งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ระบบเฝ้าระวังในชุมชน ส่งเสริมพฤติกรรม สร้างความตระหนัก สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาศักยภาพแกนนำในชุมชน

2 สถานการณ์ อัตราตายในแม่และเด็กในบางพื้นที่ยังสูงอยู่
ทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย ภาวะขาดอ๊อกซิเจนบางพื้นที่ ผลการตรวจวัดพัฒนาการเด็กปฐมวัยระหว่างการรายงาน (อนามัย 49) การสำรวจ (Denver II) แตกต่างกัน อัตราการให้นมแม่อย่างเดียว 6 เดือนยังน้อยอยู่ อัตราการติดเชื้อ HIV ในแม่และเด็ก 0-5 ปี ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ภาวะทุพโภชนาการในแม่และเด็ก 0-5 ปี

3 บริบท เป็นพื้นที่ห่างไกล / พื้นที่เสี่ยง
สถานีอนามัยไม่มีบริการคลอด: การส่งต่อ ความเชื่อ/วัฒนธรรม/ประเพณี - คลอดที่บ้าน (ม้ง/มุสลิม) - การบริโภคอาหาร พื้นที่ยากจน เศรษฐกิจไม่ดี ความไม่สงบ ไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข สังคมเมือง: ย้ายถิ่น ต่างด้าว สังคมสื่อ ปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคม สัดส่วนอัตรากำลัง : ผู้รับบริการไม่เหมาะสม ฝากลูก 0-5 ปีไว้กับ ปู่ ย่า ตา ยาย พี่เลี้ยง และสถานรับเลี้ยงเด็ก

4 โปรแกรม/เครื่องมือที่มีอยู่
โรงเรียนพ่อแม่ มุม NDDC สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก อนามัย 49/ Denver II MCH Board ระบบฐานข้อมูล โปรแกรมด้านอนามัยแม่และเด็ก มาตรฐานสายใยรัก มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ มาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก

5 โจทย์ / ปัญหา - อัตราการติดเชื้อ HIV ในแม่และเด็ก 0-5 ปี
อัตราตายในแม่และเด็กในบางพื้นที่ยังสูงอยู่ - อัตราการติดเชื้อ HIV ในแม่และเด็ก 0-5 ปี - ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ - MCH board ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ - ระบบเฝ้าระวังไม่ชัดเจน - ระบบรายงานและข้อมูลไม่ทันเหตุการณ์ - รูปแบบบริการไม่เหมาะสมกับพื้นที่ ระบบคัดกรองธาลัสซีเมีย

6 โจทย์/ปัญหา(ต่อ) พัฒนาการเด็กไม่สมวัย
- อัตราการให้นมแม่อย่างเดียว 6 เดือนยังน้อยอยู่ - ภาวะทุพโภชนาการในแม่และเด็ก 0-5 ปี - ทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย - ภาวะขาดอ๊อกซิเจนบางพื้นที่ - เครื่องมือไม่ได้มาตรฐาน - บุคลากรขาดทักษะในการส่งเสริมพัฒนาการ/การใช้เครื่องมือ - อัตรากำลังในการประเมินพัฒนาการไม่เพียงพอ - ระบบเฝ้าระวังไม่ชัดเจน - ระบบรายงานและข้อมูลไม่ทันเหตุการณ์ - รูปแบบบริการไม่เหมาะสมกับพื้นที

7 โครงการ / โครงร่างวิจัย
ระบบเฝ้าระวังภาวะสุขภาพแม่และเด็ก พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google