งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวัดและประเมินผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวัดและประเมินผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวัดและประเมินผล

2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การทดสอบ -สถานการณ์ที่แบ่งคนตามคะแนน -การได้มาซึ่งคะแนนน -กระบวนการเร้าให้เกิดผลลัพธ์เป็นคะแนน -การวัดเพื่อหาข้อสรุป หมายถึง กระบวนการวัดคุณลักษณะบางประการที่สนใจศึกษาออกมาในรูปของคะแนนโดยใช้เครื่องมือต่างๆ

3 การวัดผล -กระบวนการกำหนดจำนวนให้แก่สมาชิก -กำหนดจำนวนให้แก่สิ่งที่สนใจ -การกำหนดตัวเลขให้กับคุณลักษณะ -กระบวนการเชิงปริมาณในการกำหนดตัวเลขให้วัตถุหรือเหตุการณ์ การวัดผล หมายถึง กระบวนการกำหนดตัวเลขให้กับคุณลักษณะบางประการในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ต้องการศึกษาอย่างมีหลักการณ์

4 องค์ประกอบของการวัดผล
-สิ่งที่ต้องการวัด -เครื่องมือ -ข้อมูล(ผลการวัด) ได้แก่ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ

5 ประเภทของการวัด -ทางกายภาพ ได้แก่ ความกว้างของห้องเรียน ความยาวของสระน้ำ ความลึกของแม่น้ำ เป็นต้น -ทางจิตวิทยา ได้แก่ ความรู้ ความพึงพอใจความคิดเห็น เป็นต้น

6 การประเมินผล -กระบวนการตัดสินจากการสังเกต ประสบการณ์ การฝึกฝนของผู้ประเมิน -การตัดสินคุณค่า -กระบวนการตัดสินของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมีหลักเกณฑ์ การประเมินผล หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณลักษณะบางประการที่ศึกษาโดยอาศัยผลจากการวัดที่เชื่อถือได้

7 การประเมินผล = การวัดผล + การตัดสิน

8 องค์ประกอบของการวัด -ข้อมูล(ผลการวัด) -เกณฑ์ -การตัดสินคุณค่า

9 เช่น ในการรวมคะแนนทั้งหมดจากการวัดผลวิชาการวัดและประเมินผลพบว่า นายสมประสงค์ ได้ 79 คะแนน นางสมศรี ได้ 82 คะแนน นายเป้ ได้ 62 คะแนน นางสาวอุทุม ได้ 54 คะแนน

10 เกณฑ์การให้เกรดมีดังนี้
86-100 A 82-85 A- 78-81 B+ 74-77 B 70-73 B- 66-69 C+ 62-65 C 58-61 C- 54-57 D+ 50-53 D 46-49 D- 0-45 F 86-100 A 82-85 A- 78-81 B+ 74-77 B 70-73 B- 66-69 C+ 62-65 C 58-61 C- 54-57 D+ 50-53 D 46-49 D- 0-45 F

11 แล้วอาจารย์แก้วควรประเมินผลการเรียนของนักศึกษาอย่างไร นายสมประสงค์ ได้เกรด นางสมศรี ได้เกรด นายเป้ ได้เกรด นางสาวอุทุม ได้เกรด

12 คะแนนที่สังเกตได้ = คะแนนที่แท้จริง ความคลาดเคลื่อน

13 ความคลาดเคลื่อน -ขาดความชำนาญในการวัด -ตัวผู้ถูกวัด -มาตรวัด
-เครื่องวัดไม่มีคุณภาพ (ความเที่ยง ความเชื่อมั่น) -ขาดความชำนาญในการวัด -ตัวผู้ถูกวัด -มาตรวัด

14 หลักการวัดและประเมินผล
-วัดให้ตรงวัตถุประสงค์ -เครื่องมือวัดมีคุณภาพ -แปลผลให้ถูกต้อง -ไม่ลำเอียง -ใช้ผลประเมินให้คุ้มค่า

15 ประเภทของการประเมิน 1.ตามวัตถุประสงค์ 1.1ประเมินผลก่อนเรียน
1.2ประเมินระหว่างเรียน 1.3ประเมินผลรวมสรุป 2.ตามระบบการวัดผล 2.1อิงกลุ่ม 2.2อิงเกณฑ์

16 ขั้นตอนการประเมินผล 1.กำหนดวัตถุร่วมกันระหว่างครูกับผู้เรียน
2.กำหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 3.สร้างเครื่องมือ 4.ทดสอบและเก็บรวบรวมข้อมูล 5.จัดทำข้อมูล 6.ตัดสินผลการเรียน

17 ประโยชน์ของการประเมินผล
-ผู้เรียน -ผู้สอน -ผู้บริหาร -ผู้ปกครอง -ฝ่ายแนะแนว


ดาวน์โหลด ppt การวัดและประเมินผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google