งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาการดำเนินธุรกิจ ขนาดย่อม เรื่อง การเขียนบทสรุป ผู้บริหารในแผนธุรกิจของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาการดำเนินธุรกิจ ขนาดย่อม เรื่อง การเขียนบทสรุป ผู้บริหารในแผนธุรกิจของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาการดำเนินธุรกิจ ขนาดย่อม เรื่อง การเขียนบทสรุป ผู้บริหารในแผนธุรกิจของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชาการขาย ที่ได้รับการ สอนแบบปฏิบัติการกับการสอน ตามคู่มือครู ผู้วิจัย อาจารย์กุลรภัส ปองไป ผู้วิจัย อาจารย์กุลรภัส ปองไป

2 ปัญหาปัญหา นักเรี ยน นักเรียนไม่ได้มี การปฏิบัติจริง นักเรียนไม่ได้มี การปฏิบัติจริง ไม่สามารถนำ ความรู้ที่ได้รับไป ประกอบอาชีพ อย่างเต็มที่

3 เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเรียนวิชาการ ดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ของนักเรียนที่ได้รับการ สอนแบบปฏิบัติการกับการ สอนตามคู่มือครู - เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเรียนวิชาการ ดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ของนักเรียนที่ได้รับการ สอนแบบปฏิบัติการกับการ สอนตามคู่มือครู วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์

4 ตัวแปรตาม ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาการดำเนิน ธุรกิจขนาดย่อม เรื่อง การเขียนบทสรุป ผู้บริหารในแผนธุรกิจ ตัวแปรต้น ตัวแปรต้น รูปแบบการสอน 1. การสอนแบบ ปฏิบัติการ ขั้นการสอน ( ขั้น นำ ขั้น ปฏิบัติการ ขั้นฝึกทักษะ ขั้นสรุป ขั้น ประเมินผล ) 2. การสอนตาม คู่มือครู ขั้นการสอน ( ขั้น นำ ขั้นสอน ขั้น สรุป ขั้น ประเมินผล ) กรอบแนวคิดกรอบแนวคิด

5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง - แนวคิดเกี่ยวกับแผนธุรกิจ (Business Plan) - การสอนแบบปฏิบัติการ - งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

6 วิธีการดำเนินการวิจัย - สร้างเครื่องมือและ ตรวจสอบเครื่องมือ - นำมาใช้กับนักเรียนที่เป็น กลุ่มตัวอย่าง - เก็บรวบรวมข้อมูล - วิเคราะห์ข้อมูล

7 การวิเคราะห์ ข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าเฉลี่ยเลข คณิต ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนระหว่างนักศึกษาที่ได้รับการ สอนแบบปฏิบัติการกับการสอนตามคู่มือ ครูโดยใช้สถิติ (t-test for Independent) คะแนนที่นำมาวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ยของ ผลต่างระหว่างก่อนทดลองและหลัง ทดลองในรูปของค่าความแตกต่าง (Difference Scores)

8 สรุปผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ของนักเรียนที่ได้รับการสอน แบบปฏิบัติการสูงกว่านักเรียน ที่ได้รับการศึกษาตามคู่มือ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ. 05

9 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา ผลจากการศึกษาวิธีการ สอนแบบปฏิบัติการที่ใช้ในการ ทดลองเป็นรูปแบบการสอนที่ ผู้เรียนไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อน จึงอาจก่อให้เกิดความตื่นตัว ความสนใจในการเรียนที่มากขึ้น ทำให้จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อหาที่ เรียน

10 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไปข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป ผู้สอนที่สนใจในการจัดการ เรียนการสอนโดยใช้ความ หลากหลายในการจัด กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถนำแนวทางที่ได้จากการ วิจัยไปปรับใช้ในการจัดการเรียน การสอนในรายวิชาของตนเพื่อ ทำให้สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น ต่อไป

11 ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาการดำเนินธุรกิจ ขนาดย่อม เรื่อง การเขียนบทสรุป ผู้บริหารในแผนธุรกิจของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google