. ปีที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์ วิเคราะห์ผู้เรียน ออกแบบเนื้อหา กำหนดกิจกรรมการเรียน การจัดสภาพแวดล้อมทางการ เรียน กำหนดบทบาทผู้สอน การดำเนินการเรียน กิจกรรมเสริมทักษะ ประเมินผลการเรียน ปรับปรุงแก้ไข

5 3. นำรูปแบบการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี การศึกษา ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านการเรียนการ สอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตรวจสอบ จำนวน 2 ท่าน เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ เรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ผู้วิจัยได้ พัฒนาขึ้น 4. นำรูปแบบการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ พัฒนาขึ้นไปทดสอบหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 โดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษา ระดับชั้นปวส. ปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย การเชียงใหม่ที่เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เบื้องต้นในภาคเรียนที่ 2/2556 จำนวน 32 คน

6 5. ขั้นที่ 3 ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 16 คน เพื่อนำผลมาหาประสิทธิภาพ E1/E2 สรุปผลการวิจัย : 1. จากการศึกษาวิจัยเพื่อหา ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ตวิชาการพัฒนาเว็บเพจชั้นสูงในครั้งนี้ E1/E2 มีค่าเท่ากับ 89.14/88.10 ซึ่งถือว่าสูงกว่า เกณฑ์ที่กำหนด 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนชั้นปวส. ปีที่ 2 โดยการ เรียนจากรูปแบบการเรียนผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ตกับการเรียนแบบปกติพบว่ามี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

7 3. การศึกษาความรับผิดชอบต่อการเรียนของ นักเรียน ที่เรียนจากรูปแบบการเรียนผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต พบว่า นักเรียนชั้นปวส. ปีที่ 2 ที่เรียน จากรูปแบบการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มี ความรับผิดชอบต่อการเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการเรียน การสอนผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google