งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับธุรกิจขนาด ย่อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับธุรกิจขนาด ย่อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับธุรกิจขนาด ย่อม

3 สาระการเรียนรู้ 1. ความหมายและลักษณะของการ ประกอบธุรกิจขนาดย่อม 2. ประโยชน์ของธุรกิจขนาดย่อม 3. การบริหารจัดการธุรกิจ SMEs เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน 4. ระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพเพื่อ องค์กรที่เป็นเลิศ

4 ความหมายและลักษณะของการ ประกอบธุรกิจขนาดย่อม 1. เป็นการบริหารจัดการอย่างอิสระโดยมี ผู้บริหารเป็นเจ้าของกิจการ 2. เงินที่ใช้ลงทุนเป็นเงินส่วนตัว หรือเงินที่ ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มคน 3. พื้นที่ในการดำเนินการส่วนใหญ่เป็นการ ทำภายในท้องถิ่น 4. ธุรกิจมีขนาดเล็กเมื่อเทียบใน อุตสาหกรรมเดียวกัน

5 1. มียอดขายน้อย แต่สามารถอยู่ได้ 2. การให้บริการด้านฝีมือ เน้นตอบสนอง ลูกค้าเฉพาะราย 3. การให้บริการเน้นความเป็นส่วนตัว 4. การให้บริการลูกค้าสามารถเลือกใช้ บริการได้ง่าย 5. สามารถปรับตัวเข้ากับท้องถิ่นได้ง่าย และรวดเร็ว 6. ต้นทุนในการดำเนินการต่ำ ลักษณะที่แตกต่างไปจากธุรกิจ ขนาดใหญ่

6 ประโยชน์ของธุรกิจขนาด ย่อม 1. ก่อให้เกิดการสร้างงานใหม่ (Providing New Jobs) 2. ก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม (Introducing Innovation) 3. ก่อให้เกิดการกระตุ้นการแข่งขัน ทางธุรกิจ (Stimulating economic Competition)

7 ประโยชน์ของธุรกิจขนาด ย่อม ( ต่อ ) 4. ช่วยให้ธุรกิจขนาดใหญ่ผลิตสินค้า ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง (Aiding big business) 4.1 หน้าที่การจัดจำหน่าย (Distribution function) 4.2 หน้าที่การขายปัจจัยทางด้าน การผลิต (Supply function)

8 การบริหารจัดการธุรกิจ SMEs การขับเคี่ยวกันในระบบเศรษฐกิจโลก 1. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง ต่อเนื่อง 2. ความสามารถในการผลิตและบริการ 3. การพัฒนาตลาดอย่างมีประสิทธิผล 4. การทำสิ่งที่ดีกว่า ถูกกว่า เร็วกว่า 5. การทำงานด้วยความคล่องตัว และ ยืดหยุ่นกว่า

9 การบริหารจัดการธุรกิจ SMEs ปัญหาของ SMEs 1. เงินทุน มีจำกัด 2. กำลังคนน้อย พนักงานมีความสามารถ ไม่ตรงกับที่ต้องการ 3. เครื่องหมายการค้า ชื่อเสียงรู้จักใน วงจำกัด 4. เทคโนโลยีสู้บริษัทใหญ่ ๆ ไม่ได้ 5. ความรู้ความสามารถยังมีน้อย

10 ระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA) ลงนามใน บันทึกความเข้าใจระหว่างสถานบันเพิ่ม ผลผลิตแห่งชาติและสำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2539 เพื่อศึกษา แนวทางการจัดตั้งรางวัลคุณภาพ แห่งชาติขึ้นในประเทศไทย รางวัล คุณภาพแห่งชาติ ถือเป็นรางวัลระดับ มาตรฐานโลก

11 ระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ 1. ตัวผลักดัน คือ ผู้นำ เจ้าของกิจการ 2. ระบบ คือ การวางแผลเชิงกลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรบุคคล การ จัดการกระบวนการ ข้อมูลและการ วิเคราะห์ 3. เป้าหมาย คือ ลูกค้า และการบริการที่ มุ่งเน้นความพอใจ ผลกำไรทางธุรกิจ ระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ

12 ระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ กับความ ได้เปรียบทางการแข่งขัน 1. ผู้นำต้องมีศักยภาพของผู้นำ มอง กว้างไกล 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ต้องทำได้ จริง 3. การจัดการทรัพยากรบุคคล ทำงาน เป็นทีม 4. การจัดการกระบวนการ เรียกว่า นวัตกรรม 5. ข้อมูลและวิเคราะห์ การจัดการความรู้ 6. การบริการลูกค้า ต้องมีคุณภาพ รวดเร็ว ระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ

13 ความได้เปรียบทางการแข่งขันในยุคใหม่ 1. ศักยภาพผู้นำ 2. กำหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ 3. การสร้างสรรค์ นวัตกรรม 4. การบริหารจัดการ ความรู้ ระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ 5. การสร้างแบรนด์ 6. การสร้างเครือข่าย 7. คุณภาพทีมงาน 8. ความรวดเร็วในการ ทำงาน

14 ความสามารถของผู้ประกอบการในโลกยุค ใหม่ 1. ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 2. ความคิดความเข้าใจ ในระบบ 3. การบริหารจัดการ 4. ความเป็นผู้นำด้าน ต้นทุน ระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ 5. บริหารจัดการ เชิงกลยุทธ์ 6. ตัดสินใจอย่างเป็น ระบบ 7. ความสามารถใน การเป็นผู้นำ 8. มุ่งมั่นสู่ความเป็น เลิศ

15 รูปแบบวิธีคิด ระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ 1. มุมมองที่เปิดกว้าง พร้อมรับการ เปลี่ยนแปลง 2. ความคิด ความเข้าใจ เชิงระบบใน องค์กร 3. ความคิดเชิงบวก 4. วิธีคิดเชิงกลยุทธ์

16 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ธุรกิจขนาดย่อม จบหน่วยที่ 1


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับธุรกิจขนาด ย่อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google