งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวถนอมนวล ฐาปนพงษ์ไพบูลย์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวถนอมนวล ฐาปนพงษ์ไพบูลย์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวถนอมนวล ฐาปนพงษ์ไพบูลย์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสอบบัญชี เรื่องเทคนิคแนวทางในการตรวจสอบบัญชี โดยใช้สื่อการสอน E-book สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน โดย นางสาวถนอมนวล ฐาปนพงษ์ไพบูลย์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

2 ปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยจึงมีการนำ ICT มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาผลิต สื่อการเรียนการสอนที่มีชื่อว่า E-book เรื่อง เทคนิคแนวทางในการตรวจสอบบัญชีของกิจการ ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน การเรียนการสอนผ่าน E-book นับเป็นนวัตกรรมประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักศึกษาสามารถเปิดอ่านผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์ และออนไลน์ E-book จึงมีประโยชน์ในการเรียนการสอนและทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นได้ ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา และให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อหาประสิทธิภาพสื่อการสอน E-book เรื่อง เทคนิคแนวทางในการตรวจสอบบัญชี 2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้สื่อการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง เทคนิคแนวทางในการตรวจสอบบัญชี

4 ประสิทธิภาพของการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้สื่อ การสอน E-book เรื่อง เทคนิคแนวทางในกาตรวจสอบบัญชีของกิจการ คะแนน คะแนนระหว่างเรียน E1 คะแนนหลังเรียน E2 ประสิทธิภาพของ E-book คะแนนเต็ม 40 10 ค่าเฉลี่ย 14.89 22.36 84.28/83.60 ร้อยละของค่าเฉลี่ย 84.28 83.60

5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อการสอน E-book เรื่องเทคนิคแนวทางในการตรวจสอบบัญชีของกิจการ การประเมิน N SD. t p ก่อนเรียน 45 14.89 2.14 * .000 หลังเรียน 22.35 2.41

6 สรุปผลการวิจัย 1. ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน E-book เรื่อง เทคนิคแนวทางในการตรวจสอบบัญชีกิจการของนักศึกษา ระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน ผลการวิจัยพบว่า สื่อการสอนมีประสิทธิภาพคะแนนแบบฝึกระหว่างเรียน (E1) เท่ากับ และคะแนนหลังเรียน (E2) เท่ากับ แสดงว่าสื่อการสอน E-book มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการใช้สื่อการสอน E-book เรื่อง เทคนิคแนวทางในการตรวจสอบบัญชีของกิจการ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่า t เท่ากับ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

7 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นางสาวถนอมนวล ฐาปนพงษ์ไพบูลย์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google