งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Health Script The Universal Health Data Center.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Health Script The Universal Health Data Center."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Health Script The Universal Health Data Center

2 ปัญหา สสจ., CUP และ สสอ. ขาดระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการ ควบคุมกำกับการดำเนินงาน ข้อมูลจาก 43 แฟ้มไม่ครอบคลุมข้อมูลที่จำเป็นในการ ดำเนินงาน การจัดทำระบบสารสนเทศล่าช้า ไม่ทันกับความต้องการใช้งาน และไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ

3 รพ.สต. CUP สสอ. รพ.สต. สสจ. CUP สสอ. รพ.สต. CUP สสอ.

4 Data Flow ปัจจุบัน แหล่งข้อมูล หน่วยบริการ สสจ. สสจ. 43 แฟ้ม สสอ. ?
IT Worker JHCIS, HosXP, Mid-net, etc. หน่วยบริการ Web (MIS) สสจ. 43 แฟ้ม สสจ. CUP สสอ. Lesson descriptions should be brief. ? ข้อมูลที่ไม่มีการจัดเก็บ

5 Health Script Data Flow
แหล่งข้อมูล IT Worker หน่วยบริการ Web (MIS) Health Script Health Script Server สสจ. JHCIS, HosXP, Mid-net, etc. 43 แฟ้ม Lesson descriptions should be brief. CUP สสอ. Health Script ? ข้อมูลที่ไม่มีการจัดเก็บ

6 Health Script Work Process
6. Collect data IT Worker 2. Add server address Web (MIS) 3. Check scripts 4. SQL, Form input 5. Submit data to server 1. Create scripts Internet Health Script Health Script Server SQL SQL Create scripts, form.

7 แก้ปัญหาอะไร สสจ., CUP และ สสอ. สามารถมีระบบข้อมูล Datacenter ของ ตนเอง ในการควบคุมกำกับการดำเนินงาน ครอบคลุมข้อมูลที่นอกเหนือจาก 43 แฟ้ม รวมถึงข้อมูลเชิง พรรณนา, เชิงคุณภาพ, เชิงสำรวจ แก้ปัญหาบุคลากร IT จังหวัด ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการด้าน ข้อมูลของ User แต่ละระดับ เนื่องจาก กลุ่มงาน/รพ./สสอ. สามารถออกแบบ Script หรือแบบฟอร์มจัดเก็บได้ด้วยตนเอง

8 มาตรการด้านข้อมูล มาตรการ เป้าหมาย วิธีการวัด ผลลัพธ์
รักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยบริการมีความปลอดภัยต่อภัยคุกคาม ทั้งจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ และภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์, Hacker เป็นต้น จัดทำแนวทางการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลในหน่วยบริการ และวัดจากแบบรายงานการจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล รายไตรมาส ลดความเสี่ยง และรักษาความปลอดภัยแก่ข้อมูลในหน่วยบริการ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล เพื่อให้หน่วยบริการมีการติดตามตรวจสอบ และพัฒนาคุณภาพข้อมูล ให้มีความครบถ้วน น่าเชื่อถือ จากระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูลผ่านเว็บ Data Analysis ข้อมูลของหน่วยบริการมีคุณภาพ น่าเชื่อถือ บริหารจัดการให้หน่วยบริการส่งข้อมูลให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อใช้ข้อมูลในการควบคุมกำกับการดำเนินงานด้านสาธารณสุขได้อย่างทันเวลา และข้อมูลมีความทันสมัยอยู่เสมอ วัดจากรายงานความทันเวลาจากเว็บ Data Analysis ข้อมูลมีความทันเวลา สามารถนำมาประกอบการบริหารจัดการ และควบคุมกำกับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9 Thank you. Lesson descriptions should be brief.


ดาวน์โหลด ppt Health Script The Universal Health Data Center.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google