งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

721-485 Industrial Water Dr.Jutarut Tasara Tel: 080-5404663 or 1987 ภาควิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "721-485 Industrial Water Dr.Jutarut Tasara Tel: 080-5404663 or 1987 ภาควิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Industrial Water Dr.Jutarut Tasara Tel: or ภาควิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Industrial Water/ 2_ เอกสารประกอบการ สอนรายวิชา

2 คุณภาพน้ำบริโภค Ultrafiltrati onUltrafiltrati on Reverse OsmosisReverse Osmosis Ultraviolet LightUltraviolet Light OzonationOzonation Industrial Water/ 2_2557 2

3 Conventionally Membrane systems are classified as Industrial Water/ 2_2557 3

4 Ultrafiltration 4 เครื่องกรองละเอียด

5 หลักการ ใชแยกสารโมเลกุลใหญ เชน โปรตีน เอ็นไซม และแปง ออกจาก น้ำและสารโมเลกุลเล็กอื่น ๆ ใชแยกสารโมเลกุลใหญ เชน โปรตีน เอ็นไซม และแปง ออกจาก น้ำและสารโมเลกุลเล็กอื่น ๆ จึงใชเยื่อแผนรูพรุนขนาดเล็ก 20– 200 หรือ MWCO 500 – จึงใชเยื่อแผนรูพรุนขนาดเล็ก 20– 200 หรือ MWCO 500 – มักเปนเยื่อแผนไมสมมาตรที่มีชั้น ผิวหนา µm π ของ สารละลายสารโมเลกุลใหญมีคาน อย มักเปนเยื่อแผนไมสมมาตรที่มีชั้น ผิวหนา µm π ของ สารละลายสารโมเลกุลใหญมีคาน อย Industrial Water/ 2_2557 5

6 หลักการ P ของ UF << RO คืออยูในชวง แค 2-10 atm สารละลายที่ แยกหรือ เพิ่มความเขมขนโดย UF ไดแก น้ำนม น้ำผลไม สารละลายเอ็นไซม สารปฏิชีวนะและน้ำทิ้งจาก อุตสาหกรรมตางๆ เปนตนP ของ UF << RO คืออยูในชวง แค 2-10 atm สารละลายที่ แยกหรือ เพิ่มความเขมขนโดย UF ไดแก น้ำนม น้ำผลไม สารละลายเอ็นไซม สารปฏิชีวนะและน้ำทิ้งจาก อุตสาหกรรมตางๆ เปนตน Industrial Water/ 2_2557 6

7 หลักการ 7

8 Reverse Osmosis Industrial Water/ 2_2557 8

9 หลักการ 9

10 เปรียบเทียบ RO/UF/MF Industrial Water/ 2_

11 Industrial Water/ 2_

12 Industrial Water/ 2_

13 Industrial Water/ 2_

14 Ultraviolet Light Ultraviolet (UV) lightUltraviolet (UV) light Industrial Water/ 2_ นั้นจะเป็นช่วงลำแสงที่นำมากล่าวถึงกันมาก ที่สุด UV light จัดเป็น electromagnetic radiation ที่มีความยาวคลื่นระหว่าง nm ความยาวคลื่นจะสั้นกว่าลำแสงที่เป็นแสง ที่มองเห็นได้ (visible light) แต่แสง UV จะมี ช่วงความยาวคลื่นยาวกว่าแสง X-rays ทีมี ช่วงความยาวคลื่นสั้นมาก

15 Advantages  Effective against bacteria, viruses, and protozoa  Germicidal effectiveness for standard bacterial and viral indicator organisms is representative of actual pathogen inactivation Industrial Water/ 2_

16 Advantages  No known toxic by-products formed  Low operation and maintenance costs  Small footprint  Short contact times Industrial Water/ 2_

17 Disadvantages  No residual disinfectant  Limited effectiveness against adenoviruses  Complexity measuring germicidal effective UV dose  Potential for bacterial reactivation  Lamp fouling Industrial Water/ 2_

18 หลักการ Industrial Water/ 2_

19 Ozone Applications Drinking Water Industrial Water/ 2_ Ozonation Process

20 โอโ ซน โอโ ซน คือรูปหนึ่งของก๊าซออกซิเจนที่มีพลัง (Active Oxygen) สามารถทำปฏิกิริยา ออกซิเดชั่นกับสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ ได้เกือบทุกชนิดทั้งในน้ำและในอากาศ คือรูปหนึ่งของก๊าซออกซิเจนที่มีพลัง (Active Oxygen) สามารถทำปฏิกิริยา ออกซิเดชั่นกับสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ ได้เกือบทุกชนิดทั้งในน้ำและในอากาศ มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อที่รุนแรงและเร็วกว่า คลอรีนถึง 3,125 เท่า มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อที่รุนแรงและเร็วกว่า คลอรีนถึง 3,125 เท่า โอโซนจะเข้าไปจับโมเลกุลของสาร ปนเปื้อน และทำการแยกย่อยสลาย โดย การเปลี่ยนโครงสร้างของสารนั้น โอโซนจะเข้าไปจับโมเลกุลของสาร ปนเปื้อน และทำการแยกย่อยสลาย โดย การเปลี่ยนโครงสร้างของสารนั้น Industrial Water/ 2_

21 โอโ ซน โอโ ซน โอโซนเป็นก๊าซที่มีโครงสร้างไม่เสถียร โอโซนเป็นก๊าซที่มีโครงสร้างไม่เสถียร หลังทำปฏิกิริยา โอโซนจะแปรสภาพกลับ เป็นก๊าซออกซิเจนซึ่งไม่เป็นอันตราย หรือ ส่งผลกระทบใดๆ ต่อมนุษย์ สัตว์และ สิ่งแวดล้อม หลังทำปฏิกิริยา โอโซนจะแปรสภาพกลับ เป็นก๊าซออกซิเจนซึ่งไม่เป็นอันตราย หรือ ส่งผลกระทบใดๆ ต่อมนุษย์ สัตว์และ สิ่งแวดล้อม ถูกค้นพบเมื่อ ค. ศ โดยนักเคมีชาว เยอรมันชื่อ คริสเตียน เฟเดอริก ชอน ไบน์ โดยตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ว่า OZEIN ที่แปลว่า “ ดม ” ถูกค้นพบเมื่อ ค. ศ โดยนักเคมีชาว เยอรมันชื่อ คริสเตียน เฟเดอริก ชอน ไบน์ โดยตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ว่า OZEIN ที่แปลว่า “ ดม ” Industrial Water/ 2_

22 วิธีการเกิดก๊าซโอโซน 1. ในธรรมชาติก๊าซโอโซนเกิดจาก กระแสไฟฟ้าแรงสูงในอากาศ หรือ ฟ้าผ่า ฟ้าแลบ และแสงจากดวง อาทิตย์ ที่มีรังสีอัลตราไวเลต เปลี่ยนโครงสร้างของออกซิเจน จาก O 2 ให้เป็น O Industrial Water/ 2_

23 วิธีการเกิดก๊าซโอโซน 2. การใช้รังสีอัลตร้าไวโอเลต หรือ หลอด UV วิธีนี้จะสร้างความ เข้มข้นของ ก๊าซโอโซน ไม่สูงนัก จะอยู่ในช่วง % โดยน้ำหนัก ( ช่วงคลื่น 185 นา โนเมตร ) Industrial Water/ 2_

24 วิธีการเกิดก๊าซโอโซน 3. การใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ความถี่สูง (High Frequency Corona Discharge) จะสามารถ ทำความเข้มข้นของก๊าซโอโซน ได้สูงถึง 6% โดยน้ำหนัก ใน ยุโรป และอเมริกา สามารถผลิต ได้ถึง 3,000 ปอนด์ / วัน ( ประมาณ 56 กิโลกรัม / ชั่วโมง ) Industrial Water/ 2_

25 ฆ่าเชื้อด้วย Industrial Water/ 2_ ออกซิเจน → ได้รับพลังงาน → โอโซน → ทำลายมลภาวะ → คืนสภาพออกซิเจน

26 จุดเด่นของก๊าซโอโซน 1. ฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็ว โดยเฉพาะ แบคทีเรีย ( ทำให้เกิดโรคและ กลิ่นเหม็น ) ที่ความเข้มข้น PPM 2. ทำลาย กลิ่น สารเคมี และก๊าซ พิษได้ดีเยี่ยม 3. ไม่ทิ้งพิษตกค้าง เพราะเมื่อทำ ปฏิกิริยากับมลพิษเสร็จทุกครั้ง จะได้ออกซิเจน (O 2 ) ที่เป็นก๊าซ บริสุทธิ์ จึงเป็นการรักษา สิ่งแวดล้อมที่ดี Industrial Water/ 2_

27 จุดเด่นของก๊าซโอโซน 4. สามารถผลิตขึ้นได้จากอากาศ ทั่วไป และบริเวณที่มีไฟฟ้าใช้ 5. สามารถควบคุมได้ง่ายอย่าง อัตโนมัติ 6. ค่าใช้จ่ายในการใช้งานและ บำรุงรักษาต่ำมากและใช้ได้ ตลอดไป ไม่ต้องคอยเปลี่ยนอัน ใหม่ เหมือนสารเคมีดับกลิ่นอื่นๆ Industrial Water/ 2_

28 ปัจจุบันมีการนำโอโซนมาใช้กัน อย่างแพร่หลาย เนื่องจากโอโซนมี ข้อดีต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการ ฆ่าเชื้อ กำจัดมลพิษ ในราคาที่ไม่สูง จึงทำให้เราพบเห็นการนำโอโซนไป ใช้งานกันอย่างกว้าง ปัจจุบันมีการนำโอโซนมาใช้กัน อย่างแพร่หลาย เนื่องจากโอโซนมี ข้อดีต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการ ฆ่าเชื้อ กำจัดมลพิษ ในราคาที่ไม่สูง จึงทำให้เราพบเห็นการนำโอโซนไป ใช้งานกันอย่างกว้าง เช่นโรงงานผลิตน้ำดื่มผ่านการฆ่า เชื้อด้วยน้ำโอโซน, เครื่องฟอกอากาศ, เครื่องปรับอากาศในบ้าน เป็นต้น เช่นโรงงานผลิตน้ำดื่มผ่านการฆ่า เชื้อด้วยน้ำโอโซน, เครื่องฟอกอากาศ, เครื่องปรับอากาศในบ้าน เป็นต้น Industrial Water/ 2_

29 การฆ่าเชื้อโรคในระบบน้ำดื่ม โอโซน มีคุณสมบัติในการฟอกสี ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีโอโซน เข้ามาใช้ในการผลิตน้ำดื่มบรรจุ ขวด การบำบัดน้ำเสียและน้ำทิ้ง จากโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจาก โอโซนมีคุณสมบัติในการฟอกสี และบำบัดน้ำ ทำให้น้ำเสียที่ ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะทั้งทางน้ำ และอากาศ สามารถกลับมาเป็นน้ำ ที่ใสและมีคุณลักษณะของน้ำที่ดี ขึ้น ไม่เป็นพิษต่อสภาพแวดล้อม โอโซน มีคุณสมบัติในการฟอกสี ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีโอโซน เข้ามาใช้ในการผลิตน้ำดื่มบรรจุ ขวด การบำบัดน้ำเสียและน้ำทิ้ง จากโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจาก โอโซนมีคุณสมบัติในการฟอกสี และบำบัดน้ำ ทำให้น้ำเสียที่ ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะทั้งทางน้ำ และอากาศ สามารถกลับมาเป็นน้ำ ที่ใสและมีคุณลักษณะของน้ำที่ดี ขึ้น ไม่เป็นพิษต่อสภาพแวดล้อม Industrial Water/ 2_

30 ตารางที่ 1 เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของวิธีที่ใช้ ในการกำจัดเชื้อโรค Industrial Water/ 2_

31 Industrial Water/ 2_


ดาวน์โหลด ppt 721-485 Industrial Water Dr.Jutarut Tasara Tel: 080-5404663 or 1987 ภาควิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google