งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน. การจำแนกประเภท  ทรัพยากรสารสนเทศปฐม ภูมิ  ทรัพยากรสารสนเทศทุติย ภูมิ  ทรัพยากรสารสนเทศตติย ภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน. การจำแนกประเภท  ทรัพยากรสารสนเทศปฐม ภูมิ  ทรัพยากรสารสนเทศทุติย ภูมิ  ทรัพยากรสารสนเทศตติย ภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน

2 การจำแนกประเภท  ทรัพยากรสารสนเทศปฐม ภูมิ  ทรัพยากรสารสนเทศทุติย ภูมิ  ทรัพยากรสารสนเทศตติย ภูมิ

3 ทรัพยากรสารสนเทศปฐม ภูมิ  คือ ทรัพยากรสารสนเทศอันดับ หนึ่งที่เผยแพร่ผลงานทาง วิทยาศาสตร์ ที่ได้จากการวิจัยหรือ ทดลอง หรือได้จากการอภิปรายกับ นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัย โดยตรง เป็นเอกสารที่ไม่เคยได้รับ การตีพิมพ์มาก่อน แต่จะเป็น เอกสารที่เผยแพร่ผลงานเป็นครั้ง แรก

4 ทรัพยากรสารสนเทศปฐม ภูมิ  ประเภท  วารสารวิจัยทาง วิทยาศาสตร์  วารสารวิทยาศาสตร์เพื่อการ อุตสาหกรรม  รายงานทางเทคนิค

5

6 ทรัพยากรสารสนเทศปฐม ภูมิ  รายงานทางเทคนิค  รายงานทางเทคนิคที่เป็นผลจาก การวิจัย  รายงานทางเทคนิคที่เป็นผลจาก การวิจัยให้กับบริษัทอุตสาหกรรม  รายงานทางเทคนิคที่เป็นผลจาก การวิจัยโดยสถาบันการศึกษา  ลักษณะสำคัญคือมีหมายเลข เอกสารกำกับ

7 ทรัพยากรสารสนเทศปฐม ภูมิ  เอกสารสิทธิบัตร  ประโยชน์ของสิทธิบัตร  ด้านการผลิต  ด้านการแก้ปัญหาทางเทคนิค  ด้านการวิจัยและพัฒนา  ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี  ด้านการติดตามความเคลื่อนไหว ในบริษัทคู่แข่ง  ด้านการติดตาม ประเมิน และ คาดคะเนความก้าวหน้าของ เทคโนโลยี

8 ทรัพยากรสารสนเทศปฐม ภูมิ  เอกสารสิทธิบัตร  ส่วนประกอบของสิทธิบัตร  หน้าแรกของสิทธิบัตร  รูปของสิ่งประดิษฐ์  เนื้อเรื่องของสิทธิบัตรตอนแรก  เนื้อเรื่องของสิทธิบัตรตอนหลัง

9

10 ทรัพยากรสารสนเทศปฐม ภูมิ  เอกสารมาตรฐาน  รายงานการประชุมทาง วิทยาศาสตร์  วิทยานิพนธ์

11

12 ทรัพยากรสารสนเทศทุติย ภูมิ  ทรัพยากรอันดับสอง คือ สิ่งพิมพ์ หรือเอกสารที่นำเอาเรื่องราวจาก ทรัพยากรปฐมภูมิมาเรียบเรียงเข้า ไว้ด้วยกันเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่าย ต่อการค้นคว้า หรือเป็นสิ่งพิมพ์ที่ วิจารณ์การค้นคว้าหรือทดลองทาง วิทยาศาสตร์ หรือวิจารณ์ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

13 ทรัพยากรสารสนเทศทุติยภูมิ  ประเภท  วารสารปริทัศน์  ดรรชนีวารสารและวารสาร สาระสังเขป  หนังสืออ้างอิง  หนังสือวิชาการทั่วไป

14

15 ทรัพยากรสารสนเทศทุติย ภูมิ  หนังสือวิชาการทั่วไป  Textbooks  Treatises  Monographs

16

17 ทรัพยากรสารสนเทศตติย ภูมิ  คือ สิ่งพิมพ์หรือทรัพยากร สารสนเทศที่จะเป็นคู่มือ ช่วยค้นคว้างานปฐมภูมิและ ทุติยภูมิ ช่วยในการเข้าถึง สารสนเทศ

18 ทรัพยากรสารสนเทศตติย ภูมิ  ประเภท  สิ่งพิมพ์แนะนำวรรณกรรม  บรรณานุกรม  หนังสือชีวประวัติ  นามานุกรม

19

20 Cycle of Scientific Literature


ดาวน์โหลด ppt อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน. การจำแนกประเภท  ทรัพยากรสารสนเทศปฐม ภูมิ  ทรัพยากรสารสนเทศทุติย ภูมิ  ทรัพยากรสารสนเทศตติย ภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google