งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานความก้าวหน้าการตรวจ ติดตามประเมิน เอกลักษณ์ ทช. ปีงบประมาณ 2556 สำนักบำรุงทางมีนาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานความก้าวหน้าการตรวจ ติดตามประเมิน เอกลักษณ์ ทช. ปีงบประมาณ 2556 สำนักบำรุงทางมีนาคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานความก้าวหน้าการตรวจ ติดตามประเมิน เอกลักษณ์ ทช. ปีงบประมาณ 2556 สำนักบำรุงทางมีนาคม 2556

2 เกณฑ์คะแนน ผลการดำเนินการปัจจุบัน สรุปผลการตรวจติดตามครั้งที่ 1 สรุปประเด็นปัญหา เป้าหมายคะแนน กำหนดระยะเวลาตรวจติดตามครั้งที่ 2

3 เอกลักษณ์ ทช. คะแนนรายกิจกรรม กิจกรรมคะแนน 1.การจัดทำแผนปฏิบัติงานซ่อมบำรุงปกติ (แผนงานซ่อม)9 2. การดำเนินงานซ่อมบำรุงปกติ (ผลการซ่อม)33 3. การรายงานผลการดำเนินงานซ่อมบำรุง (รายงานการซ่อม)8 4. การตรวจสอบโครงการที่อยู่ในระหว่างค้ำประกันสัญญา (การซ่อมระหว่างค้ำ)10 5. การบันทึกข้อมูลตามวงรอบแผนปฏิบัติงาน (การบันทึกระบบ PMMS)15 6. การจัดสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (การจัดสถานที่ทำงาน)10 7. การบริหารจัดการด้านเครื่องจักรกล (บริหารจัดการเครื่องจักร)10 8. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการปฏิบัติงาน (การมีส่วนร่วม)5 รวมคะแนน 100 คะแนน

4 เอกลักษณ์ ทช. ผลการดำเนินงานปัจจุบัน หน่วย/คณะอนุ กรรมการฯ ครั้งที่ 1 คณะอนุฯ (ส่วนภูมิภาค)15 ต.ค. – 30 พ.ย. คณะทำงานสรุปผลการ ประเมินของส่วนภูมิภาค 1 ธ.ค. – 10 ธ.ค. คณะอนุฯ (ส่วนกลาง)11 ธ.ค. – 20 ม.ค. คณะทำงานสรุปและ วิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อรายงานต่อคณะกำกับฯ 21 ม.ค. – 31 ม.ค. ผลการดำเนินงานปัจจุบัน คณะอนุฯ (ส่วนภูมิภาค) ดำเนินการและรายงานครบถ้วน คณะอุนุฯ (ส่วนกลาง) ข้อมูลของ สทช.ที่ยังไม่รายงาน - สทช.6 และ 11 ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2556

5 เอกลักษณ์ ทช. สรุปผลการตรวจติดตามของคณะส่วนภูมิภาค ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม สทช.ที่ 1สทช.ที่ 2สทช.ที่ 3 สทช.ที่ 4 สทช.ที่ 5 สทช.ที่ 6 ทชจ, ศบช ที่คะแนน สูงกว่า 80 คะแนน ทชจ, ศบช ที่คะแนน น้อยกว่า 30 คะแนน

6 เอกลักษณ์ ทช. สรุปผลการตรวจติดตามของคณะส่วนภูมิภาค ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธ.ค. 55 สทช.ที่ 7สทช.ที่ 8 สทช.ที่ 9 สทช.ที่ 10สทช.ที่ 11สทช.ที่ 12 ทชจ, ศบช ที่คะแนน สูงกว่า 80 คะแนน ทชจ, ศบช ที่คะแนน น้อยกว่า 30 คะแนน

7 เอกลักษณ์ ทช. สรุปผลการตรวจติดตามของคณะส่วนภูมิภาค ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม สทช.ที่ 13สทช.ที่ 14 สทช.ที่ 15 สทช.ที่ 16สทช.ที่ 17สทช.ที่ 18 ทชจ, ศบช ที่คะแนน สูงกว่า 80 คะแนน ทชจ, ศบช ที่คะแนน น้อยกว่า 30 คะแนน

8 เอกลักษณ์ ทช. สรุปผลการดำเนินงานครั้งที่ 1 สทช. ที่ 1-18 ภูมิภาค ประเมิน ส่วนกลาง ประเมิน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 65 52 79 82 38 50 40 68 55 52 36 61 78 57 58 63 74 46 50 51 65 77 49 N/A 55 37 48 30 N/A 46 53 48 55 63 48 คณะส่วนภูมิภาคส่วนใหญ่จะประเมินผลคะแนนสูงกว่าคณะ ส่วนกลาง คะแนนประเมิน ของ สทช.8 ที่ส่วนภูมิภาคประเมิน สูงกว่า ส่วนกลางประเมิน 45.6 % คะแนนประเมิน ของ สทช.7 ที่ส่วนภูมิภาคประเมิน ต่ำกว่า ส่วนกลางประเมิน 37.5 % สทช. 8 + 45.6 % - 37.5 %

9 เอกลักษณ์ ทช. สรุปผลการตรวจติดตามครั้งที่ 1 กิจกรรม 1.แผนการซ่อม 2.ผลการซ่อม 3.การรายงานการซ่อม 4.การซ่อมระหว่างค้ำ 5.การบันทึกลงระบบ PMMS 6.การจัดสถานที่ทำงาน 7.การบริหารจัดการเครื่องจักร 8.การมีส่วนร่วม กิจกรร ม ที่ ส่วน ภูมิภาค ประเมิน ส่วนกลาง ประเมิน 1234567812345678 72 48 32 74 52 77 75 63 60 42 28 79 43 67 70 52 ระดับคะแนนต่ำสุด-สูงสุด แยกรายกิจกรรม 1- 8 กิจกรรมที่ 4 ส่วนกลางประเมินสูงกว่าส่วนภูมิภาค 7 % การดำเนินงานซ่อมบำรุงปกติ การรายงานผลการ ดำเนินงานซ่อมบำรุง และการบันทึกข้อมูลตามวงรอบ แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรมที่ 2, 3 และ 5) มี ผลการประเมิน ต่ำกว่า 50 % จึงควรต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น แสดงระดับคะแนนแยกรายกิจกรรม กิจกรรมที่คะแนนต่ำ “ควรปรับปรุง” ส่วนกลางประเมินสูงกว่า ส่วนภูมิภาคประเมิน ส่วนกลางประเมิน

10 แสดงระดับคะแนนแยกรายกิจกรรม (สทช. ที่ 18) สทช.ที่กิจกรรม ที่ไม่ถึง 50 % 1 2,3,5,8 2 1,5 3 3,5 4 ไม่มี 5 2,3, 6 ยังไม่รายงาน สทช.ที่กิจกรรม ที่ไม่ถึง 50 % 13ไม่มี 143,8 152,3,8 162,3,5,6,8 173,5 181,2,3,5,8 กิจกรรมที่คะแนนต่ำ “ควรปรับปรุง” สทช.ที่กิจกรรม ที่ไม่ถึง 50 % 7 2,3,8 8 2,3 9 5,7,8 10 2,3,5 11 ยังไม่รายงาน 12 2,3,8 เอกลักษณ์ ทช. สรุปผลการตรวจติดตามครั้งที่ 1 กิจกรรม 1.แผนการซ่อม 2.ผลการซ่อม 3.การรายงานการซ่อม 4.การซ่อมระหว่างค้ำ 5.การบันทึกลงระบบ PMMS 6.การจัดสถานที่ทำงาน 7.การบริหารจัดการเครื่องจักร 8.การมีส่วนร่วม

11 เอกลักษณ์ ทช. กิจกรรมที 2 ในการจัดทำหลักฐานการเบิกวัสดุสำหรับการปฏิบัติงานซ่อม บำรุงปกติสายทาง ขาดหลักฐาน ในการเบิกหรือหลักฐานไม่ ครบถ้วน ข้อมูลการสำรวจ (A3) มีการ ประเมินความเสียหายมากกว่า ผลการปฏิบัติงานจริง (As Built) รวมทั้งระบุวิธีการ ซ่อมไม่สอดคล้อง กับสภาพความ เสียหายจริง สรุปประเด็นปัญหา อันดับกิจกรรม 1 4. การซ่อมระหว่างค้ำ 2 7. การบริหารจัดการเครื่องจักร 3 6. การจัดสถานที่ทำงาน 4 1. แผนการซ่อม 5 8. การมีส่วนร่วม 6 5. การบันทึกลงระบบ PMMS 7 2. ผลการซ่อม 8 3. การรายงานการซ่อม เรียงระดับคะแนนสูงแยกรายกิจกรรม 1- 8 มากกว่า 50 % น้อยกว่า 50 % กิจกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน หาก กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการไม่ถูกต้องหรือไม่ สัมพันธ์กันจะมีผลกระทบต่อ กิจกรรมที่ 3 ด้วย ตำแหน่งที่ซ่อม หรือวิธีการซ่อม จริงกับ A3 “ไม่ตรงกัน” ตำแหน่งที่ซ่อม หรือวิธีการซ่อม จริงกับ A3 “ไม่ตรงกัน” ข้อมูลในกิจกรรมที่ 2, 3 และ 5 ที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ

12 กิจกรรมที 5 การบันทึกข้อมูลลงระบบบริหารงาน บำรุงทาง (PMMS) ที่ดำเนินการตาม วงรอบ ได้แก่ ค่า IRI, PCU, ค่า ความแอ่นตัวและการบันทึกประวัติการ ซ่อมบำรุง ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ไม่ครบถ้วนหรือดำเนินการไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะ การบันทึกประวัติการซ่อม บำรุง ส่วนใหญ่บันทึกไม่ครบตาม งบประมาณที่ได้รับหรือทำจริง กิจกรรมที 3 การรายงานผลการดำเนินงาน ซ่อมบำรุงปกติงานทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนหรือรายงานไม่ ตรงเวลากำหนด การสรุปผลการเบิกจ่ายวัสดุ ประจำเดือนมีไม่ครบหรือไม่ ถูกต้องครบถ้วน การรายงานผลสร้างบ้านสร้าง แบรนด์ประจำเดือน ของทุกเดือน ไม่มีรายงานหรือรายงานไม่ถูก ต้องครบถ้วน รวมทั้ง มีโครงการ ที่ดำเนินการไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อย ละ 70 อยู่หลายแห่ง เอกลักษณ์ ทช. สรุปประเด็นปัญหา

13  เครื่องมือ เครื่องจักรรวม ทั้งอุปกรณ์ มี สภาพชำรุดหรือ เสื่อมสภาพไม่ สามารถใช้งาน ได้  ไม่มีการยุบ สภาพเครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่ ไม่สามารถใช้ งานได้แล้ว และ ทดแทนใหม่ กิจกรรมที่ปัญหาที่ตรวจพบส่วนใหญ่ 1. แผนการซ่อม การนำส่งแผนประจำปีและราย ไตรมาสไม่ตรงตามกำหนดเวลา 4. การซ่อมระหว่าง ค้ำ มีโครงการที่ไม่ต้องแจ้งซ่อม ตาม รอบตรวจสอบ น้อยกว่าร้อยละ 70 6. การจัดสถานที่ ทำงาน ความปลอดภัย สะอาดมีระเบียบ และสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับที่ น่าพอใจ 7. การบริหาร จัดการ เครื่องจักร การจัดทำประวัติและการทำแบบ ประเมินสภาพยังไม่ครบถ้วน มีเครื่องจักรที่เสื่อมสภาพ ตาม ทชจ. เห็นควรยุบสภาพและจัดหา ทดแทนต่อไป 8. การมีส่วนร่วม การปฏิสัมพันธ์หรือแจ้งข่าวหรือ รายงานความชำรุดเสียหาย ยัง อยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 50 - 69 สรุปปัญหาส่วนใหญ่ที่ตรวจพบจากการประเมินราย กิจกรรมอื่นๆ เอกลักษณ์ ทช. สรุปประเด็นปัญหา

14 เอกลักษณ์ ทช. เป้าหมายคะแนน กิจกรรม เกณท์ คะแนน เป้าหมาย 1.แผนการซ่อม 99 2. ผลการซ่อม 3327 3.การรายงานผลการซ่อม 87 4. การซ่อมระหว่างค้ำ 108 5. การบันทึกลงระบบ PMMS 1512 6.การจัดสถานที่ทำงาน 10 7. การบริหารจัดการเครื่องจักร 107 8.การมีส่วนร่วม 55 รวม 100 คะแนน 85 คะแนน

15 เอกลักษณ์ ทช. กำหนดระยะเวลาการตรวจติดตาม ครั้งที่ 2 หน่วย/คณะอนุกรรมการฯครั้งที่ 2 คณะอนุฯ (ส่วนภูมิภาค)1 เม.ย. – 15 พ.ค. คณะทำงานสรุปผลการ ประเมินของส่วนภูมิภาค 16 พ.ค. – 26 พ.ค. คณะอนุฯ (ส่วนกลาง)27 พ.ค. – 27 มิ.ย. คณะทำงานสรุปและ วิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อรายงานต่อคณะกำกับฯ 28 มิ.ย. – 8 ก.ค. ระยะเวลาการตรวจ ติดตาม ครั้งที่ 2

16 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt รายงานความก้าวหน้าการตรวจ ติดตามประเมิน เอกลักษณ์ ทช. ปีงบประมาณ 2556 สำนักบำรุงทางมีนาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google