งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย อาจารย์กุลรภัส ปองไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย อาจารย์กุลรภัส ปองไป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย อาจารย์กุลรภัส ปองไป
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม เรื่อง การเขียนบทสรุปผู้บริหารในแผนธุรกิจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการขาย ที่ได้รับการสอนแบบปฏิบัติการกับการสอนตามคู่มือครู ผู้วิจัย อาจารย์กุลรภัส ปองไป

2 ปัญหา นักเรียน ไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพอย่างเต็มที่
นักเรียนไม่ได้มีการปฏิบัติจริง นักเรียน ไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพอย่างเต็มที่

3 วัตถุประสงค์ - เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเรียนวิชาการดำเนินธุรกิจขนาดย่อมของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปฏิบัติการกับการสอนตามคู่มือครู

4 กรอบแนวคิด ตัวแปรตาม รูปแบบการสอน 1. การสอนแบบปฏิบัติการ
ตัวแปรต้น รูปแบบการสอน 1. การสอนแบบปฏิบัติการ ขั้นการสอน (ขั้นนำ ขั้น ปฏิบัติการ ขั้นฝึกทักษะ ขั้นสรุป ขั้นประเมินผล) 2. การสอนตามคู่มือครู ขั้นการสอน(ขั้นนำ ขั้นสอน ขั้นสรุป ขั้นประเมินผล) ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม เรื่องการเขียนบทสรุปผู้บริหารในแผนธุรกิจ

5 แนวคิดเกี่ยวกับแผนธุรกิจ (Business Plan) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิดเกี่ยวกับแผนธุรกิจ (Business Plan) การสอนแบบปฏิบัติการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

6 วิธีการดำเนินการวิจัย
สร้างเครื่องมือและตรวจสอบเครื่องมือ นำมาใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล

7 การวิเคราะห์ ข้อมูล 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบปฏิบัติการกับการสอนตามคู่มือครูโดยใช้สถิติ (t-test for Independent) คะแนนที่นำมาวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ยของผลต่างระหว่างก่อนทดลองและหลังทดลองในรูปของค่าความแตกต่าง (Difference Scores)

8 สรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการดำเนินธุรกิจขนาดย่อมของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปฏิบัติการสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการศึกษาตามคู่มืออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

9 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา
ผลจากการศึกษาวิธีการสอนแบบปฏิบัติการที่ใช้ในการทดลองเป็นรูปแบบการสอนที่ผู้เรียนไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อนจึงอาจก่อให้เกิดความตื่นตัว ความสนใจในการเรียนที่มากขึ้น ทำให้จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อหาที่เรียน

10 การทำวิจัยครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะใน การทำวิจัยครั้งต่อไป ผู้สอนที่สนใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ความหลากหลายในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถนำแนวทางที่ได้จากการวิจัยไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของตนเพื่อทำให้สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นต่อไป

11 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย อาจารย์กุลรภัส ปองไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google