งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารทางการตลาดโดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริงในรายวิชาการสื่อสารทางการตลาดของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารทางการตลาดโดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริงในรายวิชาการสื่อสารทางการตลาดของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารทางการตลาดโดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริงในรายวิชาการสื่อสารทางการตลาดของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาการตลาด” โดย นางสาวรพีพร วะลัยพันธ์

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารทางการตลาดโดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริงในรายวิชาการสื่อสารทางการตลาดของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการตลาด 2. เพื่อประเมินหาคุณภาพของสื่อที่นักศึกษาสร้างขึ้นในรายวิชาการสื่อสารทางการตลาด 3. เพื่อประเมินผลการทำงานเป็นทีมในรายวิชาการสื่อสารทางการตลาดของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการตลาด

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ การจัดกิจกรรมการสอนโดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริงในรายวิชาการสื่อสารทางการตลาด ตัวแปรตาม ความสามารถในการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารทางการตลาดของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการตลาด ได้แก่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ - คุณภาพของผลงาน - ความสามารถในการทำงานเป็นทีม

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษา ชั้น ส. 2/2 ที่ได้โดยการเลือกแบบเจาะจง โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง สำหรับนักศึกษาที่เรียนรายวิชา การสื่อสารทางการตลาด จำนวน 45 คน

5 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้
1. ใบงานที่เน้นการฝึกปฏิบัติ จำนวน 1 ชุด 2. แบบประเมินผลงานในรายวิชาการสื่อสารทางการตลาด จำนวน 3 ชุด ได้แก่ 2.1 แบบประเมินในด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แบบประเมินด้านคุณภาพของผลงาน แบบประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีม

6 สรุปผลการวิจัย 1. การประเมินในด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พบว่า นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในระดับมาก 2. การประเมินด้านคุณภาพของผลงาน พบว่า นักศึกษาเมื่อผลิตสื่อที่กำหนดแล้ว สื่อที่ผลิตมีคุณภาพในระดับดีมาก 3. การประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีม พบว่า นักศึกษามีความสามารถในด้านการทำงานเป็นทีม ในระดับดี

7 ผลกระทบที่เกิดขึ้น ในบางหน่วยการเรียนรู้ ผู้สอนควรมีจัดกิจกรรมฝึกสมรรถนะการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติเสริมแทรกในเนื้อหาบางหน่วย เพื่อให้นักศึกษาเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เน้นการปฏิบัติได้จริง มีทักษะในด้านการทำงานเป็นทีม นักศึกษาสนุกกับการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติและทำให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนออกมาดีขึ้น

8 ข้อเสนอแนะการวิจัย 1. ครูผู้สอนควรมีพัฒนาเทคนิคการสอนแบบต่างๆให้เหมาะสมกับรายวิชาของตน เพื่อเป็นตัวช่วยให้นักเรียน-นักศึกษาเรียนรู้ได้เร็วและง่ายขึ้น 2. ในการสอนควรมีการนำความรู้และเทคนิคใหม่ๆมาใช้ ถ้าใช้แบบเดิมควรพิจารณาว่าจะต้องมีการปรับปรุงให้ทันกับยุคสมัยด้วยหรือไม่

9 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารทางการตลาดโดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริงในรายวิชาการสื่อสารทางการตลาดของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google