งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายผล โครงการพัฒนาระบบ การจดทะเบียนการเกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายผล โครงการพัฒนาระบบ การจดทะเบียนการเกิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายผล โครงการพัฒนาระบบ การจดทะเบียนการเกิด

2 โรงพยาบาลเลย

3 โครงการพัฒนาระบบการจด ทะเบียนการเกิด 1. เข้าร่วมอบรมการ ใช้โปรแกรม 2. เผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ ทดลองการใช้โปรแกรม 3. เริ่มบันทึกข้อมูลจริงในระบบ วันที่ 1 มกราคม 2554 4. คณะผู้จัดทำโครงการติดตาม ดำเนินงานและสนับสนุน การ ใช้โปรแกรม 5. มีการติดตามเด็กที่ยังไม่ได้รับการแจ้งเกิด

4 ขั้นตอนการ แจ้งเกิด

5 1. ตรวจสอบหลักฐานบุคคลของผู้ คลอดและสามี โดยตรวจสอบจากบัตรประจำตัว ประชาชน

6 2. บันทึกลง Labor record

7 3. บันทึกลงในสมุดเบอร์ 2 ( ทะเบียนหนังสือรับรองการเกิด )

8 4. ออกหนังสือรับรองการเกิด โดยใช้โปรแกรม

9 5. นำหนังสือรับรองการเกิดส่ง ต่อไปให้เจ้าหน้าที่ ตึกหลังคลอด 7. นำสำเนาสูติบัตร มายื่น เจ้าหน้าที่ที่ตึกหลังคลอด เพื่อทำ บัตรทอง

10 ผลการดำเนินงาน - ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 – 31 พฤษภาคม 2554 มีทารกเกิดจำนวน 1558 ราย - แจ้งเกิดภายใน 15 วัน 1493 ราย คิด เป็นร้อยละ 95.83 - ยังไม่ได้แจ้งเกิด ยังไม่เกิน 15 วัน 14 ราย เกิน 15 วัน 51 ราย

11 ไม่ไปแจ้งเกิด 51 ราย - ประชาชนลาว จำนวน 43 ราย - ออกหนังสือรับรองการเกิดซ้ำ จำนวน 5 ราย - ไม่ทราบสาเหตุ จำนวน 3 ราย

12 ข้อเสนอแนะที่ได้รับการแก้ไข 1. บัตรประชาชนของเจ้าหน้าที่ ที่ออกหนังสือรับรองการเกิด 2. การตรวจสอบบุคคล

13 ประเด็นปัญหา 1. การแก้ไขหนังสือรับรองการเกิด ในกรณีที่ ออกซ้ำ ( คนเดียวกัน แต่คนละเลขที่ ) ไม่ สามารถ แก้ไขย้อนหลังได้หลังจากบันทึกแล้ว เกิน 1 วัน 2. บางครั้งเครือข่าย Internet มีการใช้งานเป็น จำนวนมาก ส่งผลให้การดาว์นโหลด ข้อมูลโปรแกรมช้ามาก ออกหนังสือรับรองการ เกิดไม่ทัน ผู้รับบริการเกิดความไม่พึงพอใจ

14


ดาวน์โหลด ppt การประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายผล โครงการพัฒนาระบบ การจดทะเบียนการเกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google