งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสอบ บัญชี เรื่องเทคนิคแนวทางในการ ตรวจสอบบัญชี โดยใช้สื่อการสอน E- book สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสอบ บัญชี เรื่องเทคนิคแนวทางในการ ตรวจสอบบัญชี โดยใช้สื่อการสอน E- book สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสอบ บัญชี เรื่องเทคนิคแนวทางในการ ตรวจสอบบัญชี โดยใช้สื่อการสอน E- book สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน โดย นางสาวถนอมนวลฐาปนพงษ์ ไพบูลย์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรี ย่าน

2 ปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยจึงมีการนำ ICT มาใช้ในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาผลิต สื่อการเรียนการ สอนที่มีชื่อว่า E-book เรื่อง เทคนิคแนวทางในการ ตรวจสอบบัญชีของกิจการ ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน การเรียน การสอนผ่าน E-book นับเป็นนวัตกรรม ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักศึกษาสามารถเปิดอ่าน ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์ และออนไลน์ E-book จึงมีประโยชน์ในการเรียนการ สอนและทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นได้ ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการ เรียนรู้ของนักศึกษา และให้นักศึกษาเกิดการพัฒนา เต็มตามศักยภาพ

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อหาประสิทธิภาพสื่อการสอน E-book เรื่อง เทคนิคแนวทางในการ ตรวจสอบบัญชี 2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ก่อนและหลังการใช้สื่อการสอน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง เทคนิคแนวทางในการ ตรวจสอบบัญชี

4 ประสิทธิภาพของการพัฒนาการ เรียนการสอน โดยใช้สื่อ การสอน E- book เรื่อง เทคนิคแนวทางในกา ตรวจสอบบัญชีของกิจการ คะแนนคะแนนระหว่าง เรียน E1 คะแนนหลัง เรียน E2 ประสิทธิภาพของ E-book คะแนนเต็ม 4010 ค่าเฉลี่ย 14.8922.36 84.28/83.60 ร้อยละของค่าเฉลี่ย 84.2883.60

5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ของผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อ การสอน E-book เรื่องเทคนิค แนวทางในการตรวจสอบบัญชีของ กิจการ การประเมิน NSD.tp ก่อนเรียน 4514.892.1421.482 *.000 หลังเรียน 4522.352.41

6 สรุปผลการวิจัย 1. ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน E- book เรื่อง เทคนิคแนวทางในการตรวจสอบบัญชี กิจการของนักศึกษา ระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาการ บัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน ผลการวิจัยพบว่า สื่อการ สอนมีประสิทธิภาพคะแนนแบบฝึกระหว่างเรียน (E1) เท่ากับ 84.28 และคะแนนหลังเรียน (E2) เท่ากับ 83.60 แสดงว่าสื่อการสอน E-book มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการใช้สื่อการสอน E- book เรื่อง เทคนิคแนวทางในการตรวจสอบบัญชี ของกิจการ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่า t เท่ากับ 21.482 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

7 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสอบ บัญชี เรื่องเทคนิคแนวทางในการ ตรวจสอบบัญชี โดยใช้สื่อการสอน E- book สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google