งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมชี้แจงแนวทางการ ดำเนินการจัดระบบแรงงาน ต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมชี้แจงแนวทางการ ดำเนินการจัดระบบแรงงาน ต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมชี้แจงแนวทางการ ดำเนินการจัดระบบแรงงาน ต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน

2 กลุ่มที่ ๑ ตรวจลงตรา / ประทับตรา อนุญาต ณ ศูนย์ฯ ( พระ ประแดง / แม่ สาย แม่สอด / ระนอง และ จังหวัด ( ที่มี ตม.) - ตรวจลง ตรา ๕๐๐.- - คำขอ อนุญาต ๑๐๐.- - ค่าธรรมเนีย ม ๙๐๐.- กรณียื่น ศูนย์ฯ ส่งแบบ ( ตท. ๒ ) + เอกสารที่ เกี่ยวข้อง ให้ สจจ.+ สจก. ๑ - ๑๐ ออก ใบอนุ ญาต ทำงา น ๓๑ มี. ค. ๕๙ ก่อน ๓๑ มี. ค. ๕๙ ( ๑ เดือน ) นายจ้างขอ ต่อ ถึงปี ๖๑ สจจ./ สจก. ๑ - ๑๐ ออกหนังสือ ไป ตม. ( ค่าธรรมเนีย ม ๕๐๐ ) ต่ออายุ ( ๒ ปี ) ปี ๒๕๖๑

3 กลุ่มที่ ๒ นายจ้าง พามา รายงาน ตัว ทำบัตร ใหม่ ณ OSS กจจ. จัดคิว ตรวจ / รับแบบ ( ตท. ๘ ) รายงา นตัว ปค. เพื่อ ทำ บัตร เปลี่ ยน นาย จ้าง นาย จ้าง เดิม กกจ. แจ้ง ข้อมูล ปค. - ปรับปรุง - ชำระ ค่าธรรมเนีย ม - ออกบัตร ตรวจ สัญชา ติ ภายใน ๓๑ มี. ค. ๕๙ - ชำระ ค่าธรรมเนีย ม - ออกบัตร ก่อน ๓๑ มี. ค. ๕๙ ( ๑ เดือน ) นายจ้าง ขอต่อ ถึง ปี ๖๑ สจจ./ สจก. ๑ - ๑๐ ออก หนังสือไป ตม. ( ค่าธรรมเนีย ม ๕๐๐ ) ต่ออายุ ( ๒ ปี ) ปี ๒๕๖๑ ประกัน สุขภาพ

4 กลุ่มที่ ๓ คำสั่ง ๑๐๐ / ๑๐๑ โดยเคร่งครัด ตั้งแต่ ๑ ก. ค. ๕๘ กลุ่มที่ ๔ ได้สิทธิตาม พ่อ - แม่

5 กลุ่ม ประมง ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ เม. ย. – ๒๙ มิ. ย. ๕๘ ในลักษณะ OSS เหมือน คสช.


ดาวน์โหลด ppt การประชุมชี้แจงแนวทางการ ดำเนินการจัดระบบแรงงาน ต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google