งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 33,951.4024 ลบ. งบประจำ 126.1469 ลบ. (0.37%) งบ บุคลากร 83.9355 ลบ. (0.25%) งบ ดำเนินงา น 42.2114 ลบ. (0.12%) งบลงทุน 33,778.1444.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 33,951.4024 ลบ. งบประจำ 126.1469 ลบ. (0.37%) งบ บุคลากร 83.9355 ลบ. (0.25%) งบ ดำเนินงา น 42.2114 ลบ. (0.12%) งบลงทุน 33,778.1444."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 33, ลบ. งบประจำ ลบ. (0.37%) งบ บุคลากร ลบ. (0.25%) งบ ดำเนินงา น ลบ. (0.12%) งบลงทุน 33, ลบ. (99.49%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1, ลบ. (3.63%) งบบุคลากร 1, ลบ. (3.04%) งบดำเนินงาน ลบ. (0.59%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 32, ลบ. (95.86%) รายการ ผูกพันเดิม 4, ลบ. (14.43%) รายการใหม่ 27, ลบ. (81.43%) งบดำเนินการ เอง 2, ลบ. (8.57%) ค่าที่ดิน 1, ลบ. (5.53%) จ้างเหมา 22, ลบ. (67.32%) งบอุดหนุน ลบ. (0.01%) งบรายจ่ายอื่น ลบ. (0.13%) ภาพรวมงบประมาณปี 2556

3 3 งบประมาณทั้งสิ้น 33, ลบ. เบิกจ่าย 8, ลบ. (26.25%) งบประจำ ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (37.67%) งบ บุคลากร ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (21.00% ) งบ ดำเนินงาน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (70.70%) งบลงทุน 33, ลบ. เบิกจ่าย 8, ลบ. (26.20%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (77.92%) งบบุคลากร 1, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (80.69%) งบดำเนินงาน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (63.65%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 32, ลบ. เบิกจ่าย 7, ลบ. (24.24%) รายการผูกพัน เดิม 4, ลบ. เบิกจ่าย 1, ลบ. (38.54%) รายการใหม่ 27, ลบ. เบิกจ่าย 5, ลบ. (21.70%) งบดำเนินการเอง 2, ลบ. เบิกจ่าย 1, ลบ. (38.34%) ค่าที่ดิน 1, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (43.08%) จ้างเหมา 22, ลบ เบิกจ่าย 4, ลบ. (17.82%) งบอุดหนุน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (32.21%) งบรายจ่ายอื่น ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (31.21%) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2556

4 เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % เป้าหมาย (งบลงทุน) % ผลเบิกจ่าย 55 ลบ ,2461,7262,3963,1264,3486,3598,84112,60419,087 % แผนปี 56 ลบ ,2031,9382,9924,4205,9268,28613,86419,64525,61133,951 % ผลเบิกจ่าย 56 ลบ ,2121,7902,7234,0985,5427,7448, % แผน/ผลการเบิกจ่าย งปม.ปี 2556 ข้อมูล ณ 17 มิ.ย. 56

5 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 17 มิ.ย. 56 ร้อยละคงเหลือ สทช.1 และ ทชจ. สทช.1 และ ทชจ สทช.2 และ ทชจ. สทช.2 และ ทชจ สทช.3 และ ทชจ. สทช.3 และ ทชจ สทช.4 และ ทชจ. สทช.4 และ ทชจ สทช.5 และ ทชจ. สทช.5 และ ทชจ. 1, สทช.6 และ ทชจ. สทช.6 และ ทชจ สทช.7 และ ทชจ. สทช.7 และ ทชจ สทช.8 และ ทชจ. สทช.8 และ ทชจ สทช.9 และ ทชจ. สทช.9 และ ทชจ สทช.10 และ ทชจ. สทช.10 และ ทชจ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 17 มิ.ย. 56 (เวลา น.) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 17 มิ.ย. 56 (เวลา น.) หน่วย : ลบ. 5

6 6 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 17 มิ.ย. 56 ร้อยละคงเหลือ สทช.11 และ ทชจ. สทช.11 และ ทชจ สทช.12 และ ทชจ. สทช.12 และ ทชจ. 1, สทช.13 และ ทชจ. สทช.13 และ ทชจ สทช.14 และ ทชจ. สทช.14 และ ทชจ สทช.15 และ ทชจ. สทช.15 และ ทชจ สทช.16 และ ทชจ. สทช.16 และ ทชจ สทช.17 และ ทชจ. สทช.17 และ ทชจ สทช.18 และ ทชจ. สทช.18 และ ทชจ ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท รวมส่วนภูมิภาค 13, , , หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 17 มิ.ย. 56 (เวลา น.) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 17 มิ.ย. 56 (เวลา น.)

7 7 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 17 มิ.ย. 56 ร้อยละคงเหลือ สกท. 3, , สกส. 2, , สบร สอป สสอ สวว สผง สคก สกม สสน สอร ศทส สสท สพร สสง สบก เบิกจ่ายในนามกรมฯ 14, , รวมส่วนกลาง 20, , , รวมทั้งสิ้น 33, , , หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 17 มิ.ย.56 (เวลา น.) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 17 มิ.ย.56 (เวลา น.)

8 8 ปีงบประมาณ จำนวน รายการ งบประมาณ(ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว (ลบ.) คิด เป็น ร้อยละคงเหลือ(ลบ.) จำนวน รายการที่ เหลือ รวม ,12110, , รวมทั้งสิ้น 2,134 10, , การเบิกจ่ายงบประมาณ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ 17 มิ.ย. 56

9 9 รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณทั้งสิ้น 22, ลบ. ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ลบ. ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ลบ. ขอความเห็นชอบจาก สงป ลบ. รอลงนาม 2, ลบ. รอลงนาม 2, ลบ. ลงนามในสัญญา 10, ลบ. ลงนามในสัญญา 10, ลบ. 4.29% (169 รายการ) 0.61% (1 รายการ) 11.56% (494 รายการ) 45.08% (1,687 รายการ) พิจารณาผลประกวด ราคา ลบ. 0.02% (1 รายการ) ร่าง TOR ลบ. ร่าง TOR ลบ. 0.61% (22 รายการ) ยังไม่ได้จัดสรร 8, ลบ. ยังไม่ได้จัดสรร 8, ลบ % ประมาณราคา ลบ. ประมาณราคา ลบ. 1.00% (64 รายการ) สำรวจออกแบบ ลบ. สำรวจออกแบบ ลบ. 0.40% (30 รายการ) ยังไม่รายงาน สถานภาพ ลบ. ยังไม่รายงาน สถานภาพ ลบ. 0.49% (20 รายการ)

10 10 ลำดับ ที่ กิจกรรมประเภทรายชื่อโครงการอำเภอจัวหวัด งปม.ปี 56 (บาท) สถานะภาพ หน่วย ดำเนินการ 1Logisticsถนน สายเชื่อม จ3 - วงแหวนตะวันตก (ตอนที่ 1) เมืองเชียงราย140,000,000 พิจารณาความ เหมาะสมราคา สงป. สกท. 2ททท.ถนน เลียบชายฝั่งทะเลจังหวัด ระยอง จันทบุรี ตราด บ้านเขาช่องโกรน ต.หนองชิ่มอ.แหลมสิงห์ – บ.น้ำแดง ขลุงจันทบุรี20,400,000 ประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 4 ไม่มีผู้เสนอ ราคา สกท. 3แก้ไขฯทางต่างระดับ จุดตัดผ่านทางรถไฟ สาย อด.1005 แยกทล. 2 - บ.พร ประจักษ์ ศรีธาตุอุดรธานี25,000,000 ประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 2 เคาะราคา 5 ก.ค. 56 สกส. 4แก้ไขฯทางต่างระดับ จุดตัดผ่านทางรถไฟ สาย อต.4006 แยกทล – บ.หัวดง เมืองอุตรดิตถ์23,000,000 รอลงนาม สกส. 5ทางถนน สายคลองเกาะผี ต.วิชิต,ตลาด เหนือ เมืองภูเก็ต34,000,000 ประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 2 เคาะราคา 5 ก.ค. 56 สกส. 6สะพาน ข้ามแม่น้ำน่านพิชัยอุตรดิตถ์10,900,000 ประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 2 เคาะราคา 5 ก.ค. 56 สกส. 7สะพาน ข้ามแม่น้ำชะอวดเชียรใหญ่ นครศรีธรรม ราช 6,600,000 ประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 2 เคาะราคา 5 ก.ค. 56 สกส. การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน (รายการผูกพัน) ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา 10

11 ลำดับ ที่ กิจกรรมประเภทรายชื่อโครงการอำเภอจัวหวัด งปม.ปี 56 (บาท) สถานะภาพ หน่วย ดำเนินการ 8สะพาน เฉลิมพระเกียรติบ้านแหลมเพชรบุรี5,400,000 รอลงนาม สกส. 9สะพาน ข้ามคลองระบายน้ำสายใหญ่ ชัยนาท - ป่าสัก 1 เมืองชัยนาท4,400,000 รอลงนาม สกส. 10สะพาน ข้ามลำพระเพลิงปักธงชัยนครราชสีมา13,200,000 รอลงนาม สกส. 11สะพาน ข้ามคลองชัยนาท - ป่าสักหนองโดนสระบุรี4,050,000 พิจารณาผลประกวด ราคา สทช.2 12ททท.ถนน สาย มส.4009 แยก ทล บ.แม่จ๋า ขุนยวม,เมืองแม่ฮ่องสอน7,360,000 ประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 3 เคาะราคา 9 ก.ค. 56 สทช.10 13ททท.ถนน สายแยก ทล ดอยฟ้าห่ม ปก (ตอนที่ 5) ฝางเชียงใหม่8,000,000 ประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 4 ต้น ก.ค. 56 สทช.10 14ทางถนน สาย บ.ห้วยตอง - บ.ม่อนยะ เหนือ แม่วางเชียงใหม่8,740,000 ประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 2 เคาะราคา 25 มิ.ย. 56 สทช.10 15สะพาน ข้ามลำน้ำแม่ตีบเมืองลำพูน2,942,800 ประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 2 เคาะราคา 9 ก.ค. 56 สทช.10 16สะพาน ข้ามลำน้ำแม่สายสูงเม่นแพร่3,820,000 พิจารณาผลประกวด ราคา สทช.10 รวม 317,812,800 การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน (รายการผูกพัน) ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา 11

12 12 กิจกรรม จำนวน โครงก ารที่ มอบหม าย สำรวจ ออกแ บบ ประมา ณ ราคา ร่าง TOR ประกา ศ ประกว ด ราคา ทราบ ผล ประกา ศ ประกว ด ราคา ขอ ความ เห็นช อบ จาก สงป. รอลง นาม ลง นาม ใน สัญญ า ยังไม่ รายงา น ยกระดับมาตรฐาน ทาง พัฒนาโครงข่าย สะพาน พัฒนาชายแดน ภาคใต้ อำนวยการ ( อาคาร ) รวม การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน (รายการปีเดียว)

13 13 กิจกรรม จำนวน โครงก ารที่ มอบห มาย สำรว จ ออกแ บบ ประม าณ ราคา ร่าง TOR ประก าศ ประก วด ราคา ทราบ ผล ประก าศ ประก วด ราคา ขอ ความ เห็นช อบ จาก สงป. รอลง นาม ลง นาม ใน สัญญ า ยังไม่ รายง าน บำรุงทางสายหลัก บำรุงรักษาทาง อำนวยความ ปลอดภัย ซ่อมฟื้นฟูทางหลวง ชนบท อันเนื่องมาจากเหตุ ภัยพิบัติ รวม 1, การจัดซื้อจัดจ้างรายการบำรุงรักษาทางและอำนวยความปลอดภัย

14 14 งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูเยียวยาและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างถาวร (งบกลาง 120,000 ลบ.) 1. โครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบท อันเนื่องจากเหตุอุทกภัย ลงนามในสัญญา 529 รายการ งปม.ทั้งสิ้น 4, ลบ. ณ 17 มิ.ย. 56 เบิกจ่าย 4, ลบ. ( 99.15%) คงเหลือ ลบ. ก่อสร้างแล้วเสร็จ528 รายการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 รายการ1 2. ถนนคันกั้นป้องกันนิคมอุตสาหกรรมแฟคเตอรี่แลนด์ งปม.ทั้งสิ้น ลบ. เบิกจ่ายแล้ว ลบ. ผลการก่อสร้าง 100 %

15 15 สรุปโครงการป้องกันอุทกภัยระยะเร่งด่วน ตามมติ ครม. 8 พ.ค. 55 (พรก.เงินกู้ 350,000 ลบ.) จำนวน 36 รายการ งปม.ทั้งสิ้น8, ลบ. สงป. อนุมัติงวด8, ลบ. ลงนามในสัญญา7, ลบ. ณ 17 มิ.ย. 56 เบิกจ่ายแล้ว 2, ลบ. (27.67%) ความก้าวหน้าโครงการ % - ก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 รายการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ34 รายการ

16 16 แหล่ง งบประมาณ จำน วน ราย การ งปม. ทั้งสิ้น ( ลบ.) แล้ว เสร็จ ( ราย การ ) อยู่ ระหว่ าง ก่อสร้ าง เบิกจ่าย แล้ว ( ลบ.) คงเหลือหมายเหตุ งบกลาง สำรองจ่าย ปี งบประมา ณ 55 ของ กรม งบกลาง สำรองจ่าย ปี ลงนามแล้วอยู่ ระหว่าง ก่อสร้าง 8 รายการ ( นครศรีฯ 2 รายการ, พัทลุง 1 รายการ, เพชรบุรณ์ 1 รายการ, สุโขทัย 4 รายการ, - ประกวดราคา 4 รายการ ( ฉะเชิงเทรา 4 รายการ ) รวม 761, ความก้าวหน้าการดำเนินการ รายการตามมติ ครม. สัญจร

17 จบการนำเสนอ ขอบคุณ...ครับ 17


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 33,951.4024 ลบ. งบประจำ 126.1469 ลบ. (0.37%) งบ บุคลากร 83.9355 ลบ. (0.25%) งบ ดำเนินงา น 42.2114 ลบ. (0.12%) งบลงทุน 33,778.1444.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google