งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการสำรวจ วิเคราะห์ปัญหาการ ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมการศึกษา และเทคโนโลยี สารสนเทศของ นักศึกษา ในคณะ ศึกษาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการสำรวจ วิเคราะห์ปัญหาการ ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมการศึกษา และเทคโนโลยี สารสนเทศของ นักศึกษา ในคณะ ศึกษาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการสำรวจ วิเคราะห์ปัญหาการ ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมการศึกษา และเทคโนโลยี สารสนเทศของ นักศึกษา ในคณะ ศึกษาศาสตร์

2 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป นักศึกษาที่ทำการสำรวจจำนวน 100 คน ชาย 40 คน หญิง 60 คน มีทั้งหมด 10 สาขาวิชา สาขาการสอนภาษาญี่ปุ่น จำนวน 7 คน สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศจำนวน 8 คน สาขาการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 7 คน สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา จำนวน 14 คน สาขาพลศึกษา จำนวน 4 คน สาขาศิลปศึกษา จำนวน 8 คน สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา จำนวน 10 คน สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา จำนวน 13 คน สาขาสังคมศึกษา จำนวน 11 คน สาขาการสอนภาษาไทย จำนวน 8 คน มีทั้งหมด 5 ชั้นปี ชั้นปีที่ 1 จำนวน 27 คน ชั้นปีที่ 2 จำนวน 51 คน ชั้นปีที่ 3 จำนวน 11 คน ชั้นปีที่ 4 จำนวน 7 คน ชั้นปีที่ 5 จำนวน 4 คน

3 ชั้นปี / จำนวน คนทั้งหมด โทรศัพท์เคลื่อ นที่ไม่มี อินเตอร์เน็ต สมาร์ทโฟน โน้ตบุ๊ค / แลปท็อป เอ็มพีสาม Mp3 แท็บเล็ต 1 (27)7232764 2 (51)3547491516 3 (11)311 52 4 (7)47742 5 (4)24410 รวม 5192983124 ร้อยละ 51%92%98%31%24% ส่วนที่ 2 ผลการสำรวจอุปกรณ์ที่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ใช้ จากนักศึกษาจำนวน 100 คน

4

5 ส่วนที่ 4 ปัญหาการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศของ นักศึกษา ในคณะศึกษาศาสตร์

6

7

8

9 ปัญหาการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศของ อาจารย์ ในคณะศึกษาศาสตร์

10 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป อาจารย์ที่ทำการสัมภาษณ์ทั้งหมด 7 ท่าน หญิง 6 คน ชาย 1 คน

11

12

13

14 ภาพประกอบการสัมภาษณ์

15

16

17

18 สมาชิกกลุ่ม นางสาวณชนก เพ็งสว่าง 563050190-1 นางสาวตองตา โชครัตน์ประภา 563050194-3 นางสาวละมุล ลาลุน 563050206-2


ดาวน์โหลด ppt ผลการสำรวจ วิเคราะห์ปัญหาการ ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมการศึกษา และเทคโนโลยี สารสนเทศของ นักศึกษา ในคณะ ศึกษาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google