งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการสอนรายวิชา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
Industrial Water Dr.Jutarut Tasara Tel: or 1987 ภาควิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Industrial Water/ 2_2557

2 Ultrafiltration Reverse Osmosis Ultraviolet Light Ozonation
คุณภาพน้ำบริโภค Ultrafiltration Reverse Osmosis Ultraviolet Light Ozonation Industrial Water/ 2_2557

3 Conventionally Membrane systems are classified as
Industrial Water/ 2_2557

4 Ultrafiltration เครื่องกรองละเอียด Industrial Water/ 2_2557

5 หลักการ ใชแยกสารโมเลกุลใหญ เชน โปรตีน เอ็นไซม และแปง ออกจากน้ำและสารโมเลกุลเล็กอื่น ๆ จึงใชเยื่อแผนรูพรุนขนาดเล็ก 20–200 หรือ MWCO 500 –300000 มักเปนเยื่อแผนไมสมมาตรที่มีชั้นผิวหนา µm π ของสารละลายสารโมเลกุลใหญมีคานอย Industrial Water/ 2_2557

6 หลักการ P ของ UF << RO คืออยูในชวงแค2-10 atmสารละลายที่ แยกหรือเพิ่มความเขมขนโดย UF ไดแก น้ำนม น้ำผลไม สารละลายเอ็นไซม สารปฏิชีวนะและน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมตางๆ เปนตน Industrial Water/ 2_2557

7 หลักการ Industrial Water/ 2_2557

8 Reverse Osmosis Industrial Water/ 2_2557

9 หลักการ Industrial Water/ 2_2557

10 เปรียบเทียบRO/UF/MF Industrial Water/ 2_2557

11 Industrial Water/ 2_2557

12 Industrial Water/ 2_2557

13 Industrial Water/ 2_2557

14 Ultraviolet Light Ultraviolet (UV) light
นั้นจะเป็นช่วงลำแสงที่นำมากล่าวถึงกันมากที่สุด UV light จัดเป็น electromagnetic radiation ที่มีความยาวคลื่นระหว่าง nm ความยาวคลื่นจะสั้นกว่าลำแสงที่เป็นแสงที่มองเห็นได้ (visible light) แต่แสง UV จะมีช่วงความยาวคลื่นยาวกว่าแสง X-rays ทีมีช่วงความยาวคลื่นสั้นมาก Industrial Water/ 2_2557

15 Advantages Effective against bacteria, viruses, and protozoa
Germicidal effectiveness for standard bacterial and viral indicator organisms is representative of actual pathogen inactivation Industrial Water/ 2_2557

16 Advantages No known toxic by-products formed
Low operation and maintenance costs Small footprint Short contact times Industrial Water/ 2_2557

17 Disadvantages No residual disinfectant
Limited effectiveness against adenoviruses Complexity measuring germicidal effective UV dose Potential for bacterial reactivation Lamp fouling Industrial Water/ 2_2557

18 หลักการ Industrial Water/ 2_2557

19 Ozone Applications Drinking Water
Ozonation Process Industrial Water/ 2_2557

20   โอโซน คือรูปหนึ่งของก๊าซออกซิเจนที่มีพลัง (Active Oxygen) สามารถทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ได้เกือบทุกชนิดทั้งในน้ำและในอากาศ มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อที่รุนแรงและเร็วกว่าคลอรีนถึง 3,125 เท่า โอโซนจะเข้าไปจับโมเลกุลของสารปนเปื้อน และทำการแยกย่อยสลาย โดยการเปลี่ยนโครงสร้างของสารนั้น Industrial Water/ 2_2557

21 โอโซน โอโซนเป็นก๊าซที่มีโครงสร้างไม่เสถียร
  โอโซน โอโซนเป็นก๊าซที่มีโครงสร้างไม่เสถียร หลังทำปฏิกิริยา โอโซนจะแปรสภาพกลับเป็นก๊าซออกซิเจนซึ่งไม่เป็นอันตราย หรือส่งผลกระทบใดๆ ต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม ถูกค้นพบเมื่อ  ค.ศ. 1840  โดยนักเคมีชาวเยอรมันชื่อ คริสเตียน  เฟเดอริก  ชอนไบน์  โดยตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  OZEIN  ที่แปลว่า “ดม” Industrial Water/ 2_2557

22 วิธีการเกิดก๊าซโอโซน
ในธรรมชาติก๊าซโอโซนเกิดจากกระแสไฟฟ้าแรงสูงในอากาศ หรือฟ้าผ่า ฟ้าแลบ และแสงจากดวงอาทิตย์ ที่มีรังสีอัลตราไวเลตเปลี่ยนโครงสร้างของออกซิเจนจาก O2 ให้เป็น O3 Industrial Water/ 2_2557

23 วิธีการเกิดก๊าซโอโซน
การใช้รังสีอัลตร้าไวโอเลต หรือหลอด UV วิธีนี้จะสร้างความเข้มข้นของ ก๊าซโอโซน ไม่สูงนัก จะอยู่ในช่วง % โดยน้ำหนัก (ช่วงคลื่น 185 นาโนเมตร) Industrial Water/ 2_2557

24 วิธีการเกิดก๊าซโอโซน
การใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง (High Frequency Corona Discharge) จะสามารถทำความเข้มข้นของก๊าซโอโซนได้สูงถึง 6% โดยน้ำหนัก ในยุโรป และอเมริกา สามารถผลิตได้ถึง 3,000 ปอนด์/วัน (ประมาณ 56 กิโลกรัม/ชั่วโมง) Industrial Water/ 2_2557

25 ฆ่าเชื้อด้วย ออกซิเจน → ได้รับพลังงาน → โอโซน → ทำลายมลภาวะ → คืนสภาพออกซิเจน Industrial Water/ 2_2557

26 จุดเด่นของก๊าซโอโซน ฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็ว โดยเฉพาะ แบคทีเรีย (ทำให้เกิดโรคและกลิ่นเหม็น) ที่ความเข้มข้น PPM ทำลาย กลิ่น สารเคมี และก๊าซพิษได้ดีเยี่ยม ไม่ทิ้งพิษตกค้าง เพราะเมื่อทำปฏิกิริยากับมลพิษเสร็จทุกครั้ง จะได้ออกซิเจน (O2) ที่เป็นก๊าซบริสุทธิ์ จึงเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี Industrial Water/ 2_2557

27 จุดเด่นของก๊าซโอโซน สามารถผลิตขึ้นได้จากอากาศทั่วไป และบริเวณที่มีไฟฟ้าใช้ สามารถควบคุมได้ง่ายอย่างอัตโนมัติ ค่าใช้จ่ายในการใช้งานและบำรุงรักษาต่ำมากและใช้ได้ตลอดไป ไม่ต้องคอยเปลี่ยนอันใหม่ เหมือนสารเคมีดับกลิ่นอื่นๆ Industrial Water/ 2_2557

28   ปัจจุบันมีการนำโอโซนมาใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากโอโซนมีข้อดีต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าเชื้อ กำจัดมลพิษ ในราคาที่ไม่สูง จึงทำให้เราพบเห็นการนำโอโซนไปใช้งานกันอย่างกว้าง เช่นโรงงานผลิตน้ำดื่มผ่านการฆ่าเชื้อด้วยน้ำโอโซน,เครื่องฟอกอากาศ, เครื่องปรับอากาศในบ้าน เป็นต้น Industrial Water/ 2_2557

29 การฆ่าเชื้อโรคในระบบน้ำดื่ม
โอโซน มีคุณสมบัติในการฟอกสี ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีโอโซนเข้ามาใช้ในการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด การบำบัดน้ำเสียและน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากโอโซนมีคุณสมบัติในการฟอกสีและบำบัดน้ำ ทำให้น้ำเสียที่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะทั้งทางน้ำและอากาศ สามารถกลับมาเป็นน้ำที่ใสและมีคุณลักษณะของน้ำที่ดีขึ้น ไม่เป็นพิษต่อสภาพแวดล้อม Industrial Water/ 2_2557

30 ตารางที่ 1 เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของวิธีที่ใช้ในการกำจัดเชื้อโรค
ข้อพิจารณา Cl2 O3 ClO2 UV อุปกรณ์ ดี ค่อนข้างดี ความซับซ้อนของเทคโนโลยี ไม่ซับซ้อน ซับซ้อน ค่อนข้างซับซ้อน ความปลอดภัย ปลอดภัย ค่อนข้างปลอดภัย ประสิทธิภาพในการกำจัดแบคทีเรีย ประสิทธิภาพในการกำจัดไวรัส การเกิดผลผลิตข้างเคียง มี ค่อนข้างน้อย ไม่มีการศึกษา การเกิดปฏิกิริยากับแอมโมเนีย เกิดปฏิกิริยา ไม่เกิดปฏิกิริยา อิทธิพลของ pH มีผลมาก มีผลเล็กน้อย ไม่มีผล ระบบควบคุม ต้องปรับปรุง การบำรุงรักษา น้อย มาก ปานกลาง การคงตัวของสาร นาน ไม่มี Industrial Water/ 2_2557

31 Industrial Water/ 2_2557


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการสอนรายวิชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google