งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบก่อนเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การเขียนเสนอรายงานโครงงาน คะแนนเต็ม 10 คะแนน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบก่อนเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การเขียนเสนอรายงานโครงงาน คะแนนเต็ม 10 คะแนน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบก่อนเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การเขียนเสนอรายงานโครงงาน คะแนนเต็ม 10 คะแนน คำชี้แจง 1. ข้อสอบชุดนี้มี จำนวน 10 ข้อ 2. ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียวแล้ว เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคำตอบ 1. ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบของรายงาน 1. ส่วนหน้า 2. ส่วนเนื้อเรื่อง 3. ส่วนเพิ่มเติม 4. ส่วนสรุป 2. องค์ประกอบใดไม่จัดอยู่ในส่วนประกอบตอนต้น 1. ปกนอก 2. กิตติกรรมประกาศ 3. บทคัดย่อ 4. นิยามศัพท์ 3. หัวข้อใดอยู่หน้าสุดต่อจากปกใน 1. บทคัดย่อ 2. คำนำ 3. ที่มาและความสำคัญ 4. กิตติกรรมประกาศ

2 4. เนื้อเรื่องของโครงงานประกอบด้วยเนื้อหากี่บท
บท บท บท บท 5. บทที่ 1 จะขึ้นต้นด้วยหัวข้อใด 1. จุดประสงค์ 2. ที่มาและความสำคัญ 3. สมมติฐาน 4. ขอบเขตของการศึกษา 6. ข้อใดเป็นจุดประสงค์เฉพาะของโครงงาน 1. สร้างเครื่องตากและเก็บผ้าอัตโนมัติ 2. สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 3. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 4. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ต้องสอดคล้องกับหัวข้อใด 2. สมมติฐาน 3. ที่มาและความสำคัญ

3 8. องค์ประกอบของการทดลองข้อใดไม่จำเป็นต้องลงในบทที่ 3
1. ตัวแปรที่ต้องการศึกษา 2. วิธีการทดลอง 3. ผลการทดลอง 4. อภิปรายและสรุปผล 9. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของบทคัดย่อ 1. มีความถูกต้อง 2. มีองค์ประกอบครอบคลุมจุดมุ่งหมาย 3. ใช้คำศัพท์ที่ทันสมัย 4. มีสรุปผลการทดลอง 10. ส่วนอ้างอิงของรายงานควรใช้คำว่าอะไร 1. เอกสารสำคัญ 2. บรรณานุกรม 3. เอกสารอ้างอิง 4. หนังสือประกอบ


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบก่อนเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การเขียนเสนอรายงานโครงงาน คะแนนเต็ม 10 คะแนน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google