งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันได้อย่างชัดเจน ( ใคร ทำหน้าที่อะไร ) มีความสมดุลระหว่างอำนาจ มีวินัย มีความเป็นเอกภาพทางจุดมุ่งหมายในการทำงาน คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันได้อย่างชัดเจน ( ใคร ทำหน้าที่อะไร ) มีความสมดุลระหว่างอำนาจ มีวินัย มีความเป็นเอกภาพทางจุดมุ่งหมายในการทำงาน คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันได้อย่างชัดเจน ( ใคร ทำหน้าที่อะไร ) มีความสมดุลระหว่างอำนาจ มีวินัย มีความเป็นเอกภาพทางจุดมุ่งหมายในการทำงาน คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว มีการจัดระเบียบ มีความคิดริเริ่ม มีความสามัคคี ( มีความร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อให้เกิด ความสอดคล้องของงาน )

3 ผู้ปฏิบัติงานสามารถประเมินได้ถึงเรื่องการขาด ลา มาสาย จะมีการรวมกลุ่มเล็ก ๆ ในองค์การ แม้จะทำงานคน ละฝ่าย สามารถศึกษาพฤติกรรมองค์การ การมีส่วนร่วม มีค่านิยมการมีความรู้สึกร่วมกันให้คุ้มค่าต่อสิ่งใด สิ่งหนึ่ง เกิดทัศนคติที่ดี มีการรับรู้ร่วมกัน เข้าใจไปใน ทิศทางเดียวกัน และแสดงออกด้วยความเป็น เอกภาพ

4 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงฮึดในการทำงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายที่องค์การตั้งไว้ให้ ( ของ รางวัล / โบนัส ) มีการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการยอมรับ

5 วัฒนธรรมแข็ง กฎระเบียบที่เข้มแข็ง ช่วยทำให้ เกิดวินัยและมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด วัฒนธรรมอ่อน มีความยืดหยุ่น เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน

6 พึ่งพาอาศัยองค์การภายนอกได้ ในกรณีที่งานเกิน ศักยภาพขององค์การ สามารถใช้เป็นปัจจัยบริหารสิ่งแวดล้อมภายใน โดยใช้ระบบ ๔ M คน (Man) เงิน หรือ ทุน (Money) การบริหารจัดการ (Management) วัสดุอุปกรณ์ (Material)

7 เป็นการสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างผู้รับและผู้ส่ง สาร ทำให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้ความเป็นไปขององค์การ ประสบผลสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ตามความ ต้องการที่ต้องการสื่อสาร


ดาวน์โหลด ppt แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันได้อย่างชัดเจน ( ใคร ทำหน้าที่อะไร ) มีความสมดุลระหว่างอำนาจ มีวินัย มีความเป็นเอกภาพทางจุดมุ่งหมายในการทำงาน คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google