งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน

2 กลุ่มที่ ๑ ตรวจลงตรา/ประทับตราอนุญาต ณ ศูนย์ฯ (พระประแดง/แม่สาย แม่สอด/ระนอง และจังหวัด (ที่มี ตม.) - ตรวจลงตรา ๕๐๐.- - คำขออนุญาต ๑๐๐.- - ค่าธรรมเนียม ๙๐๐.- กรณียื่นศูนย์ฯ ส่งแบบ (ตท. ๒) +เอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ สจจ.+สจก.๑-๑๐ ออกใบอนุญาตทำงาน ๓๑ มี.ค.๕๙ ก่อน ๓๑ มี.ค. ๕๙ (๑ เดือน) นายจ้างขอต่อ ถึงปี ๖๑ สจจ./สจก. ๑-๑๐ ออกหนังสือไป ตม. (ค่าธรรมเนียม ๕๐๐) ต่ออายุ (๒ ปี) ปี ๒๕๖๑

3 กลุ่มที่ ๒ กกจ. แจ้งข้อมูล ปค. - ปรับปรุง - ชำระค่าธรรมเนียม - ออกบัตร
เปลี่ยนนายจ้าง ตรวจสัญชาติภายใน ๓๑ มี.ค. ๕๙ นายจ้าง พามารายงานตัว ทำบัตรใหม่ ณ OSS กจจ. จัดคิว ตรวจ/รับแบบ (ตท.๘) รายงานตัว ปค. เพื่อทำบัตร นายจ้างเดิม - ชำระค่าธรรมเนียม - ออกบัตร ประกันสุขภาพ ก่อน ๓๑ มี.ค. ๕๙ (๑ เดือน) นายจ้างขอต่อ ถึงปี ๖๑ สจจ./สจก.๑-๑๐ ออกหนังสือไป ตม. (ค่าธรรมเนียม ๕๐๐) ต่ออายุ (๒ ปี) ปี ๒๕๖๑

4 กลุ่มที่ ๓ กลุ่มที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ก.ค. ๕๘ ได้สิทธิตามพ่อ-แม่
คำสั่ง ๑๐๐/๑๐๑ โดยเคร่งครัด ตั้งแต่ ๑ ก.ค. ๕๘ กลุ่มที่ ๔ ได้สิทธิตามพ่อ-แม่

5 ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. – ๒๙ มิ.ย. ๕๘ ในลักษณะ OSS เหมือน คสช.
กลุ่มประมง ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. – ๒๙ มิ.ย. ๕๘ ในลักษณะ OSS เหมือน คสช.


ดาวน์โหลด ppt การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google