งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนรายงาน การวิจัย (Research Paper) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ ครึกครื้น จิตร ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนรายงาน การวิจัย (Research Paper) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ ครึกครื้น จิตร ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนรายงาน การวิจัย (Research Paper) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ ครึกครื้น จิตร ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 รายละเอียดของรายงาน การวิจัย ปกนอก - ปกใน ชื่อโครงการวิจัย ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัย ชื่อผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัย เดือนและปีที่ทำการวิจัยเสร็จ เดือนและปีที่ทำการวิจัยเสร็จ แหล่งเงินทุนสนับสนุน ( ถ้ามี ) แหล่งเงินทุนสนับสนุน ( ถ้ามี )บทคัดย่อสารบัญ สารบัญตาราง สารบัญแผนภาพ ( ถ้ามี ) บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม

3 รายละเอียดของรายงาน การวิจัย ( ต่อ ) บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย บทที่ 4 ผลการวิจัย บทที่ 5 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิงภาคผนวก ประวัติผู้วิจัย ( หรือคณะผู้วิจัย )

4 รายละเอียดของบทที่ 1 บทนำ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานการวิจัย ขอบเขตการวิจัย ขอบเขตการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ นิยามศัพท์เฉพาะ ข้อตกลงเบื้องต้น ข้อจำกัดในการวิจัย ( ถ้ามี ) ข้อตกลงเบื้องต้น ข้อจำกัดในการวิจัย ( ถ้ามี )

5 รายละเอียดของบทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม จะเขียนโดยแบ่งเป็นส่วนๆ ตามเนื้อหา หรือตาม ตัวแปร จะเขียนโดยแบ่งเป็นส่วนๆ ตามเนื้อหา หรือตาม ตัวแปร

6 รายละเอียดของบทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย - รูปแบบการวิจัย - ประชากร - ตัวอย่าง ขนาดและการสุ่ม ตัวอย่าง ( ถ้ามี ) - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย - การเก็บรวบรวมข้อมูล - การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ ใช้

7 รายละเอียดของบทที่ 4 ผลการวิจัย เป็นการเสนอผลการวิจัยที่แบ่ง การออกเป็นส่วนๆ ตาม วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดย ในแต่ละส่วนจะเป็นการ บรรยายพร้อมตารางหรือ แผนภูมิ เป็นการเสนอผลการวิจัยที่แบ่ง การออกเป็นส่วนๆ ตาม วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดย ในแต่ละส่วนจะเป็นการ บรรยายพร้อมตารางหรือ แผนภูมิ


ดาวน์โหลด ppt การเขียนรายงาน การวิจัย (Research Paper) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ ครึกครื้น จิตร ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google