งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 การเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 การเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 การเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
บทที่ 5 การเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนทราบรูปแบบและวิธีการจัดทำรายงาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนบทคัดย่อได้  

2 สาระสำคัญ การจัดทำรายงานเพื่อบันทึกและนำเสนอรายละเอียดต่างๆ ของการพัฒนาระบบงาน รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นวิธีสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจแนวคิด วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ได้ ตลอดจนข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับโครงงานนั้น ในการเขียนรายงานนั้น ควรใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน กระชับ และตรงไปตรงมา ให้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ที่ควรปรากฏในรายงาน

3 รายงานโครงงาน เป็นรายงานที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานทั้งหมด
เป็นรายงานเชิงเทคนิค ผู้อ่านที่มีความรู้พื้นฐานสามารถเข้าใจเนื้อหาโครงงานได้จากการอ่านรายงาน สามารถทำซ้ำด้วยวิธีการหรือกระบวนการเดียวกันที่ระบุในรายงาน แล้วได้ผลเหมือนกัน

4 ส่วนประกอบของรายงาน 1.ส่วนประกอบตอนต้น 2.ส่วนประกอบเนื้อหา
ปกนอกและปกใน บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญรูปภาพ คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ 2.ส่วนประกอบเนื้อหา บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี บทที่ 3 วิธีดำเนินการ บทที่ 4 ผลการศึกษา บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 3.ส่วนประกอบท้าย บรรณานุกรม ภาคผนวก ผู้จัดทำ

5

6

7

8

9

10

11 บทที่ 3 การออกแบบและขั้นตอนการดำเนินการ
ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม การทำเอกสารประกอบโปรแกรม การบำรุงรักษาโปรแกรม

12 บทที่ 4 ผลการศึกษา นำเสนอข้อมูลหรือระบบที่พัฒนาได้ โดยอาจแสดงเป็นตาราง หรือ กราฟ หรือ ข้อความ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความเข้าใจของผู้อ่านเป็นหลัก ผลการทดลอง ผลการทดสอบโปรแกรม

13

14

15

16 การเขียนเอกสารบรรณานุกรมต้องให้ถูกต้องตามหลักการเขียนด้วย
รวบรวมรายชื่อหนังสือ วารสาร เอกสาร หรือเว็บไซต์ต่างๆ ที่ผู้ทำโครงงานใช้ค้นคว้า หรืออ่านเพื่อศึกษาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่นำมาใช้ประโยชน์ในการทำโครงงานนี้ การเขียนเอกสารบรรณานุกรมต้องให้ถูกต้องตามหลักการเขียนด้วย

17 รายละเอียดของรายงาน ตัวอักษร UPC หรือ Sarabun ขนาด 16 pt
ยกเว้นหัวข้อ ให้ใช้อัดษร ขนาด 18 และตัวหนา บรรณานุกรม / แหล่งอ้างอิงของข้อมูล ให้อ้างถึง ไม่ต่ำกว่า 5 แหล่งอ้างอิง การอ้างอิงเว็บไซต์ อาทิตยา แสงปัญญา. สืบค้นเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2558 เวลา น.

18 สิ่งที่ต้องส่งในภาคเรียนนี้ (40 คะแนน)
ตอบคำถามต่อไปนี้ ทำไมจึงต้องจัดทำรายงานโครงงาน บรรยายลักษณะของรายงานโครงงานมา 1 ข้อ คู่มือการใช้งานโปรแกรม จะปรากฏอยู่ที่ส่วนใดของรายงาน (ตอนต้น / เนื้อหา / ตอนท้าย) ที่มาและความสำคัญของโครงงานต้องเขียนอย่างไร บทคัดย่อคืออะไร สิ่งที่ต้องส่งในภาคเรียนนี้ (40 คะแนน) 1. แบบเสนอหัวข้อโครงงาน คะแนน 2. ไฟล์งาน คะแนน 3. รูปเล่มรายงาน 5 บท พร้อมคู่มือการใช้งาน 10 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 การเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google