งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จีน ตะวันตกเฉียงเหนือ. เขตสิบสองปันนา ( อาณาจักรน่านเจ้า ) แม่น้ำโขง พุทธศตวรรษที่ 13 อาณาจักรลานนา ไทย ( ล้านนา ) อ. เชียง แสน จ. เชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จีน ตะวันตกเฉียงเหนือ. เขตสิบสองปันนา ( อาณาจักรน่านเจ้า ) แม่น้ำโขง พุทธศตวรรษที่ 13 อาณาจักรลานนา ไทย ( ล้านนา ) อ. เชียง แสน จ. เชียงราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จีน ตะวันตกเฉียงเหนือ

2 เขตสิบสองปันนา ( อาณาจักรน่านเจ้า ) แม่น้ำโขง พุทธศตวรรษที่ 13 อาณาจักรลานนา ไทย ( ล้านนา ) อ. เชียง แสน จ. เชียงราย

3 พุทธศตวรรษที่ 13 มี อาณาจักร ลานนาไทย หรือ ล้านนา ( เชียงราย ไทย ) ลานช้าง หรือ ล้านช้าง ( หลวงพระบาง ลาว ) สุโขทัย ( แม่นำ้ปิง น่าน สุโขทัย ไทย ) มีกษัตริย์ – พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ( ปฐมกษัตริย์สุโขทัย ) – พ่อขุนรามคำแหง ( อักษรไทย )

4 พุทธศตวรรษที่ 14 มี อาณาจักร กรุงศรีอยุธยา ( แม่นำ้เจ้าพระยา ไทย ) มีกษัตริย์ – สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ( พระเจ้าอู่ทอง ปฐม กษัตริย์อยุธยา ) – เข้มแข็ง รวม สุโขทัย คาบสมุทร อินโดจีน แหลม มาลายู เกาะปีนัง

5 สุโขทัย อยุธยา คาบสมุทรอินโดจีน เกาะปีนัง ( มาเลเซีย )

6 ประวัติ พ่อขุนศรีอิทราทิตย์ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ นางเสือง 1. สินพระชนม์ ( ตาย ) 2. บาลเมือง 3. รามราช ( รามคำแหง )

7 กอบกู้เอกราช สุโขทัย จาก เมืองขึ้นขอม พระเจ้ากรุงกัมพูชา ( ขอม ) พ่อขุน ศรีนาว นำถุม สุโขทัย พ่อขุนผาเมือง ( เจ้าเมืองราด ) มีลูก ให้ 1. ธิดา พระนางสิงขร มหาเทวี 2. พระนาม กมรเตง อัญศรี อินทร ปตินทรา ทิตย์ ให้ 1. ธิดา พระนางสิงขร มหาเทวี 2. พระนาม กมรเตง อัญศรี อินทร ปตินทรา ทิตย์ ต่อมา พ่อขุนบางกลางหาว ( เจ้า เมืองบางยาง ) สบาด โขลญ ลำพง ( ข้าหลวงเขมร ขอม ) สบาด โขลญ ลำพง ( ข้าหลวงเขมร ขอม ) ยึดอำนาจ

8 การขึ้นครองราชย์ เมื่อยึดสุโขทัยได้ พ่อขุนผาเมือง สถาปนา พ่อขุนบางกลางหาวเป็นเจ้าเมืองสุโขทัย พ่อขุนบางกลางหาว ( เจ้า เมืองบางยาง ) พ่อขุน ศรีอินทราทิตย์ ปฐมกษัตริย์สุโขทัย ราชวงศ์ พระร่วง พ่อขุน ศรีอินทราทิตย์ ปฐมกษัตริย์สุโขทัย ราชวงศ์ พระร่วง พ่อขุนผาเมือง ถวาย 1. พระขรรค์ ศรี 2. พระนาม กมรเตง อัญศรี อินทรปติน ทราทิตย์ พ่อขุนผาเมือง ถวาย 1. พระขรรค์ ศรี 2. พระนาม กมรเตง อัญศรี อินทรปติน ทราทิตย์

9 พระราชกรณียกิจ ครองสุโขทัย ขุนสามชน ( เจ้าเมืองฉอด ) จะตีเมือง ตาก ขุนสามชน ( เจ้าเมืองฉอด ) จะตีเมือง ตาก พ่อขุน ศรีอินทราทิตย์ ทำยุทธหัตถี ชนช้าง รามราช ช่วยบิดา เฉลิมนาม รามคำแหง รามราช ช่วยบิดา เฉลิมนาม รามคำแหง

10 การขยายอาณาเขต การครองสุโขทัย สังฆราช ( เจ้าเมืองสุโขทัย ) ขุน ศรี สัทธา โอรส ( ลูก ) ขุนผาเมือง ขุน ศรี สัทธา โอรส ( ลูก ) ขุนผาเมือง ออกบวช พุทธศาสนา ลังกาวงศ์ ออกบวช พุทธศาสนา ลังกาวงศ์ พ่อขุน ศรีอินทราทิตย์ สวรรคต ( ตาย ) ขุนบาลเมือง ( โอรสองค์ที่ 2) ขึ้นครองราชย์ต่อ ขุนบาลเมือง ( โอรสองค์ที่ 2) ขึ้นครองราชย์ต่อ


ดาวน์โหลด ppt จีน ตะวันตกเฉียงเหนือ. เขตสิบสองปันนา ( อาณาจักรน่านเจ้า ) แม่น้ำโขง พุทธศตวรรษที่ 13 อาณาจักรลานนา ไทย ( ล้านนา ) อ. เชียง แสน จ. เชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google