งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนา อนามัยแม่และเด็ก ระบบเฝ้าระวังในชุมชน ส่งเสริมพฤติกรรม สร้างความตระหนัก สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ ส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาศักยภาพแกนนำในชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนา อนามัยแม่และเด็ก ระบบเฝ้าระวังในชุมชน ส่งเสริมพฤติกรรม สร้างความตระหนัก สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ ส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาศักยภาพแกนนำในชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนา อนามัยแม่และเด็ก ระบบเฝ้าระวังในชุมชน ส่งเสริมพฤติกรรม สร้างความตระหนัก สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ ส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาศักยภาพแกนนำในชุมชน

2 สถานการณ์ อัตราตายในแม่และเด็กในบางพื้นที่ยังสูง อยู่ ทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย ภาวะขาดอ๊อกซิเจนบางพื้นที่ ผลการตรวจวัดพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระหว่างการรายงาน ( อนามัย 49) การสำรวจ (Denver II) แตกต่างกัน อัตราการให้นมแม่อย่างเดียว 6 เดือนยัง น้อยอยู่ อัตราการติดเชื้อ HIV ในแม่และเด็ก 0-5 ปี ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ภาวะทุพโภชนาการในแม่และเด็ก 0-5 ปี

3 บริบท เป็นพื้นที่ห่างไกล / พื้นที่เสี่ยง สถานีอนามัยไม่มีบริการคลอด : การส่งต่อ ความเชื่อ / วัฒนธรรม / ประเพณี - คลอดที่บ้าน ( ม้ง / มุสลิม ) - การบริโภคอาหาร พื้นที่ยากจน เศรษฐกิจไม่ดี ความไม่สงบ ไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข สังคมเมือง : ย้ายถิ่น ต่างด้าว สังคมสื่อ ปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคม สัดส่วนอัตรากำลัง : ผู้รับบริการไม่ เหมาะสม ฝากลูก 0-5 ปีไว้กับ ปู่ ย่า ตา ยาย พี่เลี้ยง และสถานรับเลี้ยงเด็ก

4 โปรแกรม / เครื่องมือที่มีอยู่ โรงเรียนพ่อแม่ มุม NDDC สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก อนามัย 49/ Denver II MCH Board ระบบฐานข้อมูล โปรแกรมด้านอนามัยแม่และเด็ก มาตรฐานสายใยรัก มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ มาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก

5 โจทย์ / ปัญหา อัตราตายในแม่และเด็กในบางพื้นที่ยัง สูงอยู่ - อัตราการติดเชื้อ HIV ในแม่ และเด็ก 0-5 ปี - ภาวะโลหิตจางในหญิง ตั้งครรภ์ - MCH board ยังไม่ครอบคลุมทุก พื้นที่ - ระบบเฝ้าระวังไม่ชัดเจน - ระบบรายงานและข้อมูลไม่ทัน เหตุการณ์ - รูปแบบบริการไม่เหมาะสมกับพื้นที่ ระบบคัดกรองธาลัสซีเมีย

6 โจทย์ / ปัญหา ( ต่อ ) พัฒนาการเด็กไม่สมวัย - อัตราการให้นมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ยังน้อยอยู่ - ภาวะทุพโภชนาการในแม่และเด็ก 0-5 ปี - ทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย - ภาวะขาดอ๊อกซิเจนบางพื้นที่ - เครื่องมือไม่ได้มาตรฐาน - บุคลากรขาดทักษะในการส่งเสริม พัฒนาการ / การใช้เครื่องมือ - อัตรากำลังในการประเมินพัฒนาการ ไม่เพียงพอ - ระบบเฝ้าระวังไม่ชัดเจน - ระบบรายงานและข้อมูลไม่ทัน เหตุการณ์ - รูปแบบบริการไม่เหมาะสมกับพื้นที

7 โครงการ / โครงร่างวิจัย ระบบเฝ้าระวังภาวะสุขภาพแม่และเด็ก พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแม่และ เด็ก


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนา อนามัยแม่และเด็ก ระบบเฝ้าระวังในชุมชน ส่งเสริมพฤติกรรม สร้างความตระหนัก สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ ส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาศักยภาพแกนนำในชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google