งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง บทเรียนการสอนโดยใช้ E- Learning วิชาบัญชีต้นทุน 1 ของ นักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนเทคนิควิมล บริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง บทเรียนการสอนโดยใช้ E- Learning วิชาบัญชีต้นทุน 1 ของ นักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนเทคนิควิมล บริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง บทเรียนการสอนโดยใช้ E- Learning วิชาบัญชีต้นทุน 1 ของ นักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนเทคนิควิมล บริหารธุรกิจ ชื่อผู้วิจัย อรวรรยา โสมนัสกุล สถาบันที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย จากการที่ผู้วิจัยเป็น ครูผู้สอน พบว่า นักศึกษาขาดเรียน ส่ง งานไม่ทัน ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่ำลง เพื่อแก้ปัญหา นักศึกษาเรียนไม่ทัน ส่งงานไม่ทัน ขาดเรียน และเรียนไม่ทัน ดังนั้น ครูผู้สอน จึงพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้ E-Learning วิชาการบัญชี ต้นทุน 1 สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนเทคนิควิมล บริหารธุรกิจเพื่อให้นักศึกษามี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงขึ้น

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนการสอนโดยใช้ E-Learning วิชา บัญชีต้นทุน 1 สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ หลังเรียนโดยใช้ E-Learning วิชา การบัญชีต้นทุน 1 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้บทเรียน การสอนโดยใช้ E-Learning วิชา บัญชีต้นทุน 1 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ( ปวส.) ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนเทคนิควิมล บริหารธุรกิจ

4 ตารางที่ 4.1 ประสิทธิภาพของ บทเรียนการสอน E-Learning วิชา การ บัญชีต้นทุน 1 รายการจำนวน ผู้เรียน คะแนน เต็ม คะแนน เฉลี่ย ร้อยละเกณฑ์ ร้อยละ คะแนน ทดสอบ ระหว่างเรียน 392017.1785.89 (E1)80 (E1) คะแนน ทดสอบหลัง เรียน 392016.4882.43 (E2)80 (E2)

5 ตารางที่ 4.2 เปรียบเทียบความ แตกต่างระหว่างคะแนนก่อนและหลัง เรียนด้วยบทเรียนการ สอน E- Learning วิชา การบัญชีต้นทุน 1 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน รายการ NSDT-test คะแนนก่อน เรียน 3911.552.34 คะแนนหลัง เรียน 3916.911.309.83**

6 สรุปผลการวิจัย  ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนการสอน E- Learning วิชา การบัญชีต้นทุน 1 ประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ ไม่ต่ำกว่า 80/80 โดยทดสอบระหว่างเรียน (E1) เท่ากับ 85.89 และ ทดสอบหลังเรียน (E2) เท่ากับ 82.43 ซึ่งเป็นไป ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้ เรียนด้วยบทเรียนการสอน E-Learning วิชาการ บัญชีต้นทุน 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ 0. 05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ E- Learning วิชาการบัญชีต้นทุน 1 พบว่า นักศึกษามี ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก

7 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัย  การสร้างบทเรียน E-learning สามารถทำให้ นักศึกษาเข้าใจและมีประสิทธิภาพแก่ผู้สอน ต่อไป

8 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง บทเรียนการสอนโดยใช้ E- Learning วิชาบัญชีต้นทุน 1 ของ นักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนเทคนิควิมล บริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google