งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประมูลจัดซื้อจัดจ้างแบบ on-line E-Auction

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประมูลจัดซื้อจัดจ้างแบบ on-line E-Auction"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประมูลจัดซื้อจัดจ้างแบบ on-line E-Auction
…Project… การประมูลจัดซื้อจัดจ้างแบบ on-line E-Auction

2 ความสำคัญและที่มา การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกว่าการประมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ (e-Auction) เป็นกระบวนการประมูลซื้อขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อจัดการระบบการประมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มขีดความสามารถในการจัดหาและจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์

3 วัตถุประสงค์/ขอบเขต วัตถุประสงค์
เพื่อผู้ค้าที่มีศักยภาพทั้งรายเล็กรายใหญ่สามารถเข้ามาแข่งขันกันได้อย่างเสรี เพื่อความโปร่งใส และความยุติธรรม เพื่อเพิ่มช่องทางการขายใหม่ เพื่อเสนอราคาได้ไม่จำกัดครั้ง (Dynamic Pricing)

4 ขอบเขต ในปัจจุบันนี้การประมูลออนไลน์ (e – Auction) ที่นิยมมี 2 วิธี 1) การประมูลเพื่อซื้อ (Reverse Auction) ผู้ซื้อเป็นผู้เริ่มการประมูลและกำหนดความต้องการให้ผู้ขายเข้ามาเสนอราคาแข่งกัน ผู้ขายที่สามารถเสนอราคาขายได้ต่ำที่สุดเป็นผู้ชนะการประมูล 2) การประมูลเพื่อขาย (Forward Auction) ผู้ขายเป็นผู้เริ่มการประมูลและกำหนดความต้องการให้ผู้ซื้อเข้ามาเสนอราคาแข่งกัน ผู้ซื้อที่สามารถเสนอราคาซื้อได้สูงที่สุดเป็นผู้ชนะการประมูล

5 วิธีดำเนินงาน ขั้นตอนการทำงาน 1. ศึกษาความเป็นไปได้ของสินค้าที่จะจัดประมูล 2. การเตรียมการประมูล 3. การคัดเลือกผู้เข้าร่วมประมูล 4. การเชิญผู้เข้าร่วมประมูลอย่างเป็นทางการ 5. การจัดประมูลจริง 6. การประกาศผลผู้ชนะการประมูล

6 เครื่องมืออุปกรณ์ 2. คอมพิวเตอร์ 3. โปรเจ็คเตอร์ 4. เครื่องพิมพ์
1. ห้องคณะกรรมการ และประมูลของผู้ค้า 2. คอมพิวเตอร์ 3. โปรเจ็คเตอร์ 4. เครื่องพิมพ์ 5. เครื่องโทรสาร

7 วิธีการดำเนินงาน 1. การวางแผนจัดหาพัสดุ รวบรวมความต้องการใช้พัสดุ
1. การวางแผนจัดหาพัสดุ รวบรวมความต้องการใช้พัสดุ 2. คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 3. การกำหนดเงื่อนไขการจัดประมูล 4. ดำเนินการประมูล 5. การประกาศผลผู้ชนะการประมูล 6. การทำสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง 7. การตรวจรับพัสดุ

8 ระยะเวลา 2 เดือน เผื่อเวลา 3 วัน งบประมาณ 3000

9 ประโยชน์ 1. เพิ่มช่องทางการขายใหม่ 2. ความโปร่งใส และความยุติธรรม
1. เพิ่มช่องทางการขายใหม่ 2. ความโปร่งใส และความยุติธรรม 3. สามารถเสนอราคาได้หลายครั้ง ไม่จำกัดจำนวนผู้ประมูล 4 เป็นช่องทางการระบายสินค้า 5. ราคาที่ประมูลได้ ใกล้เคียงกับราคาตลาดจริง มีกำไรและเพิ่มส่วนต่างระหว่างต้นทุนกับราคาขายมากขึ้น Online Auction

10 นางสาวสุมาลี ทิพย์จันทร์
จัดทำโดย นางสาวสุมาลี ทิพย์จันทร์

11


ดาวน์โหลด ppt การประมูลจัดซื้อจัดจ้างแบบ on-line E-Auction

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google