งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Health Script The Universal Health Data Center. สสจ., CUP และ สสอ. ขาดระบบข้อมูลที่มี ประสิทธิภาพในการควบคุมกำกับการ ดำเนินงาน ข้อมูลจาก 43 แฟ้มไม่ครอบคลุมข้อมูลที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Health Script The Universal Health Data Center. สสจ., CUP และ สสอ. ขาดระบบข้อมูลที่มี ประสิทธิภาพในการควบคุมกำกับการ ดำเนินงาน ข้อมูลจาก 43 แฟ้มไม่ครอบคลุมข้อมูลที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Health Script The Universal Health Data Center

2 สสจ., CUP และ สสอ. ขาดระบบข้อมูลที่มี ประสิทธิภาพในการควบคุมกำกับการ ดำเนินงาน ข้อมูลจาก 43 แฟ้มไม่ครอบคลุมข้อมูลที่ จำเป็นในการดำเนินงาน การจัดทำระบบสารสนเทศล่าช้า ไม่ทันกับ ความต้องการใช้งาน และไม่ตรงกับความ ต้องการของผู้ใช้ ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ ปัญหา

3 CUP สสอ. รพ. สต. CUP สสอ. CUP สสอ. สสจ.

4 Data Flow ปัจจุบัน JHCIS, HosXP, Mid-net, etc. หน่วยบริการ 43 แฟ้ม สสจ. CUP สสอ. Web (MIS) แหล่งข้อมูล IT Worker ? ข้อมูลที่ไม่มีการจัดเก็บ

5 Health Script Data Flow JHCIS, HosXP, Mid-net, etc. 43 แฟ้ม หน่วยบริการ ? สสจ. CUP สสอ. Web (MIS) แหล่งข้อมูล IT Worker Health Script ข้อมูลที่ไม่มีการจัดเก็บ Health Script Server

6 Health Script Work Process Health Script Server SQL Create scripts, form. Health Script SQL 2. Add server address 3. Check scripts 4. SQL, Form input 5. Submit data to server Internet Web (MIS) IT Worker 1. Create scripts 6. Collect data

7 สสจ., CUP และ สสอ. สามารถมีระบบ ข้อมูล Datacenter ของตนเอง ในการ ควบคุมกำกับการดำเนินงาน ครอบคลุมข้อมูลที่นอกเหนือจาก 43 แฟ้ม รวมถึงข้อมูลเชิงพรรณนา, เชิงคุณภาพ, เชิงสำรวจ แก้ปัญหาบุคลากร IT จังหวัด ที่ไม่ เพียงพอต่อความต้องการด้านข้อมูลของ User แต่ละระดับ เนื่องจาก กลุ่มงาน / รพ./ สสอ. สามารถออกแบบ Script หรือ แบบฟอร์มจัดเก็บได้ด้วยตนเอง แก้ปัญหาอะไร

8 มาตรการด้านข้อมูล มาตรการเป้าหมายวิธีการวัดผลลัพธ์ รักษาความ ปลอดภัยของ ระบบข้อมูล เพื่อให้ข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ใน หน่วยบริการมีความ ปลอดภัยต่อภัย คุกคาม ทั้งจากภัย ธรรมชาติ อุบัติเหตุ และภัยคุกคามทาง คอมพิวเตอร์ เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์, Hacker เป็นต้น จัดทำแนวทางการ รักษาความ ปลอดภัยของระบบ ข้อมูลในหน่วย บริการ และวัดจาก แบบรายงานการ จัดทำระบบรักษา ความปลอดภัย ข้อมูล รายไตรมาส ลดความเสี่ยง และรักษาความ ปลอดภัยแก่ ข้อมูลในหน่วย บริการ ตรวจสอบความ สมบูรณ์ของ ข้อมูล เพื่อให้หน่วยบริการมีการ ติดตามตรวจสอบ และ พัฒนาคุณภาพข้อมูล ให้ มีความครบถ้วน น่าเชื่อถือ จากระบบตรวจสอบ คุณภาพข้อมูลผ่าน เว็บ Data Analysis ข้อมูลของหน่วย บริการมีคุณภาพ น่าเชื่อถือ บริหารจัดการให้ หน่วยบริการส่ง ข้อมูลให้ทันตาม ระยะเวลาที่ กำหนด เพื่อใช้ข้อมูลในการ ควบคุมกำกับการ ดำเนินงานด้าน สาธารณสุขได้อย่าง ทันเวลา และข้อมูลมี ความทันสมัยอยู่เสมอ วัดจากรายงานความ ทันเวลาจากเว็บ Data Analysis ข้อมูลมีความ ทันเวลา สามารถ นำมาประกอบการ บริหารจัดการ และ ควบคุมกำกับการ ปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุขได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ

9 Thank you.


ดาวน์โหลด ppt Health Script The Universal Health Data Center. สสจ., CUP และ สสอ. ขาดระบบข้อมูลที่มี ประสิทธิภาพในการควบคุมกำกับการ ดำเนินงาน ข้อมูลจาก 43 แฟ้มไม่ครอบคลุมข้อมูลที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google