งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลเลย. การประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผล โครงการพัฒนาระบบ การจดทะเบียนการเกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลเลย. การประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผล โครงการพัฒนาระบบ การจดทะเบียนการเกิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผล โครงการพัฒนาระบบ การจดทะเบียนการเกิด

2 โรงพยาบาลเลย

3 โครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิด
1. เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม 2. เผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และทดลองการใช้โปรแกรม 3. เริ่มบันทึกข้อมูลจริงในระบบ วันที่ 1 มกราคม 2554 4. คณะผู้จัดทำโครงการติดตามดำเนินงานและสนับสนุน การใช้โปรแกรม 5. มีการติดตามเด็กที่ยังไม่ได้รับการแจ้งเกิด

4 ขั้นตอนการแจ้งเกิด

5 1. ตรวจสอบหลักฐานบุคคลของผู้คลอดและสามี โดยตรวจสอบจากบัตรประจำตัวประชาชน

6 2. บันทึกลง Labor record

7 3. บันทึกลงในสมุดเบอร์ 2 ( ทะเบียนหนังสือรับรองการเกิด )
3. บันทึกลงในสมุดเบอร์ 2 ( ทะเบียนหนังสือรับรองการเกิด )

8 4. ออกหนังสือรับรองการเกิดโดยใช้โปรแกรม
4. ออกหนังสือรับรองการเกิดโดยใช้โปรแกรม

9 5. นำหนังสือรับรองการเกิดส่งต่อไปให้เจ้าหน้าที่ ตึกหลังคลอด
5. นำหนังสือรับรองการเกิดส่งต่อไปให้เจ้าหน้าที่ ตึกหลังคลอด ผู้คลอดหรือญาตินำใบรับรอง การเกิดไปแจ้งเกิดที่เทศบาล 7. นำสำเนาสูติบัตร มายื่นเจ้าหน้าที่ที่ตึกหลังคลอด เพื่อทำบัตรทอง

10 ผลการดำเนินงาน - ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 – 31 พฤษภาคม 2554 มีทารกเกิดจำนวน 1558 ราย - แจ้งเกิดภายใน 15 วัน 1493 ราย คิดเป็นร้อยละ ยังไม่ได้แจ้งเกิด ยังไม่เกิน 15 วัน 14 ราย เกิน 15 วัน 51 ราย

11 - ออกหนังสือรับรองการเกิดซ้ำ จำนวน 5 ราย - ไม่ทราบสาเหตุ จำนวน 3 ราย
ไม่ไปแจ้งเกิด ราย - ประชาชนลาว จำนวน 43 ราย - ออกหนังสือรับรองการเกิดซ้ำ จำนวน 5 ราย - ไม่ทราบสาเหตุ จำนวน 3 ราย

12 ข้อเสนอแนะที่ได้รับการแก้ไข
1. บัตรประชาชนของเจ้าหน้าที่ ที่ออกหนังสือรับรองการเกิด 2. การตรวจสอบบุคคล

13 ประเด็นปัญหา 1. การแก้ไขหนังสือรับรองการเกิด ในกรณีที่ออกซ้ำ ( คนเดียวกัน แต่คนละเลขที่ ) ไม่สามารถ แก้ไขย้อนหลังได้หลังจากบันทึกแล้ว เกิน 1 วัน 2. บางครั้งเครือข่าย Internet มีการใช้งานเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การดาว์นโหลดข้อมูลโปรแกรมช้ามาก ออกหนังสือรับรองการเกิดไม่ทัน ผู้รับบริการเกิดความไม่พึงพอใจ

14 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลเลย. การประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผล โครงการพัฒนาระบบ การจดทะเบียนการเกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google