งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การประสบอันตรายหรือ เจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่งรุนแรงและ เรื้อรัง พ. ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 กุมภาพันธ์ 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การประสบอันตรายหรือ เจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่งรุนแรงและ เรื้อรัง พ. ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 กุมภาพันธ์ 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การประสบอันตรายหรือ เจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่งรุนแรงและ เรื้อรัง พ. ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 กุมภาพันธ์ 2549

2 สาระสำคัญ กำหนดลักษณะการประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่งรุนแรงและเรื้อรังเพื่อ ประโยชน์ในการพิจารณาจ่ายค่า รักษาพยาบาลแก่ลูกจ้างตามความ เหมาะสม

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่น ซึ่งรุนแรงและเรื้อรัง มีลักษณะดังต่อไปนี้ บาดเจ็บรุนแรงของอวัยวะมากกว่าหนึ่ง ระบบ และได้รับการผ่าตัดแก้ไขอย่างน้อย สองแห่ง ทำให้ต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ใน โรงพยาบาล ถูกไฟไหม้ น้ำร้อนลวก สารเคมี หรือไฟฟ้า จนถึงขั้นสูญเสียผิวหนังลึกถึงหนังแท้เกิน กว่าร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของ ร่างกาย บาดเจ็บที่ส่วนหลังของดวงตา และได้รับ การผ่าตัดแก้ไขมากกว่าหนึ่งครั้งทำให้ต้อง นอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ถูกไฟไหม้ น้ำร้อนลวก สารเคมี หรือไฟฟ้า จนถึงขั้นสูญเสียผิวหนังลึกถึงหนังแท้เกิน กว่าร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของ ร่างกาย และต้องผ่าตัดทำความสะอาด ตัดเนื้อตายออกเกินกว่า 3 ครั้ง หรือมีโรค แทรกซ้อน ทำให้ต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ ในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 20 วัน บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่ต้องมีวิธีการรักษา ที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน ตามความเห็นของ คณะกรรมการการแพทย์

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 2. ประกาศกระทรวงแรงงานนี้ให้ใช้ บังคับแก่กรณีที่ลูกจ้างประสบ อันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่ง รุนแรงและเรื้อรังตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548 อันเป็นวันที่ กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่า รักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่ายตาม พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ. ศ.2547 พ. ศ. 2548 มีผลใช้

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การประสบอันตรายหรือ เจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่งรุนแรงและ เรื้อรัง พ. ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 กุมภาพันธ์ 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google