งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน วิชาหลักการจัดการ โดยใช้วิธีการ สอนแล้วสอบ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. 2/1 – 2/5 ) ปี การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน วิชาหลักการจัดการ โดยใช้วิธีการ สอนแล้วสอบ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. 2/1 – 2/5 ) ปี การศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน วิชาหลักการจัดการ โดยใช้วิธีการ สอนแล้วสอบ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. 2/1 – 2/5 ) ปี การศึกษา 2556 โดย วราภรณ์ ประพงษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ เชียงราย

2 ปัญหาการวิจัย การเรียนการสอนในปัจจุบัน สังเกตเห็นว่า นักศึกษาขาดความสนใจต่อการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้สอนวิชาหลักการจัดการ พบว่านักศึกษา ขาดความสนใจ และใส่ใจต่อการเรียน เข้า ห้องเรียนสาย และไม่ตั้งใจเรียน ซึ่งอาจจะทำให้ นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักการ จัดการต่ำ และไม่ผ่านเกณฑ์ คือ นักศึกษาควรจะ ได้เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ C ขึ้นไป (2) และจะทำให้ต้อง มีลงทะเบียนเรียนซ้ำ ทำให้เสียเวลาและไม่ สามารถแก้ไขพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา ได้ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าพฤติกรรมการเรียนดังกล่าวจะ ส่งผลกระทบต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานของ นักศึกษาต่อไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิธีการ แก้ปัญหานี้และพบว่า การประเมินผลย่อย ( เก็บ คะแนนระหว่างภาค ) จะช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาเกิด การตื่นตัวในการเรียนรู้ได้มากขึ้น

3 ปัญหาการวิจัย ( ต่อ ) จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมี ความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักการจัดการ โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ ของนักศึกระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. 2/1- 2/5) เนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่า การสอนแล้วสอบ จะทำให้นักศึกษาเกิดการตื่นตัว มีความตั้งใจ และความรับผิดชอบในการเรียนมากขึ้น ซึ่งการ เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษาและ เป็นการปรับ พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมของนักศึกษา ต่อไปในอนาคต

4 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา หลักการจัดการ ใช้วิธีการสอนแล้วสอบกับ เกณฑ์ที่กำหนด

5 แสดงค่าความถี่และค่าร้อยละ การผ่านและไม่ ผ่านแต่ละห้องเรียน ลำดั บ ห้องจำนว นเต็ม ผ่า น ร้อย ละ ไม่ ผ่าน ร้อย ละ 1 ปวส. 2/1 363494.4 4 25.56 2 ปวส. 2/2 282796.4 3 13.57 3 ปวส. 2/3 30 100. 00 -- 4 ปวส. 2/4 23 100. 00 -- 5 ปวส. 2/5 21 100. 00 -- รวม 13813 5 3

6 แสดงค่าความถี่และค่าร้อยละการผ่านและไม่ ผ่านของนักศึกษาทั้งหมด ที่ห้อง ปวส. 2/1- 2/5 จำนวนร้อยละ 1 ผ่านสูงกว่า 2 ( c ) 13597.83 2 ไม่ผ่าน ต่ำกว่า 2 ( c ) 32.17 รวม 138 100.00

7 สรุปผลการวิจัย การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักการจัดการ โดย ใช้วิธีการสอนแล้วสอบกับเกณฑ์ที่กำหนด กลุ่ม ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 วิทยาลัย อาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา จำนวน 138 คน โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง แบบเจาะจง (Purposive Sampling) สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีการ สอนแล้วสอบ พบว่านักศึกษาที่เรียนโดยใช้วิธีการ สอนแล้วสอบ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าเกรด 2(C) หรือร้อยละ 60 จำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 97.83 ไม่ผ่านเกณฑ์ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.17


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน วิชาหลักการจัดการ โดยใช้วิธีการ สอนแล้วสอบ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. 2/1 – 2/5 ) ปี การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google