งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกณฑ์การให้คะแนน อัตราส่วนคะแนน : ระหว่างเรียน 60: กลางภาค 20: ปลาย ภาค 20 เกณฑ์การให้คะแนน 1. ส่งงานตรงเวลา ( ในชั่วโมงเรียน ) 1.1 ส่งงาน 10 คนแรก จะมีสิทธิได้คะแนนเต็ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกณฑ์การให้คะแนน อัตราส่วนคะแนน : ระหว่างเรียน 60: กลางภาค 20: ปลาย ภาค 20 เกณฑ์การให้คะแนน 1. ส่งงานตรงเวลา ( ในชั่วโมงเรียน ) 1.1 ส่งงาน 10 คนแรก จะมีสิทธิได้คะแนนเต็ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกณฑ์การให้คะแนน อัตราส่วนคะแนน : ระหว่างเรียน 60: กลางภาค 20: ปลาย ภาค 20 เกณฑ์การให้คะแนน 1. ส่งงานตรงเวลา ( ในชั่วโมงเรียน ) 1.1 ส่งงาน 10 คนแรก จะมีสิทธิได้คะแนนเต็ม 10 ถ้า งานถูกต้องสมบูรณ์ 1.2 คนที่ 11 เป็นต้นไปคะแนนจะลดลงตามความ ถูกต้องแต่ไม่เกิน 9 คะแนน 1.3 ส่งไม่ทันในชั่วโมงให้ส่งก่อน 24 น. ของวัน นั้นทางอีเมล์ หรือ facebook ห้อง คะแนนตามความถูกต้องแต่จะถูกหักอีก ถ้าส่งช้ากว่ากำหนดจะได้คะแนนครึ่งหนึ่ง 2. งานถูกต้อง เรียบร้อย สมบูรณ์ 3. ทำโดยใช้ความคิดของตัวเอง ( ลิขสิทธิ์ทางปัญญา ) 4. ถ้าไม่ตรงตามเกณฑ์คะแนนจะถูกลดลงโดยอัตโนมัติ

2 เกณฑ์การให้ คะแนนงาน ระดับคะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง คือ งาน ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่เป็น ระเบียบเรียบร้อย ส่งไม่ตรงเวลา ช่วง คะแนน 1-6 ระดับคะแนน 2 หมายถึง พอใช้ คือ งาน ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด ส่งตรงเวลา ช่วงคะแนน 7-8 ระดับคะแนน 3 หมายถึง ดี คือ งาน ถูกต้องสมบูรณ์ เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ส่งตรงเวลา ช่วงคะแนน 9-10

3 การปฏิบัติตัวในชั่วโมงเรียน 1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อครูสั่ง เวลา อธิบายให้ปิดหน้าจอ 2. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ห้ามเล่นเกม ถ้าเตือนแล้วไม่ฟังจะหัก คะแนนโดยไม่แจ้งให้ทราบ 4. บันทึกงานไว้ใน USB Drive 5. เมื่อทำงานเสร็จแจ้งให้ครูตรวจ 10 คนแรก ถ้าถูกต้องจะได้คะแนนเต็ม ถ้ามาถูกหัก คะแนนลงตามลำดับ 6. ถ้างานเสร็จไม่ทันในชั่วโมงให้ส่งก่อน 24 น. ของวันนั้น หรือ facebook ห้อง จะถือว่าส่งงานใน 7. ไม่มีการติดตามงานย้อนหลัง ยกเว้นกรณี ไม่มาเรียนให้ส่งภายในสัปดาห์

4 สิ่งที่ต้องเตรียม 1. สมุด 1 เล่ม 2. หนังสือเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร 3. USB Drive 3. กระดาษ A4 คนละ 20 แผ่น ( ทำโครงงาน พัฒนาโปรแกรม )


ดาวน์โหลด ppt เกณฑ์การให้คะแนน อัตราส่วนคะแนน : ระหว่างเรียน 60: กลางภาค 20: ปลาย ภาค 20 เกณฑ์การให้คะแนน 1. ส่งงานตรงเวลา ( ในชั่วโมงเรียน ) 1.1 ส่งงาน 10 คนแรก จะมีสิทธิได้คะแนนเต็ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google