งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวัดและประเมินผล. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและ ประเมินผล การทดสอบ - สถานการณ์ที่แบ่งคนตามคะแนน - การได้มาซึ่งคะแนนน - กระบวนการเร้าให้เกิดผลลัพธ์เป็นคะแนน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวัดและประเมินผล. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและ ประเมินผล การทดสอบ - สถานการณ์ที่แบ่งคนตามคะแนน - การได้มาซึ่งคะแนนน - กระบวนการเร้าให้เกิดผลลัพธ์เป็นคะแนน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวัดและประเมินผล

2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและ ประเมินผล การทดสอบ - สถานการณ์ที่แบ่งคนตามคะแนน - การได้มาซึ่งคะแนนน - กระบวนการเร้าให้เกิดผลลัพธ์เป็นคะแนน - การวัดเพื่อหาข้อสรุป หมายถึง กระบวนการวัดคุณลักษณะบาง ประการที่สนใจศึกษาออกมาในรูปของคะแนน โดยใช้เครื่องมือต่างๆ

3 การวัดผล - กระบวนการกำหนดจำนวนให้แก่สมาชิก - กำหนดจำนวนให้แก่สิ่งที่สนใจ - การกำหนดตัวเลขให้กับคุณลักษณะ - กระบวนการเชิงปริมาณในการกำหนด ตัวเลขให้วัตถุหรือเหตุการณ์ การวัดผล หมายถึง กระบวนการ กำหนดตัวเลขให้กับคุณลักษณะบาง ประการในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ต้องการศึกษา อย่างมีหลักการณ์

4 องค์ประกอบของการวัดผล - สิ่งที่ต้องการวัด - เครื่องมือ - ข้อมูล ( ผลการวัด ) ได้แก่ข้อมูล เชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ

5 ประเภทของการวัด - ทางกายภาพ ได้แก่ ความ กว้างของห้องเรียน ความยาวของสระน้ำ ความลึก ของแม่น้ำ เป็นต้น - ทางจิตวิทยา ได้แก่ ความรู้ ความพึงพอใจความคิดเห็น เป็น ต้น

6 การประเมินผล - กระบวนการตัดสินจากการสังเกต ประสบการณ์ การฝึกฝนของผู้ประเมิน - การตัดสินคุณค่า - กระบวนการตัดสินของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมี หลักเกณฑ์ การประเมินผล หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณลักษณะบาง ประการที่ศึกษาโดยอาศัยผลจาก การวัดที่เชื่อถือได้

7 การประเมินผล = การวัดผล + การตัดสิน

8 องค์ประกอบของการวัด - ข้อมูล ( ผลการวัด ) - เกณฑ์ - การตัดสินคุณค่า

9 เช่น ในการรวมคะแนนทั้งหมดจากการวัดผล วิชาการวัดและประเมินผลพบว่า นายสมประสงค์ ได้ 79 คะแนน นางสมศรี ได้ 82 คะแนน นายเป้ ได้ 62 คะแนน นางสาวอุทุม ได้ 54 คะแนน

10 เกณฑ์การให้เกรดมีดังนี้ 86-100A 82-85A- 78-81B+ 74-77B 70-73B- 66-69C+ 62-65C 58-61C- 54-57D+ 50-53D 46-49D- 0-45F 86-100A 82-85A- 78-81B+ 74-77B 70-73B- 66-69C+ 62-65C 58-61C- 54-57D+ 50-53D 46-49D- 0-45F

11 แล้วอาจารย์แก้วควรประเมินผลการ เรียนของนักศึกษาอย่างไร นายสมประสงค์ ได้เกรด............. นางสมศรี ได้เกรด............. นายเป้ ได้เกรด............. นางสาวอุทุม ได้เกรด.............

12 คะแนนที่สังเกตได้ = คะแนนที่แท้จริง ความคลาดเคลื่อน

13 ความคลาดเคลื่อน - เครื่องวัดไม่มีคุณภาพ ( ความ เที่ยง ความเชื่อมั่น ) - ขาดความชำนาญในการวัด - ตัวผู้ถูกวัด - มาตรวัด

14 หลักการวัดและประเมินผล - วัดให้ตรงวัตถุประสงค์ - เครื่องมือวัดมีคุณภาพ - แปลผลให้ถูกต้อง - ไม่ลำเอียง - ใช้ผลประเมินให้คุ้มค่า

15 ประเภทของการประเมิน 1. ตามวัตถุประสงค์ 1.1 ประเมินผลก่อนเรียน 1.2 ประเมินระหว่างเรียน 1.3 ประเมินผลรวมสรุป 2. ตามระบบการวัดผล 2.1 อิงกลุ่ม 2.2 อิงเกณฑ์

16 ขั้นตอนการประเมินผล 1. กำหนดวัตถุร่วมกันระหว่างครูกับผู้เรียน 2. กำหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 3. สร้างเครื่องมือ 4. ทดสอบและเก็บรวบรวมข้อมูล 5. จัดทำข้อมูล 6. ตัดสินผลการเรียน

17 ประโยชน์ของการประเมินผล - ผู้เรียน - ผู้สอน - ผู้บริหาร - ผู้ปกครอง - ฝ่ายแนะแนว


ดาวน์โหลด ppt การวัดและประเมินผล. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและ ประเมินผล การทดสอบ - สถานการณ์ที่แบ่งคนตามคะแนน - การได้มาซึ่งคะแนนน - กระบวนการเร้าให้เกิดผลลัพธ์เป็นคะแนน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google