งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

721-485 Industrial Water Dr.Jutarut Tasara Tel: 080-5404663 or 1987 ภาควิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "721-485 Industrial Water Dr.Jutarut Tasara Tel: 080-5404663 or 1987 ภาควิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 721-485 Industrial Water Dr.Jutarut Tasara Tel: 080-5404663 or 1987 E-mail: E-mail: jutarut.t@psu.ac.th ภาควิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 721-485 Industrial Water/ 2_2557 1 เอกสารประกอบการ สอนรายวิชา

2 คุณภาพน้ำบริโภค Ultrafiltrati onUltrafiltrati on Reverse OsmosisReverse Osmosis Ultraviolet LightUltraviolet Light OzonationOzonation 721-485 Industrial Water/ 2_2557 2

3 Conventionally Membrane systems are classified as 721-485 Industrial Water/ 2_2557 3

4 Ultrafiltration 4 เครื่องกรองละเอียด

5 หลักการ ใชแยกสารโมเลกุลใหญ เชน โปรตีน เอ็นไซม และแปง ออกจาก น้ำและสารโมเลกุลเล็กอื่น ๆ ใชแยกสารโมเลกุลใหญ เชน โปรตีน เอ็นไซม และแปง ออกจาก น้ำและสารโมเลกุลเล็กอื่น ๆ จึงใชเยื่อแผนรูพรุนขนาดเล็ก 20– 200 หรือ MWCO 500 –300000 จึงใชเยื่อแผนรูพรุนขนาดเล็ก 20– 200 หรือ MWCO 500 –300000 มักเปนเยื่อแผนไมสมมาตรที่มีชั้น ผิวหนา 0.1-2 µm π ของ สารละลายสารโมเลกุลใหญมีคาน อย มักเปนเยื่อแผนไมสมมาตรที่มีชั้น ผิวหนา 0.1-2 µm π ของ สารละลายสารโมเลกุลใหญมีคาน อย 721-485 Industrial Water/ 2_2557 5

6 หลักการ P ของ UF << RO คืออยูในชวง แค 2-10 atm สารละลายที่ แยกหรือ เพิ่มความเขมขนโดย UF ไดแก น้ำนม น้ำผลไม สารละลายเอ็นไซม สารปฏิชีวนะและน้ำทิ้งจาก อุตสาหกรรมตางๆ เปนตนP ของ UF << RO คืออยูในชวง แค 2-10 atm สารละลายที่ แยกหรือ เพิ่มความเขมขนโดย UF ไดแก น้ำนม น้ำผลไม สารละลายเอ็นไซม สารปฏิชีวนะและน้ำทิ้งจาก อุตสาหกรรมตางๆ เปนตน 721-485 Industrial Water/ 2_2557 6

7 หลักการ 7

8 Reverse Osmosis 721-485 Industrial Water/ 2_2557 8

9 หลักการ 9

10 เปรียบเทียบ RO/UF/MF 721-485 Industrial Water/ 2_2557 10

11 721-485 Industrial Water/ 2_2557 11

12 721-485 Industrial Water/ 2_2557 12

13 721-485 Industrial Water/ 2_2557 13

14 Ultraviolet Light Ultraviolet (UV) lightUltraviolet (UV) light 721-485 Industrial Water/ 2_2557 14 นั้นจะเป็นช่วงลำแสงที่นำมากล่าวถึงกันมาก ที่สุด UV light จัดเป็น electromagnetic radiation ที่มีความยาวคลื่นระหว่าง 10-400 nm ความยาวคลื่นจะสั้นกว่าลำแสงที่เป็นแสง ที่มองเห็นได้ (visible light) แต่แสง UV จะมี ช่วงความยาวคลื่นยาวกว่าแสง X-rays ทีมี ช่วงความยาวคลื่นสั้นมาก

15 Advantages  Effective against bacteria, viruses, and protozoa  Germicidal effectiveness for standard bacterial and viral indicator organisms is representative of actual pathogen inactivation 721-485 Industrial Water/ 2_2557 15

16 Advantages  No known toxic by-products formed  Low operation and maintenance costs  Small footprint  Short contact times 721-485 Industrial Water/ 2_2557 16

17 Disadvantages  No residual disinfectant  Limited effectiveness against adenoviruses  Complexity measuring germicidal effective UV dose  Potential for bacterial reactivation  Lamp fouling 721-485 Industrial Water/ 2_2557 17

18 หลักการ 721-485 Industrial Water/ 2_2557 18

19 Ozone Applications Drinking Water 721-485 Industrial Water/ 2_2557 19 Ozonation Process

20 โอโ ซน โอโ ซน คือรูปหนึ่งของก๊าซออกซิเจนที่มีพลัง (Active Oxygen) สามารถทำปฏิกิริยา ออกซิเดชั่นกับสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ ได้เกือบทุกชนิดทั้งในน้ำและในอากาศ คือรูปหนึ่งของก๊าซออกซิเจนที่มีพลัง (Active Oxygen) สามารถทำปฏิกิริยา ออกซิเดชั่นกับสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ ได้เกือบทุกชนิดทั้งในน้ำและในอากาศ มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อที่รุนแรงและเร็วกว่า คลอรีนถึง 3,125 เท่า มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อที่รุนแรงและเร็วกว่า คลอรีนถึง 3,125 เท่า โอโซนจะเข้าไปจับโมเลกุลของสาร ปนเปื้อน และทำการแยกย่อยสลาย โดย การเปลี่ยนโครงสร้างของสารนั้น โอโซนจะเข้าไปจับโมเลกุลของสาร ปนเปื้อน และทำการแยกย่อยสลาย โดย การเปลี่ยนโครงสร้างของสารนั้น 721-485 Industrial Water/ 2_2557 20

21 โอโ ซน โอโ ซน โอโซนเป็นก๊าซที่มีโครงสร้างไม่เสถียร โอโซนเป็นก๊าซที่มีโครงสร้างไม่เสถียร หลังทำปฏิกิริยา โอโซนจะแปรสภาพกลับ เป็นก๊าซออกซิเจนซึ่งไม่เป็นอันตราย หรือ ส่งผลกระทบใดๆ ต่อมนุษย์ สัตว์และ สิ่งแวดล้อม หลังทำปฏิกิริยา โอโซนจะแปรสภาพกลับ เป็นก๊าซออกซิเจนซึ่งไม่เป็นอันตราย หรือ ส่งผลกระทบใดๆ ต่อมนุษย์ สัตว์และ สิ่งแวดล้อม ถูกค้นพบเมื่อ ค. ศ. 1840 โดยนักเคมีชาว เยอรมันชื่อ คริสเตียน เฟเดอริก ชอน ไบน์ โดยตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ว่า OZEIN ที่แปลว่า “ ดม ” ถูกค้นพบเมื่อ ค. ศ. 1840 โดยนักเคมีชาว เยอรมันชื่อ คริสเตียน เฟเดอริก ชอน ไบน์ โดยตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ว่า OZEIN ที่แปลว่า “ ดม ” 721-485 Industrial Water/ 2_2557 21

22 วิธีการเกิดก๊าซโอโซน 1. ในธรรมชาติก๊าซโอโซนเกิดจาก กระแสไฟฟ้าแรงสูงในอากาศ หรือ ฟ้าผ่า ฟ้าแลบ และแสงจากดวง อาทิตย์ ที่มีรังสีอัลตราไวเลต เปลี่ยนโครงสร้างของออกซิเจน จาก O 2 ให้เป็น O 3 721-485 Industrial Water/ 2_2557 22

23 วิธีการเกิดก๊าซโอโซน 2. การใช้รังสีอัลตร้าไวโอเลต หรือ หลอด UV วิธีนี้จะสร้างความ เข้มข้นของ ก๊าซโอโซน ไม่สูงนัก จะอยู่ในช่วง 0.01 - 0.10% โดยน้ำหนัก ( ช่วงคลื่น 185 นา โนเมตร ) 721-485 Industrial Water/ 2_2557 23

24 วิธีการเกิดก๊าซโอโซน 3. การใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ความถี่สูง (High Frequency Corona Discharge) จะสามารถ ทำความเข้มข้นของก๊าซโอโซน ได้สูงถึง 6% โดยน้ำหนัก ใน ยุโรป และอเมริกา สามารถผลิต ได้ถึง 3,000 ปอนด์ / วัน ( ประมาณ 56 กิโลกรัม / ชั่วโมง ) 721-485 Industrial Water/ 2_2557 24

25 ฆ่าเชื้อด้วย 721-485 Industrial Water/ 2_2557 25 ออกซิเจน → ได้รับพลังงาน → โอโซน → ทำลายมลภาวะ → คืนสภาพออกซิเจน

26 จุดเด่นของก๊าซโอโซน 1. ฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็ว โดยเฉพาะ แบคทีเรีย ( ทำให้เกิดโรคและ กลิ่นเหม็น ) ที่ความเข้มข้น 0.01- 0.04 PPM 2. ทำลาย กลิ่น สารเคมี และก๊าซ พิษได้ดีเยี่ยม 3. ไม่ทิ้งพิษตกค้าง เพราะเมื่อทำ ปฏิกิริยากับมลพิษเสร็จทุกครั้ง จะได้ออกซิเจน (O 2 ) ที่เป็นก๊าซ บริสุทธิ์ จึงเป็นการรักษา สิ่งแวดล้อมที่ดี 721-485 Industrial Water/ 2_2557 26

27 จุดเด่นของก๊าซโอโซน 4. สามารถผลิตขึ้นได้จากอากาศ ทั่วไป และบริเวณที่มีไฟฟ้าใช้ 5. สามารถควบคุมได้ง่ายอย่าง อัตโนมัติ 6. ค่าใช้จ่ายในการใช้งานและ บำรุงรักษาต่ำมากและใช้ได้ ตลอดไป ไม่ต้องคอยเปลี่ยนอัน ใหม่ เหมือนสารเคมีดับกลิ่นอื่นๆ 721-485 Industrial Water/ 2_2557 27

28 ปัจจุบันมีการนำโอโซนมาใช้กัน อย่างแพร่หลาย เนื่องจากโอโซนมี ข้อดีต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการ ฆ่าเชื้อ กำจัดมลพิษ ในราคาที่ไม่สูง จึงทำให้เราพบเห็นการนำโอโซนไป ใช้งานกันอย่างกว้าง ปัจจุบันมีการนำโอโซนมาใช้กัน อย่างแพร่หลาย เนื่องจากโอโซนมี ข้อดีต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการ ฆ่าเชื้อ กำจัดมลพิษ ในราคาที่ไม่สูง จึงทำให้เราพบเห็นการนำโอโซนไป ใช้งานกันอย่างกว้าง เช่นโรงงานผลิตน้ำดื่มผ่านการฆ่า เชื้อด้วยน้ำโอโซน, เครื่องฟอกอากาศ, เครื่องปรับอากาศในบ้าน เป็นต้น เช่นโรงงานผลิตน้ำดื่มผ่านการฆ่า เชื้อด้วยน้ำโอโซน, เครื่องฟอกอากาศ, เครื่องปรับอากาศในบ้าน เป็นต้น 721-485 Industrial Water/ 2_2557 28

29 การฆ่าเชื้อโรคในระบบน้ำดื่ม โอโซน มีคุณสมบัติในการฟอกสี ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีโอโซน เข้ามาใช้ในการผลิตน้ำดื่มบรรจุ ขวด การบำบัดน้ำเสียและน้ำทิ้ง จากโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจาก โอโซนมีคุณสมบัติในการฟอกสี และบำบัดน้ำ ทำให้น้ำเสียที่ ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะทั้งทางน้ำ และอากาศ สามารถกลับมาเป็นน้ำ ที่ใสและมีคุณลักษณะของน้ำที่ดี ขึ้น ไม่เป็นพิษต่อสภาพแวดล้อม โอโซน มีคุณสมบัติในการฟอกสี ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีโอโซน เข้ามาใช้ในการผลิตน้ำดื่มบรรจุ ขวด การบำบัดน้ำเสียและน้ำทิ้ง จากโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจาก โอโซนมีคุณสมบัติในการฟอกสี และบำบัดน้ำ ทำให้น้ำเสียที่ ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะทั้งทางน้ำ และอากาศ สามารถกลับมาเป็นน้ำ ที่ใสและมีคุณลักษณะของน้ำที่ดี ขึ้น ไม่เป็นพิษต่อสภาพแวดล้อม 721-485 Industrial Water/ 2_2557 29

30 ตารางที่ 1 เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของวิธีที่ใช้ ในการกำจัดเชื้อโรค 721-485 Industrial Water/ 2_2557 30

31 721-485 Industrial Water/ 2_2557 31


ดาวน์โหลด ppt 721-485 Industrial Water Dr.Jutarut Tasara Tel: 080-5404663 or 1987 ภาควิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google