งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 10 และการเขียน Abstract และการเขียนบทที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 10 และการเขียน Abstract และการเขียนบทที่ 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 10 และการเขียน Abstract และการเขียนบทที่ 5

2 การเขียน Abstract ( บทคัดย่อ ) เป็นการเขียนสรุปงานวิจัยทั้งหมดโดยเขียน อย่างย่อ ความนิยม  จะเขียนประมาณ 1 แผ่นกระดาษ A4 0.5 -1 หน้ากระดาษ A4  ในประเทศไทยจะเขียน 2 ภาษา คือ ไทย กับ อังกฤษ ( แล้วแต่สาขาด้วย )  บางมหาวิทยาลัยจะกำหนดเป็นจำนวนคำ เช่น 300 คำ เช่น 500 คำ

3 เนื้อหาใน Abstract ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ( บทที่ 1) วิธีการศึกษา หรือวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ( บท ที่ 3) ผลการศึกษา ( บทที่ 4)

4 ตัวอย่างการเขียน Abstract ( บทคัดย่อ ) (P1) การศึกษาครั้งนี้เพื่อ.... วัตถุประสงค์ 1....... วัตถุประสงค์ 2........................... โดยการเก็บรวบรวม ข้อมูล...................................... (P1) ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ (1) (P2) ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ (2) *** หามีผลการศึกษาที่โดดเด่น ก็สามารถนำมาเขียน เพิ่มเป็น (P3) ได้ ( ดูตัวอย่างงงานวิจัยพฤติกรรม ผู้บริโภค )

5 การเขียนบทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ สรุป เป็นการเขียนโดยมีรูปแบบคือ สรุปตามวัตถุประสงค์ กล่าวถึงการรวบรวม ข้อมูล กล่าวถึงผลการศึกษา

6 การเขียนบทที่ 5 อภิปรายผล การอภิปรายผลจะต่างจากการอธิบาย ตารางในบทที่ 4 เพราะ การอธิบายตารางในบท ที่ 4 จะเป็นการอธิบาย (Fact) ความจริง ที่ได้ จากตาราง การอภิปรายผลนั้น เป็นการอภิปราย ผลโดยอ้างอิงถึงทฤษฏีที่เราศึกษามา ( บทที่ 2) ว่าเป็นอย่างไร เช่น ขัดแย้ง หรือสนับสนุน

7 การเขียนบทที่ 5 ข้อเสนอแนะ - ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ - ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

8 งานที่ต้องคุย - ในการทบทวนวรรณกรรม บางกลุ่มไม่มี Review งานวิจัย - สอบ Project หลังสอบ Final - ทุกกลุ่มแจกแบบสอบถามจากนิสิต - วันสอบส่งเล่ม แล้ว Present จากนั้นนำเล่มไปแก้ไข แล้วมาส่งฉบับจริง - คุยเรื่องข้อสอบ - คุยเรื่องวันสอบ - คุยเรื่องการแก้ไข Slide ของการหาค่าสัมประสิทธ์ แอลฟาของครอนบาค - อธิบาย Slide


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 10 และการเขียน Abstract และการเขียนบทที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google