งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 01402313 Biochemistry II 12 Nov 2014 Metabolism of Nucleotides.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 01402313 Biochemistry II 12 Nov 2014 Metabolism of Nucleotides."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 01402313 Biochemistry II 12 Nov 2014 Metabolism of Nucleotides

2 2 บทนำ นิวคลีโอไทด์ส่วนใหญ่เป็น building block ของ กรดนิวคลีอิก กรดนิวคลีอิกเป็นสารพันธุกรรม ไม่ใช่สารอาหาร ร่างกายไม่ต้องการจากอาหาร สังเคราะห์ได้เอง แต่อาหารที่เรารับประทาน มีกรดนิวคลีอิกเป็น องค์ประกอบ จึงต้องศึกษากระบวนการย่อย สลายกรดนิวคลีอิกด้วย

3 3 การย่อยและการดูดซึม กรดนิวคลีอิกไม่ถูกย่อยในกระเพาะอาหาร แต่จะ แยกตัวจากโปรตีนและเสียสภาพธรรมชาติ ย่อยด้วยเอนไซม์กลุ่ม nuclease ในลำไส้เล็ก ส่วนต้น เอนไซม์มาจากตับอ่อน คือ deoxyribonuclease และ ribonuclease ได้ สาย DNA หรือ RNA ที่สั้นลง ย่อยต่อด้วย phosphodiesterase ได้นิวคลีโอ ไทด์ในรูป NMP จากนั้นเอนไซม์กลุ่ม nucleotidase ในลำไส้ ตัดหมู่ P ออก

4 4 การย่อยและการดูดซึม ตัดหมู่ P ออกแล้ว ได้ nucleoside จากนั้น nucleosidase จะย่อยได้เป็น nitrogenous base อิสระกับน้ำตาล ribose หรือ deoxyribose จากนั้นก็สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้

5 5 การย่อยและการดูดซึม ตัดหมู่ P ออกแล้ว ได้ nucleoside จากนั้น nucleosidase จะย่อยได้เป็น nitrogenous base อิสระกับน้ำตาล ribose หรือ deoxyribose จากนั้นก็สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้

6 6 กระบวนการสลายเบสไนโตรเจน เบสมี 2 กลุ่ม คือ -purine (adenine กับ guanine) -pyrimidine (cytosine, uracil และ thymine)

7 7 กระบวนการสลายเบส purine ได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายแตกต่างกันตามชนิดของ สัตว์ และจะขับออกทางปัสสาวะ ขั้นตอนแรกคือ การกำจัดหมู่แอมิโน (deamination) - เบส adenine จะถูกดึงหมู่แอมิโนออกโดย เอนไซม์ adenase หรือ adenine deaminase ได้เป็น hypoxanthine - เอนไซม์ adenase พบในจุลินทรีย์และ invertebrate - ใน mammal จะสลายในระดับของ adenosine

8 8 กระบวนการสลายเบส purine -adenosine จะถูกกำจัดหมู่แอมิโนโดยเอนไซม์ adenosine deaminase ได้ inosine -inosine สลายต่อได้เป็น hypoxanthine - เบส guanine ถูกกำจัดหมู่แอมิโนด้วยเอนไซม์ guanine deaminase ได้เป็น xanthine -hypoxanthine ที่เกิดขึ้น จะถูกออกซิไดส์เป็น xanthine -xanthine ถูกออกซิไดส์ต่อเป็นกรดยูริก ซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์สุดท้ายในคน สัตว์ primate อื่น ๆ และนก

9 9 กระบวนการสลายเบส purine - คนปกติจะขับกรดยูริกออกทางปัสสาวะด้วย อัตรา 0.4-0.8 กรัมต่อ 24 ชั่วโมง - ถ้าอาหารมีนิวคลีโอโปรตีนหรือ purine อยู่มาก กรดยูริกก็จะถูกขับออกมากกว่าปกติ -mammal อื่น ๆ นอกจาก primate กรดยูริกจะ ถูกออกซิไดส์ด้วยเอนไซม์ uricase หรือ urate oxidase ได้ allantoin - พวก amphibian และปลา สลาย allantoin ต่อ ได้ยูเรียและกรด glyoxylic

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15 กระบวนการสลายเบส pyrimidine - ส่วนใหญ่เกิดที่ตับ กระบวนการยังไม่รู้กันอย่าง สมบูรณ์ - เบส cytosine ขั้นแรกดึงหมู่แอมิโนออกได้เป็น uracil และถูกรีดิวซ์ต่อเป็น dihydrouracil และ สลายต่อไปเป็น  -ureidopropionic acid และ ต่อไปเป็น  -alanine CO 2 และ NH 3 - เบส thymine จะถูกรีดิวซ์ได้ dihydrothymine และสลายต่อได้  -ureidoisobutyric acid และ ต่อไปเป็น  -aminoisobutyric acid CO 2 และ NH 3

16 16 กระบวนการสลายเบส pyrimidine -  -aminoisobutyric acid จะถูกขับออกทาง ปัสสาวะ - ถ้าร่างกายได้รับอาหารที่มี DNA สูง หรือเป็น โรคมะเร็งของเม็ดเลือดขาว (leukemia) จะทำ ให้สารนี้ถูกขับออกในปริมาณสูง -  -alanine และ  -aminoisobutyric acid สามารถเปลี่ยนแปลงต่อไปได้อีก โดย  - alanine เปลี่ยนเป็น acetyl CoA เข้า Krebs’ cycle ส่วน  -aminoisobutyric acid เปลี่ยนเป็น succinyl CoA เข้า Krebs’ cycle ได้เช่นเดียวกัน

17 17

18 18

19 19 การสังเคราะห์นิวคลีโอไทด์ - นิวคลีโอไทด์มี 2 ชนิดคือ ribonucleotide และ deoxyribonucleotide - ร่างกายมี pathway การสังเคราะห์เฉพาะ ribonucleotide - ส่วน deoxyribonucleotide เกิดจากปฏิกิริยา reduction ของ ribonucleotide อีกที

20 20 การสังเคราะห์ ribonucleotide มี 2 วิธี -de novo pathway ( สร้างใหม่ ) ใช้สารตั้งต้น หลายชนิด เช่น กรดแอมิโนต่าง ๆ ribose-5- phosphate และ CO 2 นำมาทำปฏิกิริยากัน มากมายหลายขั้นตอนจนได้ ribonucleotide -salvage pathway ( กู้คืน ) โดยนำเอาเบสอิสระ หรือ nucleoside ที่ได้จากอาหารหรือที่มีอยู่ แล้วในเซลล์กลับมาใช้สังเคราะห์เป็น ribonucleotide อีก

21 21

22 22 ความผิดปกติในเมแทบอลิซึม - โรค gout ผลิตผลสุดท้ายของการสลาย purine ในคน คือ กรดยูริก ซึ่งจะถูกขับออกทางปัสสาวะ โดยใน เลือด ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของ monosodium urate โรคเก๊าท์ เป็นโรคที่เกิดกับข้อ โดยมีผลึกของ เกลือ monosodium urate เกาะอยู่ตามข้อต่าง ๆ ทำให้เกิดข้ออักเสบ (arthritis) ผู้ป่วยโรคเก๊าท์ มีภาวะ hyperuricemia

23 23 ความผิดปกติในเมแทบอลิซึม สาเหตุของโรคเก๊าท์ - โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรัง ทำให้มีการสลาย purine มาก - ได้รับอาหารที่มี purine สูง เช่น ตับ ไต ยีสต์ ปลาซาร์ดีน - มีความผิดปกติของเมแทบอลิซึมของ purine - มีความผิดปกติในการดูดซึมของไต ยา allopurinol มีสูตรโครงสร้างคล้าย hypoxanthine ใช้รักษาโรคเก๊าท์ได้ เพราะไป ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ xanthine oxidase ทำให้สร้างกรดยูริกลดลง

24 24 ความผิดปกติในเมแทบอลิซึม Lesch-Nyhan syndrome - เป็นภาวะผิดปกติในเมแทบอลิซึมของ purine ที่ มีมาแต่กำเนิด เนื่องจากขาดเอนไซม์ HGPRT ซึ่งทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาการสร้าง IMP และ GMP จากเบส hypoxanthine และ guanine ตามลำดับ ใน salvage pathway - ทำให้เบสทั้ง 2 ชนิดถูกนำไปสลายเป็นกรดยูริก มากขึ้น - คนไข้มีอาการทางประสาท ก้าวร้าว ชอบทำร้าย ตนเอง และมี urate ในเลือดสูง อาจมีผลึกของ กรดยูริกไปเกาะอยู่ในไต ทำให้ไตวาย

25 25 ความผิดปกติในเมแทบอลิซึม Lesch-Nyhan syndrome - เป็นภาวะผิดปกติในเมแทบอลิซึมของ purine ที่มีมา แต่กำเนิด เนื่องจากขาดเอนไซม์ HGPRT (hypoxanthine-guanine phosphoribosyl transferase) ซึ่งทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาการสร้าง IMP และ GMP จากเบส hypoxanthine และ guanine ตามลำดับ ใน salvage pathway - ทำให้เบสทั้ง 2 ชนิดถูกนำไปสลายเป็นกรดยูริกมากขึ้น - คนไข้มีอาการทางประสาท ก้าวร้าว ชอบทำร้ายตนเอง และมี urate ในเลือดสูง อาจมีผลึกของกรดยูริกไป เกาะอยู่ในไต ทำให้ไตวาย

26 26


ดาวน์โหลด ppt 1 01402313 Biochemistry II 12 Nov 2014 Metabolism of Nucleotides.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google