งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 การเขียนรายงาน โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้ผู้เรียนทราบรูปแบบและ วิธีการจัดทำรายงาน 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนบทคัดย่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 การเขียนรายงาน โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้ผู้เรียนทราบรูปแบบและ วิธีการจัดทำรายงาน 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนบทคัดย่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 การเขียนรายงาน โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้ผู้เรียนทราบรูปแบบและ วิธีการจัดทำรายงาน 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนบทคัดย่อ ได้

2 สาระสำคัญ การจัดทำรายงานเพื่อบันทึกและนำเสนอ รายละเอียดต่างๆ ของการพัฒนา ระบบงาน รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นวิธีสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจแนวคิด วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ได้ ตลอดจนข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับโครงงานนั้น ในการเขียนรายงานนั้น ควรใช้ภาษาที่ อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน กระชับ และ ตรงไปตรงมา ให้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ที่ควรปรากฏในรายงาน 2

3 รายงานโครงงาน เป็นรายงานที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ โครงงานทั้งหมด เป็นรายงานเชิงเทคนิค ผู้อ่านที่มีความรู้พื้นฐานสามารถเข้าใจ เนื้อหาโครงงานได้จากการอ่าน รายงาน สามารถทำซ้ำด้วยวิธีการหรือ กระบวนการเดียวกันที่ระบุในรายงาน แล้วได้ผลเหมือนกัน 3

4 ส่วนประกอบของรายงาน 1. ส่วนประกอบ ตอนต้น – ปกนอกและปก ใน – บทคัดย่อ – กิตติกรรมประก าศ – สารบัญ – สารบัญตาราง – สารบัญรูปภาพ – คำอธิบาย สัญลักษณ์และ คำย่อ 4 2. ส่วนประกอบ เนื้อหา บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 หลักการ และทฤษฎี บทที่ 3 วิธีดำเนินการ บทที่ 4 ผล การศึกษา บทที่ 5 สรุปผลและ ข้อเสนอแนะ 3. ส่วนประกอบท้าย บรรณานุกรม ภาคผนวก ผู้จัดทำ

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 บทที่ 3 การออกแบบและขั้นตอน การดำเนินการ ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์ปัญหา 2. การออกแบบโปรแกรม 3. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 4. การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม 5. การทำเอกสารประกอบโปรแกรม 6. การบำรุงรักษาโปรแกรม 11

12 บทที่ 4 ผลการศึกษา นำเสนอข้อมูลหรือระบบที่พัฒนาได้ โดยอาจ แสดงเป็นตาราง หรือ กราฟ หรือ ข้อความ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความเข้าใจของผู้อ่านเป็นหลัก 1. ผลการทดลอง 2. ผลการทดสอบโปรแกรม 12

13 13

14 14

15 15

16 บรรณานุกรม เว็บไซต์ รวบรวมรายชื่อหนังสือ วารสาร เอกสาร หรือเว็บไซต์ต่างๆ ที่ ผู้ทำโครงงานใช้ค้นคว้า หรืออ่าน เพื่อศึกษาข้อมูลและรายละเอียด ต่างๆ ที่นำมาใช้ประโยชน์ในการ ทำโครงงานนี้ การเขียนเอกสารบรรณานุกรมต้อง ให้ถูกต้องตามหลักการเขียนด้วย 16

17 รายละเอียดของรายงาน ตัวอักษร UPC หรือ Sarabun ขนาด 16 pt ยกเว้นหัวข้อ ให้ใช้อัดษร ขนาด 18 และ ตัวหนา บรรณานุกรม / แหล่งอ้างอิงของข้อมูล ให้อ้างถึง ไม่ต่ำกว่า 5 แหล่งอ้างอิง การอ้างอิงเว็บไซต์ อาทิตยา แสงปัญญา. http://www……………. สืบค้นเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2558 เวลา 10.10 น. 17

18 ตอบคำถามต่อไปนี้ 1. ทำไมจึงต้องจัดทำรายงานโครงงาน 2. บรรยายลักษณะของรายงานโครงงาน มา 1 ข้อ 3. คู่มือการใช้งานโปรแกรม จะปรากฏอยู่ ที่ส่วนใดของรายงาน ( ตอนต้น / เนื้อหา / ตอนท้าย ) 4. ที่มาและความสำคัญของโครงงานต้อง เขียนอย่างไร 5. บทคัดย่อคืออะไร 18 สิ่งที่ต้องส่งในภาคเรียนนี้ (40 คะแนน ) 1. แบบเสนอหัวข้อโครงงาน 10 คะแนน 2. ไฟล์งาน 20 คะแนน 3. รูปเล่มรายงาน 5 บท พร้อมคู่มือการใช้ งาน 10 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 การเขียนรายงาน โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้ผู้เรียนทราบรูปแบบและ วิธีการจัดทำรายงาน 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนบทคัดย่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google