งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประมูลจัดซื้อจัดจ้างแบบ on- line E-Auction …Project…

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประมูลจัดซื้อจัดจ้างแบบ on- line E-Auction …Project…"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประมูลจัดซื้อจัดจ้างแบบ on- line E-Auction …Project…

2  การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกว่าการประมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบ ออนไลน์ (e-Auction) เป็นกระบวนการประมูล ซื้อขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์โดยการนำ เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อจัดการระบบ การประมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการลด ค่าใช้จ่าย และเพิ่มขีดความสามารถในการจัดหา และจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ความสำคัญและที่มา

3 วัตถุประสงค์  เพื่อผู้ค้าที่มีศักยภาพทั้งรายเล็กรายใหญ่ สามารถเข้ามาแข่งขันกันได้อย่างเสรี  เพื่อความโปร่งใส และความยุติธรรม  เพื่อเพิ่มช่องทางการขายใหม่  เพื่อเสนอราคาได้ไม่จำกัดครั้ง (Dynamic Pricing) วัตถุประสงค์ / ขอบเขต

4 ในปัจจุบันนี้การประมูลออนไลน์ (e – Auction) ที่นิยมมี 2 วิธี 1) การประมูลเพื่อซื้อ (Reverse Auction) ผู้ซื้อเป็นผู้เริ่มการประมูลและกำหนดความ ต้องการให้ผู้ขายเข้ามาเสนอราคาแข่งกัน ผู้ขายที่สามารถเสนอราคาขายได้ต่ำที่สุด เป็นผู้ชนะการประมูล 2) การประมูลเพื่อขาย (Forward Auction) ผู้ขายเป็นผู้เริ่มการประมูลและ กำหนดความต้องการให้ผู้ซื้อเข้ามาเสนอ ราคาแข่งกัน ผู้ซื้อที่สามารถเสนอราคาซื้อได้ สูงที่สุดเป็นผู้ชนะการประมูล ขอบเขต

5 ขั้นตอนการทำงาน 1. ศึกษาความเป็นไปได้ของสินค้าที่จะจัด ประมูล 2. การเตรียมการประมูล 3. การคัดเลือกผู้เข้าร่วมประมูล 4. การเชิญผู้เข้าร่วมประมูลอย่างเป็น ทางการ 5. การจัดประมูลจริง 6. การประกาศผลผู้ชนะการประมูล วิธีดำเนินงาน

6 1. ห้องคณะกรรมการ และประมูลของผู้ค้า 2. คอมพิวเตอร์ 3. โปรเจ็คเตอร์ 4. เครื่องพิมพ์ 5. เครื่องโทรสาร เครื่องมืออุปกรณ์

7 1. การวางแผนจัดหาพัสดุ รวบรวมความ ต้องการใช้พัสดุ 2. คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์ 3. การกำหนดเงื่อนไขการจัดประมูล 4. ดำเนินการประมูล 5. การประกาศผลผู้ชนะการประมูล 6. การทำสัญญาจัดซื้อ / จัดจ้าง 7. การตรวจรับพัสดุ วิธีการดำเนินงาน

8  2 เดือน  เผื่อเวลา 3 วัน งบประมาณ  3000 ระยะเวลา

9 1. เพิ่มช่องทางการขายใหม่ 2. ความโปร่งใส และความยุติธรรม 3. สามารถเสนอราคาได้หลายครั้ง ไม่จำกัด จำนวนผู้ประมูล 4 เป็นช่องทางการระบายสินค้า 5. ราคาที่ประมูลได้ ใกล้เคียงกับราคาตลาดจริง  มีกำไรและเพิ่มส่วนต่างระหว่างต้นทุนกับราคา ขายมากขึ้น Online Auction ประโยชน์

10 จัดทำโดย นางสาวสุมาลี ทิพย์จันทร์ 2531051631138

11


ดาวน์โหลด ppt การประมูลจัดซื้อจัดจ้างแบบ on- line E-Auction …Project…

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google