งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นายณัฐพล นาคะป่า เลขที่ 36 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 เสนอ คุณครูสายฝน เอกนัน ทา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นายณัฐพล นาคะป่า เลขที่ 36 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 เสนอ คุณครูสายฝน เอกนัน ทา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นายณัฐพล นาคะป่า เลขที่ 36 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 เสนอ คุณครูสายฝน เอกนัน ทา

2 ซอฟต์แวร์ (Software) คือ โปรแกรมหรือ ชุดคำสั่ง ที่จะสั่งและควบคุมให้ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ทำงาน เราไม่สามารถจับต้อง ซอฟต์แวร์ ได้โดยตรงเหมือนกับตัวฮาร์ดแวร์ เพราะซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมนี้จะถูกจัดเก็บอยู่ ในสื่อ ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล เช่น แผ่นดิสก์ ซอฟต์แวร์ ที่มักติดตั้งไว้ในฮาร์ดดิสก์เพื่อ ทำงานทันที่ที่เปิดเครื่องคือ ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ สรุปแล้ว ซอฟต์แวร์ คือ โปรแกรมชุดคำสั่งไว้ควบคมคอมฯให้ ทำงาน

3 ซอฟต์แ วร์ (Softw are) ซอฟต์แว ร์ระบบ โปรแกรม ระบบปฏิบั ติการ ตัว แปลภา ษา ยูทิลิตี้ โปรแกรม ติดตั้ง และ ปรับปรุง ระบบ ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ โปรแกรม สำเร็จรูป ชนิดของ ซอฟต์แวร์

4 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) คือโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุม ระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด เช่น การบูตเครื่อง การสำเนาข้อมูล การจัดการ ระบบของดิสก์ ชุดคำสั่งที่เขียนเป็นคำสั่ง สำเร็จรูปเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องระบบ ของซอฟต์แวร์เหล่านี้ออกแบบมาเพื่อการปฏิบัติ ควบคุม และมีความสามารถในการยืดหยุ่นการ ประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ แบ่ง ออกเป็น 4 ประเภทคือ

5 1) โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System) เป็นโปรแกรมที่ใช้ควบคุมและติดต่อกับ อุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ คือ หาก จะทำงานใดงานหนึ่งโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็น เครื่องมือในการทำงานแล้วจะต้องติดต่อกับ ซอฟต์แวร์ระบบก่อน ถ้าขาดซอฟต์แวร์ชนิดนี้จะ ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานได้ ตัวอย่างของซอฟต์แวร์ประเภทนี้ได้แก่ โปรแกรมระบบปฏิบัติการ DOS Unix Windows, Sun OS/2 Warp Netware และ Linux

6

7 2) ตัวแปลภาษาจาก Source Code ให้เป็น Object Code เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการแปลภาษาแปล จากภาษาที่มนุษย์เข้าใจให้เป็นภาษาที่เครื่อง เข้าใจเปรียบเสมือนล่ามแปลภาษา แบ่ง ออกเป็น 2 ประเภทคือ คอมไพเลอร์ (Compiler) และอินเตอร์พรีเตอร์ (Interpreter) คอมไพเลอร์จะแปลคำสั่งในโปรแกรมทั้งหมด ก่อนแล้วทำการลิ้ง (Link) เพื่อให้ได้คำส่งที่ เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจ ส่วนอินเตอร์พีท เตอร์จะแปลทีละประโยคคำสั่งแล้วทำงานตาม ประโยคคำสั่งนั้น การจะเลือกใช้ตัวแปลภาษา แบบใดนั้นจะขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้ในการเขียน โปรแกรม เช่น ภาษาเบสิก (Basic) ภาษา ปาสคาล (Pascal) ภาษาซี (C) ภาษาจาวา (Java) ภาษาโคบอล (Cobol) ภาษา SQL ภาษา HTML เป็นต้น

8 3) ยูทิลิตี้โปรแกรม (Utility Program) ซอฟต์แวร์เสริมช่วยให้เครื่องทำงานมี ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ช่วยในการตรวจสอบ ดิสก์ ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลในดิสก์ ช่วยสำเนา ข้อมูล ช่วยซ่อมอาการชำรุดของดิสก์ ช่วย ค้นหาและกำจัดไวรัส ฯลฯ เป็นต้น

9 4) ติดตั้งและปรับปรุงระบบ (Diagonostic Program) เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการติดตั้งระบบเพื่อให้ คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อและใช้งานอุปกรณ์ ต่า ๆ ที่นำมาติดตั้งระบบ ได้แก่ โปรแกรม Setup และ Driver ต่าง ๆ เช่น โปรแกรม Setup,Windows,Setup,Microsoft Office โปรแกรม Driver Sound,Driver CD-ROM,Driver Printer, Driver Scanner ฯลฯ เป็นต้น

10 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้งาน เฉพาะด้าน ซอฟต์แวร์ประเภทนี้มักสร้างขึ้นโดย บริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ที่มีความชำนาญด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะ หรือออกแบบและสร้างโดย บุคลากรในฝ่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรก็ได้ ตัวอย่างซอฟต์แวร์ประเภทนี้ได้แก่ ซอฟต์แวร์ ด้านงานบุคลากร ซอฟต์แวร์ระบบงานบัญชี ซอฟต์แวร์ระบบสินค้าคงคลัง ซอฟต์แวร์ของ ธุรกิจประกันภัย ซอฟต์แวร์ของการบินไทย ซอฟต์แวร์บริหารการศึกษาเป็นต้น

11 ซอฟต์แวร์ ระบบงานบัญชี โปรแกรม Payroll บริหารงานบุคคล

12 โปรแกรมสำเร็จรูป (Package Software) ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในสำนักงานทั่ว ๆ ไป สร้างโดยบริษัทที่มีความชำนาญในด้าน นั้น ๆ โดยเฉพาะมีการปรับปรุงรุ่น (Version) ของซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธภาพสูงขึ้นอยู่เสมอ สามารถแบ่งออกเป็นประเภท ตามลักษณะ หน้าที่การทำงานได้ดังนี้

13 - โปรแกรมประมวลผลคำ ใช้สำหรับพิมพ์ เอกสารรายงานหรือสร้างตารางแบบต่าง ๆ

14 - โปรแกรมตารางงาน ใช้สำหรับคำนวณ สร้าง กราฟ และจัดการด้านฐานข้อมูล

15 - โปรแกรมนำเสนอผลงาน ใช้ในการนำเสนอ ผลงานและนำเสนอข้อมูลในรูแปบบสไลด

16 - โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล คือ โปรแกรมที่ทำ หน้าที่ในการจัดการฐานข้อมูล

17 - โปรแกรมเว็บเพจ ใช้ในการเขียนเว็บเพจเพื่อใช้ งานในเว็บไซต์ของอินเทอร์เน็ต

18 - โปรแกรมสื่อสารระยะไกล ใช้ในการ ติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต

19 - โปรแกรมเขียนแบบ ใช้ในการออกแบบและ เขียนแบบด้านต่าง ๆ เช่น ชิ้นงาน อาคาร

20 - โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ได้แก่ เกมส์ ภาพยนต์และเสียงเพลงต่าง ๆ

21


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นายณัฐพล นาคะป่า เลขที่ 36 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 เสนอ คุณครูสายฝน เอกนัน ทา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google