งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป I การทดลองเคมีแบบย่อส่วน การทดลองที่ 3 สมดุลเคมีและสมดุลการละลาย ( Dynamic Equilibrium and Solubility Equilibrium )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิบัติการเคมีทั่วไป I การทดลองเคมีแบบย่อส่วน การทดลองที่ 3 สมดุลเคมีและสมดุลการละลาย ( Dynamic Equilibrium and Solubility Equilibrium )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป I การทดลองเคมีแบบย่อส่วน การทดลองที่ 3 สมดุลเคมีและสมดุลการละลาย ( Dynamic Equilibrium and Solubility Equilibrium )

2 Equilibrium Mechanical equilibrium when it is either static (motionless) or in a state of unchanging motion Thermal equilibrium. When two objects are brought into contact, heat will flow from the warmer object to the cooler one until their temperatures become identical. Chemical equilibrium : the quantities of the components change as some are consumed and others are formed. Eventually this change will come to an end, after which the composition will remain unchanged as long as the system remains undisturbed.

3 Chemical Equilibrium H 2 + I 2 → 2 HI “formation of hydrogen iodide" 2 HI → H 2 + I 2 “dissociation of hydrogen iodide" “It is the same both ways” The equilibrium composition is independent of the direction from which it is approached.

4 Chemical Equilibrium Le Châtelier principle: If a system at equilibrium is subjected to a change of pressure, temperature, or the number of moles of a component, there will be a tendency for a net reaction in the direction that reduces the effect of this change.

5 Chemical Equilibrium A net reaction then ensues that moves the system to a new equilibrium state (reverse reaction) in which the quantity of hydrogen iodide has increased; in the process, some of the I 2 and H 2 are consumed. Notice that the new equilibrium state contains more hydrogen than did the initial state, but not as much as was added

6 HIn (aq) ⇌ H + (aq) + In - (aq) 123 H 2 O + BTB & HCl H 2 O + BTB & NaOH How to change from 2  3 and 3  2 ? วิเคราะห์และอภิปรายผลในแง่การเติม H + หรือ OH - ไปรบกวนสมดุลอย่างไร และสมดุลใหม่ นั้นเลื่อนไป ทางซ้ายหรือขวา ตอนที่ 1 ศึกษาสมดุลของ Bromthymol blue สังเกตสี อินดิเคเตอร์ ที่เปลี่ยนเมื่อ มีกระทบ สมดุลโดย การเติมกรด หรือเบส

7 Fe 3+ (aq) + SCN - (aq) ⇌ FeSCN 2+ (aq) 1 3 2 5 4 KSCN + Fe(NO 3 ) 3 Add Fe(NO 3 ) 3 Add KSCN Add NaOH Add NaOH & HCl Thiocyanatoiron (III) Blood red color Yellow pale หยดตามลำดับ สารที่ระบุไว้ใน คู่มือปฏิบัติการ Thiocyanate Ferric ตอนที่ 2 ศึกษาสมดุลของไอออน เชิงซ้อน FeSCN 2+

8 0.4 ml 5 repeated times คำนวน ?? ml / หยด ใช้เทคนิคการหยดที่ดีเนื่องจากเป็น quantitative analysis ตอนที่ 3 หาค่าการละลายของ Ca(OH) 2 ในน้ำ 3.1 หาปริมาตรต่อหยดของปิเปตพลาสติก หยด 0.01M HCl ลงในถาดหลุมพลาสติกทีละหยด จนเต็ม พอดี บันทึกจำนวนหยด ทำซ้ำ 5 ครั้ง หาค่าเฉลี่ย ( ปริมาตรต่อหลุม 0.4 ml) สมมติได้ค่าเฉลี่ย 8 หยด ดังนั้น 1 หยด = 0.4 (ml) /8 = 0.05 ml/ หยด

9 3.2 หาค่าการละลายของ Ca(OH) 2 ในน้ำ - 10 หยด Ca(OH) 2 + Bromthymol blue (MTB) ใน หลอดทดลอง - ไทเทรตด้วย 0.01M HCl โดยหยดทีละหยด แล้ว เขย่า - บันทึกจำนวนหยดที่ MTB เปลี่ยนจาก สีน้ำเงิน เป็น สีเหลือง - ทำซ้ำอีก 2 ครั้ง เลือกข้อมูลที่ใช้ จำนวนหยดต่างกันไม่เกิน 2 หยดมาเฉลี่ยเพื่อหาปริมาตร และความเข้มข้นของ OH - 3 repeated times หลอดทดลอง Ca(OH) 2 + MTB HCl ไทเทรต Ca(OH) 2 ด้วย HCl

10 ตอนที่ 4 หาค่าการละลายของ Ca(OH) 2 ใน Ca(NO 3 ) 2 ทำการทดลองเหมือนตอนที่ 3 โดยเปลี่ยน สารละลายอิ่มตัวของ Ca(OH) 2 ในน้ำ เป็น สารละลายอิ่มตัวของ Ca(OH) 2 ใน 0.1 M Ca(NO 3 ) 2 แล้วคำนวณหาความเข้มข้น ของ OH - ตอนที่ 5 หาค่าการละลายของ Ca(OH) 2 ใน Na 2 SO 4 ทำการทดลองเหมือนตอนที่ 3 โดยเปลี่ยน สารละลายอิ่มตัวของ Ca(OH) 2 ในน้ำ เป็น สารละลายอิ่มตัวของ Ca(OH) 2 ใน 0.1 M Na 2 SO 4 แล้วคำนวณหาความเข้มข้นของ OH - อภิปรายผลการทดลองว่า ค่าความเข้มข้นของ OH - ที่ได้ในการทดลองตอนที่ 3-5 เหมือนหรือ แตกต่างกันอย่างไร ?

11 HIn (aq) ⇌ H + (aq) + In - (aq) 123 H 2 O + BTB & HCl H 2 O + BTB & NaOH H + (aq) + OH - (aq) ⇌ H 2 O การทดลอง ตอนที่ 1 สมการแสดงปฏิกิริยาเคมี การทดลอง ตอนที่ 1 สมดุลที่เกี่ยวข้องมี 2 ชนิด คือ

12 Fe 3+ (aq) + SCN - (aq) ⇌ FeSCN 2+ (aq) 1 3 2 5 4 KSCN + Fe(NO 3 ) 3 Add Fe(NO 3 ) 3 Add KSCN Add NaOH Add NaOH & HCl Fe 3+ (aq) + 3OH - (aq) ⇌ Fe(OH) 3(s) H + (aq) + OH - (aq) ⇌ H 2 O การทดลอง ตอนที่ 2 สมการแสดงปฏิกิริยาเคมี การทดลอง ตอนที่ 2 ตะกอนสีน้ำตาลแดง สมดุลที่เกี่ยวข้องมี 3 ชนิด คือ สารละลายส้มแดง

13 ตอนที่ 3 Ca(OH) 2 ⇌ Ca 2+ + 2OH - ตอนที่ 4 Ca(NO 3 ) 2 ⇌ Ca 2+ + 2NO 3- ตอนที่ 5 Na 2 SO 4  2Na + + SO 4 2- Ca 2+ + SO 4 2- ⇌ CaSO 4 Ca(OH) 2 ⇌ Ca 2+ + 2OH - HCl ⇌ H + + Cl - รบกวนโดย เพิ่ม Ca 2+ รบกวนโดยลด Ca 2+ การทดลอง ตอนที่ 3-5 สมการแสดงปฏิกิริยาเคมี การทดลอง ตอนที่ 3-5 อิทธิพลของไอออนร่วม HIn (aq) ⇌ H + (aq) + In - (aq) H + (aq) + OH - (aq) ⇌ H 2 O

14 Ca(OH) 2 (s) ⇌ Ca 2+ (aq) + 2OH - (aq) การคำนวณค่า K sp ของ Ca(OH) 2 จาก [OH - ] ที่ได้ ดังนั้น ที่สภาวะสมดุล [Ca 2+ ] = [OH - ]/2 K sp = ค่าคงที่ผลคูณของค่าการละลาย “Solubility Product Constant” K sp ของ Ca(OH) 2 = 7.90 x 10 -6 (25 0 C) เริ่มต้น (M): 0.0 0.0 เปลี่ยน (M): x 2x สมดุล (M): x 2x

15 อื่นๆ - นิสิตสังเกตสีอินดิเคเตอร์ที่เปลี่ยนเมื่อมี กระทบสมดุล - หยดสารละลายตามลำดับขั้นที่บอกไว้ใน แผนผัง - หยดสารและคนให้เข้ากัน สังเกตในแต่ละขั้น อย่างละเอียด ( สังเกตทั้งสีและลักษณะของ ตะกอนและสารละลาย ) พร้อมรายงานผลว่า เมื่อเติมสารไปรบกวนสมดุลอย่างไร เช่น เพิ่มสารตั้งต้น หรือผลิตภัณฑ์ และระบบปรับ เข้าสมดุลใหม่โดยมีทิศของปฏิกิริยาไป ข้างหน้า ( ซ้ายไปขวา ) หรือย้อนกลับ ( ขวา ไปซ้าย ) มากขึ้น - ทิ้งผลที่ได้ไว้ในช่อง เพื่อใช้วิเคราะห์เชิง เปรียบเทียบกับช่องอื่นๆ - เขียน หรือเรียก ชื่อสาร สูตรไอออนและ ประจุให้ถูกต้อง

16 อื่นๆ - ล้างเครื่องแก้วให้สะอาดด้วยน้ำประปาก่อน ชะล้างด้วยน้ำกลั่น - เวลาล้างด้วยน้ำกลั่น ใช้ขวดน้ำกลั่นฉีด ไม่ ไขจากก๊อกที่บรรจุน้ำกลั่นโดยตรง - เมื่อใช้น้ำยาล้างจาน ต้องพยายามล้างออก ด้วยน้ำประปาออกให้หมด - การใช้แปรงขัด ( หรือฟองน้ำ ) ต้องระวังไม่ให้ เกิดลอยขีดข่วนบนผิว - พยายามอย่าน้ำกระเด็นออกนอกอ่าง หรือ เปียกพื้น - ล้างมือภายหลังเสร็จสิ้นการทดลอง

17 Solubility Equilibrium Ions in solution Undissolved compound MX n ⇌ M n+ (aq) + nX - (aq) K = [M n+ ][X - ] n [MX n ] K [MX n ] = K sp = [M n+ ][X - ] n Solubility equilibrium refers to the equilibrium between the dissolved salt (ions) and undissolved salt that usually exists in a saturated solution

18


ดาวน์โหลด ppt ปฏิบัติการเคมีทั่วไป I การทดลองเคมีแบบย่อส่วน การทดลองที่ 3 สมดุลเคมีและสมดุลการละลาย ( Dynamic Equilibrium and Solubility Equilibrium )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google