งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนรายงานการวิจัย (Research Paper)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนรายงานการวิจัย (Research Paper)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนรายงานการวิจัย (Research Paper)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ ครึกครื้นจิตร ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 รายละเอียดของรายงานการวิจัย
ปกนอก-ปกใน ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัย เดือนและปีที่ทำการวิจัยเสร็จ แหล่งเงินทุนสนับสนุน(ถ้ามี) บทคัดย่อ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญแผนภาพ(ถ้ามี) บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม

3 รายละเอียดของรายงานการวิจัย(ต่อ)
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย บทที่ 4 ผลการวิจัย บทที่ 5 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ประวัติผู้วิจัย(หรือคณะผู้วิจัย)

4 รายละเอียดของบทที่ 1 บทนำ
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐานการวิจัย ขอบเขตการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ ข้อตกลงเบื้องต้น ข้อจำกัดในการวิจัย(ถ้ามี)

5 รายละเอียดของบทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม
รายละเอียดของบทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม จะเขียนโดยแบ่งเป็นส่วนๆ ตามเนื้อหา หรือตามตัวแปร

6 รายละเอียดของบทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
รายละเอียดของบทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย - รูปแบบการวิจัย - ประชากร - ตัวอย่าง ขนาดและการสุ่มตัวอย่าง(ถ้ามี) - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย - การเก็บรวบรวมข้อมูล - การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

7 รายละเอียดของบทที่ 4 ผลการวิจัย
เป็นการเสนอผลการวิจัยที่แบ่งการออกเป็นส่วนๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยในแต่ละส่วนจะเป็นการบรรยายพร้อมตารางหรือแผนภูมิ


ดาวน์โหลด ppt การเขียนรายงานการวิจัย (Research Paper)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google