งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง บทเรียนการสอนโดยใช้ E-Learning วิชาบัญชีต้นทุน 1 ของ นักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง บทเรียนการสอนโดยใช้ E-Learning วิชาบัญชีต้นทุน 1 ของ นักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง บทเรียนการสอนโดยใช้ E-Learning วิชาบัญชีต้นทุน ของ นักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ ชื่อผู้วิจัย อรวรรยา โสมนัสกุล สถาบันที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย จากการที่ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอน พบว่า นักศึกษาขาดเรียน ส่งงานไม่ทัน ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำลง เพื่อแก้ปัญหานักศึกษาเรียนไม่ทัน ส่งงานไม่ทัน ขาดเรียน และเรียนไม่ทัน ดังนั้น ครูผู้สอน จึงพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ E-Learning วิชาการบัญชีต้นทุน 1 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจเพื่อให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงขึ้น

3 วัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนการสอนโดยใช้ E-Learning วิชา บัญชีต้นทุน 1 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ E-Learning วิชา การบัญชีต้นทุน 1 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ชั้นปีที่ 1โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้บทเรียนการสอนโดยใช้ E-Learning วิชา บัญชีต้นทุน 1 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

4 ตารางที่ 4.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนการสอน E-Learning วิชา การบัญชีต้นทุน 1
รายการ จำนวนผู้เรียน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ เกณฑ์ร้อยละ คะแนนทดสอบระหว่างเรียน 39 20 17.17 85.89 (E1) 80 (E1) คะแนนทดสอบหลังเรียน 16.48 82.43 (E2) 80 (E2)

5 ตารางที่ 4.2 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนการ สอน E-Learning วิชา การบัญชีต้นทุน 1 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน รายการ N 𝑿 SD T-test คะแนนก่อนเรียน 39 11.55 2.34 คะแนนหลังเรียน 16.91 1.30 9.83**

6 สรุปผลการวิจัย ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนการสอน E-Learning วิชา การบัญชีต้นทุน 1 ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ ไม่ต่ำกว่า 80/80 โดยทดสอบระหว่างเรียน (E1) เท่ากับ และทดสอบหลังเรียน (E2) เท่ากับ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้เรียนด้วยบทเรียนการสอนE-Learning วิชาการบัญชีต้นทุน 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ E-Learning วิชาการบัญชีต้นทุน 1 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก

7 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัย
การสร้างบทเรียน E-learning สามารถทำให้นักศึกษาเข้าใจและมีประสิทธิภาพแก่ผู้สอนต่อไป

8 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง บทเรียนการสอนโดยใช้ E-Learning วิชาบัญชีต้นทุน 1 ของ นักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google