งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานความก้าวหน้าการตรวจติดตามประเมิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานความก้าวหน้าการตรวจติดตามประเมิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานความก้าวหน้าการตรวจติดตามประเมิน
เอกลักษณ์ ทช. ปีงบประมาณ 2556 Animated title moves behind picture (Intermediate) To reproduce the shape effects on this slide, do the following: On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then click Blank. On the Home tab, in the Drawing group, click Shapes, and then under Rectangles click Rectangle (first option from the left). On the slide, drag to draw a rectangle. Select the rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, do the following: In the Shape Height box, enter 3.17”. In the Shape Width box, enter 9.5”. Drag the rectangle slightly above the middle of the slide. Select the rectangle. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: Click Align to Slide. Click Align Left. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click the next to Shape Outline, and then click No Outline. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click the Format Shape dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: In the Type list, select Linear. In the Angle box, enter 0. Under Gradient stops, click Add gradient stops or Remove gradient stops until two stops appear in the slider. Also under Gradient stops, customize the gradient stops as follows: Select the first stop in the slider, and then do the following: In the Position box, enter 0%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Orange, Accent 6, Darker 50% (fifth row, 10th option from the left). Select the next stop in the slider, and then do the following: In the Position box, enter 100%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Orange, Accent 6, Darker 25% (fourth row, 10th option from the left). To reproduce the “heading” text box on this slide, do the following: On the Insert tab, in the Text group, select Text Box. On the slide, drag to draw a text box. Enter the heading text, and then select text. On the Home tab, in the Font group, do the following: In the Font list, select Calibri. In the Font Size box, enter 38. Click Bold. Click the arrow next to Font Color, and then under Theme Colors click Orange, Accent 6, Darker 25% (fourth row, 10th option from the left). On the Home tab, in the Paragraph group, click Align Text Left. Drag the text box just above the rectangle, in the right half of the slide. To reproduce the second text box on this slide, do the following: On the Insert tab, in the Text group, click Text Box. On the slide, drag to draw a text box. Enter three lines of text with paragraph breaks, and then select the text. On the Home tab, in the Font group, do the following: In the Font Size list, select 28. Click the arrow next to Font Color, and then under Theme Colors click White, Background 1 (first row, first option from the left). On the Home tab, in the Paragraph group, click the Paragraph dialog box launcher. In the Paragraph dialog box, do the following: On the Indents and Spacing tab, under General, select Left in the Alignment box. Under Spacing, select 12 in the After box. Drag the second text box onto the rectangle, below the “heading” text box. To reproduce the full-color picture on this slide, do the following: On the Insert tab, in the Images group, click Picture. In the Insert Picture dialog box, select a picture, and then click Insert. On the slide, select the picture. Under Picture Tools, on the Format tab, in the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Format Picture dialog box, resize or crop the image so that the height is set to 5.08” and the width is set to 2.61”. To crop the picture, click Crop in the left pane, and in the right pane, under Crop position, enter values into the Height, Width, Left, and Top boxes. To resize the picture, click Size in the left pane, and in the right pane, under Size and rotate, enter values into the Height and Width boxes. Also in the Format Picture dialog box, click Glow and Soft Edges in the left pane, and then, in the Glow and Soft Edges pane, do the following: Under Glow, click the button next to Presets, and then click Blue, 5 pt glow Accent color 1 (first row, first option from the left). Click the button next to Color, and then under Theme Colors click White, Background 1 (first row, first option from the left). Drag the full-color picture on top of the rectangle, to the left of the text boxes. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: Click Align Top. To reproduce the second picture on this slide, do the following: On the Insert tab, in the Images group, click Picture. In the Insert Picture dialog box, select the same picture, and then click Insert. On the slide, select the picture. On the slide, select the picture. Under Picture Tools, on the Format tab, in the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Format Picture dialog box, resize or crop the image so that the height is set to 2.44” and the width is set to 2.61”. To crop the picture, click Crop in the left pane, and in the right pane, under Crop position, enter values into the Height, Width, Left, and Top boxes. To resize the picture, click Size in the left pane, and in the right pane, under Size and rotate, enter values into the Height and Width boxes. On the slide, drag the new picture directly below the first one, and then, in the Format Picture dialog box, in the Crop tab, under Picture Position, adjust the Offset X and Offset Y settings to align the content of the two images so that they appear continuous. Also in the Format Picture dialog box, click Picture Corrections in the left pane, and in the Picture Corrections pane, under Brightness and Contrast, do the following: In the Brightness box, enter 70%. In the Contrast box, enter -70%. Select the smaller picture. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: Click Align Bottom. Press and hold CTRL, and then select both pictures. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: Click Align Selected Objects. Click Align Center. To reproduce the animation effects on this slide, do the following: On the slide, select the “heading” text box. On the Animations tab, in the Advanced Animation group, click Add Animation, and then under Entrance click Fade. On the Animations tab, in the Timing group, in the Start list, select With Previous. On the Animations tab, in the Timing group, in the Duration box, enter 2. On the Animations tab, in the Timing group, in the Delay box, enter 1.5. On the slide, select the “heading” text box. On the Animations tab, in the Advanced Animation group, click Add Animation, and then under Motion Paths click Lines. On the Animations tab, in the Animation group, click Effect Options, and then click Left. On the Animations tab, in the Animation group, click Effect Options, and then click Reverse Path Direction. On the slide, select the motion path for the “heading” text box, point to the starting point (green arrow) of the motion path until the cursor becomes a two-headed arrow. Press and hold SHIFT, and then drag the starting point about 1.5” off the left edge of the slide. (Note: If your lines of text are longer than in the example above, you may need to further increase the length of the motion path. ) On the slide, select the second text box. On the slide, select the “heading” text box. On the Animations tab, in the Advanced Animation group, click Add Animation, and then under Entrance click Fade. On the Animations tab, in the Animation group, click the Show Additional Effect Options dialog box launcher. In the Fade dialog box, do the following: On the Effect tab, in the Animate text list, select By Letter. In the % delay between letters box, enter 5. On the Timing tab, in the Start list, select After Previous. In the Duration list, select 0.5 seconds (Very Fast). On the Text Animation tab, in the Group text list, select By 1st Level Paragraphs. To reproduce the background on this slide, do the following: One the Design tab, in the Background group, click Background Styles, and then click Format Background. In the Format Background dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: In the Type list, select Radial. Click the button next to Direction, and then click From Center (third option from the left). Under Gradient stops, click Add gradient stops or Remove gradient stops until three stops appear in the slider. In the Transparency box, enter 0%. In the Position box, enter 40%. Click the button next to Color, click More Colors, and then in the Colors dialog box, on the Custom tab, enter values for Red: 232, Green: 227, and Blue: 216. สำนักบำรุงทาง มีนาคม 2556

2 เกณฑ์คะแนน ผลการดำเนินการปัจจุบัน สรุปผลการตรวจติดตามครั้งที่ 1 สรุปประเด็นปัญหา เป้าหมายคะแนน กำหนดระยะเวลาตรวจติดตามครั้งที่ 2

3 เอกลักษณ์ ทช. คะแนนรายกิจกรรม รวมคะแนน 100 คะแนน กิจกรรม คะแนน
การจัดทำแผนปฏิบัติงานซ่อมบำรุงปกติ (แผนงานซ่อม) 9 2. การดำเนินงานซ่อมบำรุงปกติ (ผลการซ่อม) 33 3. การรายงานผลการดำเนินงานซ่อมบำรุง (รายงานการซ่อม) 8 4. การตรวจสอบโครงการที่อยู่ในระหว่างค้ำประกันสัญญา (การซ่อมระหว่างค้ำ) 10 5. การบันทึกข้อมูลตามวงรอบแผนปฏิบัติงาน (การบันทึกระบบ PMMS) 15 6. การจัดสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (การจัดสถานที่ทำงาน) 7. การบริหารจัดการด้านเครื่องจักรกล (บริหารจัดการเครื่องจักร) 8. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการปฏิบัติงาน (การมีส่วนร่วม) 5 รวมคะแนน 100 คะแนน

4 หน่วย/คณะอนุกรรมการฯ ผลการดำเนินงานปัจจุบัน
เอกลักษณ์ ทช. ผลการดำเนินงานปัจจุบัน หน่วย/คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1 คณะอนุฯ (ส่วนภูมิภาค) 15 ต.ค. – 30 พ.ย. คณะทำงานสรุปผลการประเมินของส่วนภูมิภาค 1 ธ.ค. – 10 ธ.ค. คณะอนุฯ (ส่วนกลาง) 11 ธ.ค. – 20 ม.ค. คณะทำงานสรุปและวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อรายงานต่อคณะกำกับฯ 21 ม.ค. – 31 ม.ค. ผลการดำเนินงานปัจจุบัน คณะอนุฯ (ส่วนภูมิภาค) ดำเนินการและรายงานครบถ้วน คณะอุนุฯ (ส่วนกลาง) ข้อมูลของ สทช.ที่ยังไม่รายงาน - สทช.6 และ 11 ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2556

5 เอกลักษณ์ ทช. สรุปผลการตรวจติดตามของคณะส่วนภูมิภาค
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม ทชจ , ศบช ที่คะแนน สูงกว่า 80 คะแนน ทชจ , ศบช ที่คะแนน น้อยกว่า 30 คะแนน สทช.ที่ 1 สทช.ที่ 2 สทช.ที่ 3 สทช.ที่ 4 สทช.ที่ 5 สทช.ที่ 6

6 เอกลักษณ์ ทช. สรุปผลการตรวจติดตามของคณะส่วนภูมิภาค
ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธ.ค. 55 ทชจ , ศบช ที่คะแนน สูงกว่า 80 คะแนน ทชจ , ศบช ที่คะแนน น้อยกว่า 30 คะแนน สทช.ที่ 7 สทช.ที่ 8 สทช.ที่ 9 สทช.ที่ 10 สทช.ที่ 11 สทช.ที่ 12

7 เอกลักษณ์ ทช. สรุปผลการตรวจติดตามของคณะส่วนภูมิภาค
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม ทชจ , ศบช ที่คะแนน สูงกว่า 80 คะแนน ทชจ , ศบช ที่คะแนน น้อยกว่า 30 คะแนน สทช.ที่ 13 สทช.ที่ 14 สทช.ที่ 15 สทช.ที่ 16 สทช.ที่ 17 สทช.ที่ 18

8 เอกลักษณ์ ทช. สรุปผลการดำเนินงานครั้งที่ 1
สทช. ที่ 1-18 ภูมิภาคประเมิน ส่วนกลางประเมิน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 65 52 79 82 38 50 40 68 55 36 61 78 57 58 63 74 46 51 77 49 N/A 37 48 30 53 % สทช. 8 % คณะส่วนภูมิภาคส่วนใหญ่จะประเมินผลคะแนนสูงกว่าคณะส่วนกลาง คะแนนประเมิน ของ สทช.8 ที่ส่วนภูมิภาคประเมิน สูงกว่า ส่วนกลางประเมิน 45.6 % คะแนนประเมิน ของ สทช.7 ที่ส่วนภูมิภาคประเมิน ต่ำกว่า ส่วนกลางประเมิน 37.5 %

9 แสดงระดับคะแนนแยกรายกิจกรรม ส่วนกลางประเมินสูงกว่า
เอกลักษณ์ ทช. สรุปผลการตรวจติดตามครั้งที่ 1 แสดงระดับคะแนนแยกรายกิจกรรม ระดับคะแนนต่ำสุด-สูงสุด แยกรายกิจกรรม 1- 8 กิจกรรม ที่ ส่วนภูมิภาคประเมิน ส่วนกลางประเมิน 1 2 3 4 5 6 7 8 72 48 32 74 52 77 75 63 60 42 28 79 43 67 70 ส่วนกลางประเมินสูงกว่า ส่วนภูมิภาคประเมิน กิจกรรมที่คะแนนต่ำ “ควรปรับปรุง” ส่วนกลางประเมิน กิจกรรม แผนการซ่อม ผลการซ่อม การรายงานการซ่อม การซ่อมระหว่างค้ำ การบันทึกลงระบบ PMMS การจัดสถานที่ทำงาน การบริหารจัดการเครื่องจักร การมีส่วนร่วม กิจกรรมที่ 4 ส่วนกลางประเมินสูงกว่าส่วนภูมิภาค 7 % การดำเนินงานซ่อมบำรุงปกติ การรายงานผลการดำเนินงานซ่อมบำรุง และการบันทึกข้อมูลตามวงรอบแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรมที่ 2, 3 และ 5) มี ผลการประเมินต่ำกว่า 50 % จึงควรต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

10 แสดงระดับคะแนนแยกรายกิจกรรม (สทช. ที่ 18)
เอกลักษณ์ ทช. สรุปผลการตรวจติดตามครั้งที่ 1 แสดงระดับคะแนนแยกรายกิจกรรม (สทช. ที่ 18) กิจกรรม แผนการซ่อม ผลการซ่อม การรายงานการซ่อม การซ่อมระหว่างค้ำ การบันทึกลงระบบ PMMS การจัดสถานที่ทำงาน การบริหารจัดการเครื่องจักร การมีส่วนร่วม กิจกรรมที่คะแนนต่ำ “ควรปรับปรุง” สทช.ที่ กิจกรรม ที่ไม่ถึง 50 % 1 2,3,5,8 2 1,5 3 3,5 4 ไม่มี 5 2,3, 6 ยังไม่รายงาน สทช.ที่ กิจกรรม ที่ไม่ถึง 50 % 7 2,3,8 8 2,3 9 5,7,8 10 2,3,5 11 ยังไม่รายงาน 12 สทช.ที่ กิจกรรม ที่ไม่ถึง 50 % 13 ไม่มี 14 3,8 15 2,3,8 16 2,3,5,6,8 17 3,5 18 1,2,3,5,8

11 ตำแหน่งที่ซ่อมหรือวิธีการซ่อมจริงกับ A3
เอกลักษณ์ ทช. สรุปประเด็นปัญหา ข้อมูลในกิจกรรมที่ 2 , 3 และ 5 ที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ เรียงระดับคะแนนสูงแยกรายกิจกรรม 1- 8 กิจกรรมที 2 ในการจัดทำหลักฐานการเบิกวัสดุสำหรับการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงปกติสายทาง ขาดหลักฐานในการเบิกหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน ข้อมูลการสำรวจ (A3) มีการ ประเมินความเสียหายมากกว่า ผลการปฏิบัติงานจริง (As Built) รวมทั้งระบุวิธีการ ซ่อมไม่สอดคล้อง กับสภาพความ เสียหายจริง อันดับ กิจกรรม 1 4. การซ่อมระหว่างค้ำ 2 7. การบริหารจัดการเครื่องจักร 3 6. การจัดสถานที่ทำงาน 4 1. แผนการซ่อม 5 8. การมีส่วนร่วม 6 5. การบันทึกลงระบบ PMMS 7 2. ผลการซ่อม 8 3. การรายงานการซ่อม มากกว่า 50 % น้อยกว่า 50 % ตำแหน่งที่ซ่อมหรือวิธีการซ่อมจริงกับ A3 “ไม่ตรงกัน” กิจกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน หาก กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการไม่ถูกต้องหรือไม่ สัมพันธ์กันจะมีผลกระทบต่อ กิจกรรมที่ 3 ด้วย

12 เอกลักษณ์ ทช. สรุปประเด็นปัญหา กิจกรรมที 5
การบันทึกข้อมูลลงระบบบริหารงาน บำรุงทาง (PMMS) ที่ดำเนินการตาม วงรอบ ได้แก่ ค่า IRI , PCU , ค่าความแอ่นตัวและการบันทึกประวัติการซ่อมบำรุง ไม่ดำเนินการ ดำเนินการไม่ครบถ้วนหรือดำเนินการไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะ การบันทึกประวัติการซ่อมบำรุง ส่วนใหญ่บันทึกไม่ครบตามงบประมาณที่ได้รับหรือทำจริง กิจกรรมที 3 การรายงานผลการดำเนินงาน ซ่อมบำรุงปกติงานทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนหรือรายงานไม่ตรงเวลากำหนด การสรุปผลการเบิกจ่ายวัสดุประจำเดือนมีไม่ครบหรือไม่ถูกต้องครบถ้วน การรายงานผลสร้างบ้านสร้าง แบรนด์ประจำเดือน ของทุกเดือนไม่มีรายงานหรือรายงานไม่ถูก ต้องครบถ้วน รวมทั้ง มีโครงการที่ดำเนินการไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 อยู่หลายแห่ง

13 เอกลักษณ์ ทช. สรุปประเด็นปัญหา
สรุปปัญหาส่วนใหญ่ที่ตรวจพบจากการประเมินรายกิจกรรมอื่นๆ เครื่องมือเครื่องจักรรวม ทั้งอุปกรณ์ มีสภาพชำรุดหรือเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ กิจกรรมที่ ปัญหาที่ตรวจพบส่วนใหญ่ แผนการซ่อม การนำส่งแผนประจำปีและรายไตรมาสไม่ตรงตามกำหนดเวลา 4. การซ่อมระหว่างค้ำ มีโครงการที่ไม่ต้องแจ้งซ่อม ตามรอบตรวจสอบ น้อยกว่าร้อยละ 70 6. การจัดสถานที่ทำงาน ความปลอดภัย สะอาดมีระเบียบและสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับที่น่าพอใจ 7. การบริหารจัดการเครื่องจักร การจัดทำประวัติและการทำแบบประเมินสภาพยังไม่ครบถ้วน มีเครื่องจักรที่เสื่อมสภาพ ตาม ทชจ. เห็นควรยุบสภาพและจัดหาทดแทนต่อไป 8. การมีส่วนร่วม การปฏิสัมพันธ์หรือแจ้งข่าวหรือรายงานความชำรุดเสียหาย ยังอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ ไม่มีการยุบสภาพเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว และทดแทนใหม่

14 เอกลักษณ์ ทช. เป้าหมายคะแนน เป้าหมาย 9 33 27 8 7 10 15 12 5
กิจกรรม เกณท์คะแนน เป้าหมาย แผนการซ่อม 9 2. ผลการซ่อม 33 27 การรายงานผลการซ่อม 8 7 4. การซ่อมระหว่างค้ำ 10 5. การบันทึกลงระบบ PMMS 15 12 การจัดสถานที่ทำงาน การบริหารจัดการเครื่องจักร การมีส่วนร่วม 5 รวม คะแนน 85 คะแนน

15 ระยะเวลาการตรวจติดตาม ครั้งที่ 2 หน่วย/คณะอนุกรรมการฯ
เอกลักษณ์ ทช. กำหนดระยะเวลาการตรวจติดตาม ครั้งที่ 2 ระยะเวลาการตรวจติดตาม ครั้งที่ 2 หน่วย/คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2 คณะอนุฯ (ส่วนภูมิภาค) 1 เม.ย. – 15 พ.ค. คณะทำงานสรุปผลการประเมินของส่วนภูมิภาค 16 พ.ค. – 26 พ.ค. คณะอนุฯ (ส่วนกลาง) 27 พ.ค. – 27 มิ.ย. คณะทำงานสรุปและวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อรายงานต่อคณะกำกับฯ 28 มิ.ย. – 8 ก.ค.

16 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt รายงานความก้าวหน้าการตรวจติดตามประเมิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google