งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการส่วนประสมการตลาดในช่องทางการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการส่วนประสมการตลาดในช่องทางการตลาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการส่วนประสมการตลาดในช่องทางการตลาด
บทที่ 7 การจัดการส่วนประสมการตลาดในช่องทางการตลาด

2 ส่วนประสมการตลาด ( Marketing Mix ) 1. ผลิตภัณฑ์ ( Product ) 2. ราคา ( Price ) 3. ช่องทางการจัดจำหน่าย ( Place ) 4. การส่งเสริมการตลาด ( Promotion )

3 การจัดการผลิตภัณฑ์ในช่องทางการตลาด
สมาชิกในช่องทางการตลาดกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - การให้สมาชิกช่วยเสนอความคิดเห็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งมีความเป็นไปได้เพราะสมาชิกในช่องทางใกล้ชิดลูกค้า จึงรู้ความต้องการของลูกค้า - การให้สมาชิกช่วยส่งเสริมการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่โดยจัดแสดงสินค้าเพื่อการจูงใจ - การให้สมาชิกช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยการจัดทำป้ายรายละเอียดประกอบชั้นวางสินค้า

4 การจัดการผลิตภัณฑ์ในช่องทางการตลาด
การบริหารช่องทางการตลาดในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ขั้นแนะนำ ขั้นเจริญเติบโต ขั้นอิ่มตัว ขั้นถดถอย

5 ยอดขาย ระยะเวลา วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
ขั้นแนะนำ ขั้นเจริญเติบโต ขั้นอิ่มตัว ขั้นถดถอย วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

6 ขั้นแนะนำ ขั้นเจริญเติบโต ขั้นอิ่มตัว ขั้นถดถอย
-จำนวนสมาชิกในช่องทางการตลาดมีเพียงพอกับการครอบคลุมตลาด -สามารถจัดวางสินค้าตามชั้นวางสินค้าของสมาชิกช่องทาง -จำนวนสมาชิกในช่องทางการตลาดมีเพียงพอกับการครอบคลุมตลาดและมีสินค้าคงคลังเพียงพอกับการจำหน่าย -ติดตามการสนับสนุนของสมาชิกช่องทางกับประสิทธิภาพการแข่งขันของสมาชิกช่องทาง ขั้นแนะนำ ขั้นเจริญเติบโต -จูงใจสมาชิกช่องทางเป็นพิเศษเพื่อลดผลกระทบจากการแข่งขันและรักษาสมาชิกช่องทางที่มีคุณภาพไว้ -ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างช่องทางเพื่อขยายวงจรขั้นอิ่มตัว/การเข้าสู่วงจรเจริญเติบโตใหม่ ขั้นอิ่มตัว -การปลดสมาชิกช่องทางออกหากมีผลงานที่ไม่ได้มาตรฐาน -ตรวจสอบผลกระทบจากการนำสินค้าออกจากสมาชิกช่องทาง ขั้นถดถอย

7 การจัดการผลิตภัณฑ์ในช่องทางการตลาด
กลยุทธ์สายผลิตภัณฑ์และตรายี่ห้อในช่องทางการตลาด - กลยุทธ์สายผลิตภัณฑ์ - กลยุทธ์ตรายี่ห้อผลิตภัณฑ์

8 การจัดการราคาผลิตภัณฑ์ในช่องทางการตลาด
ผู้ผลิต - ต้นทุนการผลิต 350 บาท - ราคาขาย บาท - กำไรขั้นต้น 58 บาท ผู้ค้าส่ง - ต้นทุนการขาย 408 บาท - ราคาขาย บาท - กำไรขั้นต้น 68 บาท - ส่วนลดจากผู้ผลิตร้อยละ 40 ผู้ค้าปลีก - ต้นทุนการขาย 476 บาท - ราคาขาย บาท - กำไรขั้นต้น 136 บาท - ส่วนลดจากผู้ผลิตร้อยละ 30 ผู้บริโภค - ต้นทุนการบริโภค 612 บาท - ส่วนลด 68 บาท - ส่วนลดจากผู้ผลิตร้อยละ 10 - ต้นทุนการผลิต 150 บาท - ราคาขาย บาท - กำไรขั้นต้น 30 บาท - บวกกำไรเพิ่มร้อยละ 20 - ต้นทุนขาย 180 บาท - ราคาขาย บาท - กำไรขั้นต้น 18 บาท - บวกกำไรเพิ่มร้อยละ 10 - ต้นทุนขาย 198 บาท - ราคาขาย บาท - กำไรขั้นต้น 50 บาท - บวกกำไรเพิ่มร้อยละ 25 - ต้นทุนการบริโภค 248 บาท (ก) (ข) โครงสร้างการกำหนดราคาในช่องทางการตลาด

9 โครงสร้างการกำหนดราคาของสมาชิกช่องทางแต่ละระดับ
การตลาด จำนวน ส่วนลด การค้า (ร้อยละ) ราคาขาย/ หน่วย (บาท) ต้นทุน/ บวกกำไร เพิ่ม เพิ่มจาก ราคาขาย ต้นทุน - ผู้ผลิต 408 350 58 14.22 16.57 - ผู้ค้าส่ง 40 476 68 14.29 16.67 - ผู้ค้าปลีก 30 612 136 22.22 28.57 - ผู้บริโภค 10 โครงสร้างการกำหนดราคาของสมาชิกช่องทางแต่ละระดับ

10 ข้อควรพิจารณาสำหรับการพัฒนากลยุทธ์ราคา
ส่วนต่างกำไร ความแตกต่างของประเภทผู้ขายต่อ ตราสินค้าของคู่แข่งขัน ข้อตกลงพิเศษ มาตรฐานสามัญ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ การควบคุมการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงราคา สิ่งจูงใจด้านราคา

11 การส่งเสริมการตลาดในช่องทางการตลาด
การส่งเสริมการตลาดและความร่วมมือของสมาชิก กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดในช่องทางการตลาด กลยุทธ์ดึง กลยุทธ์ผลัก

12 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดแบบดึงและผลัก
กลยุทธ์ดึง ผู้ผลิต สมาชิกช่องทาง ผู้บริโภคหรือ ผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม หมายเหตุ : 1.การส่งเสริมการตลาด 2. การเจรจาต่อรอง 3. การส่งมอบสินค้า 1-3 เป็นไปตามลำดับ กลยุทธ์ผลัก 1-3 อาจเกิดขึ้นพร้อมกัน 1 2 3 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดแบบดึงและผลัก

13 การส่งเสริมการตลาดในช่องทางการตลาด
3. กลยุทธ์ผลักเพื่อการส่งเสริมการตลาดในช่องทางการตลาด 3.1 การโฆษณาร่วม 3.2 ส่วนยอมให้เพื่อการส่งเสริมการตลาด 3.3 การช่วยเหลือในการจัดร้านและการขาย 3.4 การส่งเสริมการขายในร้าน 3.5 การแข่งขันและการให้รางวัล 3.6 การขายโดยบุคคล 3.7 โปรแกรมการฝึกอบรม 3.8 การกำหนดโควตา 3.9 การจัดแสดงการค้า

14 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION


ดาวน์โหลด ppt การจัดการส่วนประสมการตลาดในช่องทางการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google