งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) หลักการและเหตุผล ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) เป็นปรัชญา แนวคิด และวิธีการของระบบการผลิตที่ได้รับ การยอมรับจากทั่ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) หลักการและเหตุผล ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) เป็นปรัชญา แนวคิด และวิธีการของระบบการผลิตที่ได้รับ การยอมรับจากทั่ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) หลักการและเหตุผล ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) เป็นปรัชญา แนวคิด และวิธีการของระบบการผลิตที่ได้รับ การยอมรับจากทั่ว โลกว่าเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการผลิตเพื่อความเป็นเลิศ ระบบการผลิตแบบลีน มุ่งสู่ความเป็นเลิศการผลิต โดยเน้นการขจัด ความสูญเสียในกระบวนการผลิต ด้วยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สำหรับวัตถุประสงค์ ของการผลิตแบบลีนคือการเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร โดย การลดต้นทุน เพิ่ม ผลิตภาพ และ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ ราคา และการส่งมอบ อย่างไรก็ตามความสำเร็จของการพัฒนาการ ผลิตแบบลีน หัวใจสำคัญอยู่ที่คน องค์กรภาคการผลิตส่วนใหญ่จึง ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการผลิตแบบลีน เข้ามาร่วมงาน ได้เล็งเห็นว่า แนวทางของการผลิตแบบลีน จะเป็น กลยุทธ์การผลิตที่จะช่วยให้องค์กรการผลิตสามารถอยู่รอดได้ใน สภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันอย่างยั่งยืน แต่การพัฒนาการผลิต แบบลีน หัวใจสำคัญอยู่ที่คน ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางของการพัฒนาการผลิตแบบลีนเป็นอย่างดี จึงได้จัดหลักสูตรอบรมขึ้น โดยได้รวบเอาความรู้พื้นฐาน และ ประเด็นสำคัญของการผลิตแบบลีน ตลอดจนกรณีตัวอย่างการ พัฒนาโรงงานสู่การผลิตแบบลีน รวมไว้ในหลักสูตรนี้ เพื่อให้ผู้เข้า รับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปร่วมในการพัฒนาหรือ ผลักดันให้เกิดการผลิตแบบลีนขึ้นในองค์กร อีกทั้งสามารถต่อยอด ความรู้ด้านการผลิตแบบลีนในขั้นสูงต่อไป

2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการผลิตแบบลีน เรียนรู้เกี่ยวกับ เครื่องมือต่างๆ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาการผลิตแบบลีน รู้และ สามารถระบุว่ากิจกรรมใดคือกิจกรรมที่เกิดคุณค่าเพิ่ม และไม่ เกิดคุณค่าเพิ่มในการผลิต แนวทางในการขจัดกิจกรรมที่ไม่เกิด คุณค่าเพิ่ม แนวทางในการสร้างความคล่องตัวในการผลิตหรือ การไหลของผลิตภัณฑ์ แนวทางการพัฒนาเซลล์การผลิต และ เข้าใจแนวทางและขั้นตอนในการพัฒนาสู่การผลิตแบบลีน รูปแบบการฝึกอบรม การบรรยายประกอบเอกสารและสื่อ Power Point อ ภิปรายตอบ ข้อซักถาม ฝึกปฏิบัติ Workshop และแสดงตัวอย่างการพัฒนาโรงงานสู่ การผลิตแบบลีน กลุ่มเป้าหมาย ทีมงานระดับบริหารทุกฝ่ายและทุกระดับ เช่น ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายวัสดุ รวมทั้ง วิศวกร และ หัวหน้างาน ที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องโดยตรง ต่อผลสำเร็จและการผลักดันการผลิตแบบลีน ตลอดจน ผู้สนใจทั้วไปที่ต้องการเข้าใจพื้นฐานการผลิตแบบลีนอย่าง ละเอียดครบถ้วน

3 หัวข้อการ ฝึกอบรม จิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) พื้นฐานและความจำเป็นที่องค์กรการผลิตต้องมุ่งสู่ลีน (Fundamentals of Lean and why it is important) ความหมายของการผลิตแบบลีน (What is Lean Manufacturing) คุณลักษณะของการผลิตแบบลีน Lean Manufacturing Characteristic) การวิเคราะห์สถานะปัจจุบันขององค์กรตนเองในความเป็นลีน ทำความรู้จักและเข้าใจในกิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มและไม่มี มูลค่าเพิ่ม (Recognizing Value-Added vs. Non-Value Added activity) หลักการ แนวคิด ของลีน (Lean Thinking or Principle) คุณค่า และ ประโยชน์ของการผลิตแบบลีน (values and benefits of Lean Manufacturing) ระบุคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือสายผลิตภัณฑ์ในสายตาของ ลูกค้า ความสูญเสียในการผลิตและแนวทางลดความสูญเสียของการ ผลิตแบบลีน (Waste and Reducing Waste through Lean Manufacturing)

4 เครื่องมือในการดำเนินการการผลิตแบบลีน เช่น Set-up Reduction, Proofing, 5S, Visual Control Kanban, Kaizen, TPM และ อื่นๆ · แนวทางในการพัฒนาระบบลีน การลดพัสดุคงคลัง ตามแนวทางของลีน เซลล์การผลิต หรือ สายการผลิต แบบลีน (Cell Manufacturing or Lean Lines) ตัวอย่างการพัฒนาสายการผลิตแบบเซลล์ และการ จัดทำแผนที่สายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping) · ขั้นตอนการสร้างสารธารคุณค่า สัญลักษณ์และ ความหมายต่างๆ ตัวอย่างสายธารคุณค่าปัจจุบัน และตัวอย่างสารธาร คุณค่าอนาคต กรณีตัวอย่างการพัฒนาโรงงานสู่การผลิตแบบลีน สรุปและตอบข้อซักถาม วิทยากร ดร. กิตตินันท์ ศรีหฤทัยนิรมล B.IE. Industrial Engineering Ph.D. Candidate in Public and Private Management Certificate in Lean Manufacturing Management Germany, 2005.

5 วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เวลาสัมมนา 9.00 – 16.00 น. ลงทะเบียน 8.30 น. กรุงเทพ ฯ : ณ โรงแรม Bangkok Cha - Da Hotel ( รัชดาภิเษก ) อัตราค่าสัมมนา 3,500 บาท ( ยังไม่รวม vat 7 %) การจองสัมมนาโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนน ศรีนครินทร์ ( กรุงเทพกรีฑา ) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 080-2-40260-2 โปรดแฟกซ์ Pay- in Slip และแจ้งชื่อผู้ติดต่อ ที่อยู่บริษัท เบอร์ โทรติดต่อ ชื่อผู้เข้าสัมมนา มาที่ 02-917-7148 หรือจองผ่านทาง E-Mail : training @ pascons. com จะ ได้รับการตอบยืนยันกลับทุกครั้ง ติดต่อจอง / สอบถาม 02-917-7147 จัดสัมมนาโดยบริษัท แพสคอนส์ จำกัด เลขที่ เลขที่ 68/19 ซ. รามคำแหง 164 ถนน รามคำแหง แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพ ฯ 10510 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3380041618


ดาวน์โหลด ppt การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) หลักการและเหตุผล ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) เป็นปรัชญา แนวคิด และวิธีการของระบบการผลิตที่ได้รับ การยอมรับจากทั่ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google