งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการผลิตภัณฑ์ใน ช่องทางการตลาด สมาชิกในช่องทางการตลาดกับการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - การให้สมาชิกช่วยเสนอความคิดเห็น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งมีความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการผลิตภัณฑ์ใน ช่องทางการตลาด สมาชิกในช่องทางการตลาดกับการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - การให้สมาชิกช่วยเสนอความคิดเห็น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งมีความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 การจัดการผลิตภัณฑ์ใน ช่องทางการตลาด สมาชิกในช่องทางการตลาดกับการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - การให้สมาชิกช่วยเสนอความคิดเห็น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งมีความ เป็นไปได้เพราะสมาชิกในช่องทาง ใกล้ชิดลูกค้า จึงรู้ความต้องการของ ลูกค้า - การให้สมาชิกช่วยส่งเสริมการยอมรับ ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยจัดแสดงสินค้าเพื่อ การจูงใจ - การให้สมาชิกช่วยแก้ไขปัญหาให้กับ ผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยการจัดทำป้าย รายละเอียดประกอบชั้นวางสินค้า

4 การจัดการผลิตภัณฑ์ใน ช่องทางการตลาด การบริหารช่องทางการตลาด ในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 1. ขั้นแนะนำ 2. ขั้นเจริญเติบโต 3. ขั้นอิ่มตัว 4. ขั้นถดถอย

5 ยอดขา ย ระยะเวล า ขั้น แนะนำ ขั้น เจริญเติ บโต ขั้นอิ่มตัวขั้น ถดถอย วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

6 - จำนวน สมาชิกใน ช่องทาง การตลาดมี เพียงพอกับ การ ครอบคลุม ตลาด - สามารถ จัดวาง สินค้าตาม ชั้นวาง สินค้าของ สมาชิก ช่องทาง - จำนวน สมาชิกใน ช่องทาง การตลาดมี เพียงพอกับ การ ครอบคลุม ตลาดและมี สินค้าคง คลัง เพียงพอกับ การ จำหน่าย - ติดตาม การ สนับสนุน ของสมาชิก ช่องทางกับ ประสิทธิภา พการ แข่งขันของ สมาชิก ช่องทาง ขั้น แนะนำ ขั้น เจริญเติบ โต - จูงใจ สมาชิก ช่องทางเป็น พิเศษเพื่อ ลด ผลกระทบ จากการ แข่งขันและ รักษา สมาชิก ช่องทางที่มี คุณภาพไว้ - ตรวจสอบ ความเป็นไป ได้ในการ เปลี่ยนแปลง โครงสร้าง ช่องทางเพื่อ ขยายวงจร ขั้นอิ่มตัว / การเข้าสู่ วงจร เจริญเติบโต ใหม่ ขั้นอิ่มตัว - การปลด สมาชิก ช่องทาง ออกหากมี ผลงานที่ ไม่ได้ มาตรฐาน - ตรวจสอบ ผลกระทบ จากการนำ สินค้าออก จากสมาชิก ช่องทาง ขั้น ถดถอย

7 กลยุทธ์สายผลิตภัณฑ์และตรายี่ห้อใน ช่องทางการตลาด - กลยุทธ์สายผลิตภัณฑ์ - กลยุทธ์ตรายี่ห้อผลิตภัณฑ์ การจัดการผลิตภัณฑ์ใน ช่องทางการตลาด

8 การจัดการราคาผลิตภัณฑ์ใน ช่องทางการตลาด ผู้ผลิต - ต้นทุนการผลิต 350 บาท - ราคาขาย 408 บาท - กำไรขั้นต้น 58 บาท ผู้ค้าส่ง - ต้นทุนการขาย 408 บาท - ราคาขาย 476 บาท - กำไรขั้นต้น 68 บาท - ส่วนลดจากผู้ผลิตร้อยละ 40 ผู้ค้าปลีก - ต้นทุนการขาย 476 บาท - ราคาขาย 612 บาท - กำไรขั้นต้น 136 บาท - ส่วนลดจากผู้ผลิตร้อยละ 30 ผู้บริโภค - ต้นทุนการบริโภค 612 บาท - ส่วนลด 68 บาท - ส่วนลดจากผู้ผลิต ร้อยละ 10 ผู้ผลิต - ต้นทุนการผลิต 150 บาท - ราคาขาย 180 บาท - กำไรขั้นต้น 30 บาท - บวกกำไรเพิ่ม ร้อยละ 20 ผู้ค้าส่ง - ต้นทุนขาย 180 บาท - ราคาขาย 198 บาท - กำไรขั้นต้น 18 บาท - บวกกำไรเพิ่ม ร้อยละ 10 ผู้ค้าปลีก - ต้นทุนขาย 198 บาท - ราคาขาย 248 บาท - กำไรขั้นต้น 50 บาท - บวกกำไรเพิ่ม ร้อยละ 25 ผู้บริโภค - ต้นทุนการ บริโภค 248 บาท (ก) (ก) (ข)(ข) โครงสร้างการกำหนดราคาใน ช่องทางการตลาด

9 สมาชิ ก ช่องท าง การต ลา ด จำนวน ส่วนล ด การค้ า ( ร้อย ละ ) ราคา ขา ย / หน่วย ( บาท ) ต้นทุน / หน่วย ( บาท ) บวก กำไ ร เพิ่ม ( บาท ) บวก กำไ ร เพิ่ม จาก ราคา ขาย ( ร้อย ละ ) บวก กำไ ร เพิ่ม จาก ต้นทุน ( ร้อย ละ ) - ผู้ผ ลิต 4083505814.2216.57 - ผู้ค้ า ส่ง 404764086814.2916.67 - ผู้ค้า ปลี ก 3061247613622.2228.57 - ผู้บ ริโ ภค 10612 โครงสร้างการกำหนดราคาของ สมาชิกช่องทางแต่ละระดับ

10 ข้อควรพิจารณาสำหรับการ พัฒนากลยุทธ์ราคา 1. ส่วนต่างกำไร 2. ความแตกต่างของ ประเภทผู้ขายต่อ 3. ตราสินค้าของคู่แข่งขัน 4. ข้อตกลงพิเศษ 5. มาตรฐานสามัญ 6. ความหลากหลายของ ผลิตภัณฑ์ 7. การควบคุมการปฏิบัติ 8. การเปลี่ยนแปลงราคา 9. สิ่งจูงใจด้านราคา

11 การส่งเสริมการตลาดใน ช่องทางการตลาด 1. การส่งเสริมการตลาดและความร่วมมือ ของสมาชิก 2. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดใน ช่องทางการตลาด - กลยุทธ์ดึง - กลยุทธ์ผลัก

12 กลยุทธ์ดึง ผู้ผลิต สมาชิกช่องทาง ผู้บริโภคหรือ ผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม หมายเหตุ : 1. การ ส่งเสริมการตลาด 2. การเจรจา ต่อรอง 3. การส่งมอบ สินค้า 1-3 เป็นไป ตามลำดับ กลยุทธ์ ผลัก ผู้ผลิต สมาชิกช่องทาง ผู้บริโภคหรือ ผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม 1-3 อาจเกิดขึ้น พร้อมกัน 123123

13 3. กลยุทธ์ผลักเพื่อการส่งเสริม การตลาดในช่องทางการตลาด 3.1 การโฆษณาร่วม 3.2 ส่วนยอมให้เพื่อการ ส่งเสริมการตลาด 3.3 การช่วยเหลือในการจัด ร้านและการขาย 3.4 การส่งเสริมการขายใน ร้าน 3.5 การแข่งขันและการให้ รางวัล 3.6 การขายโดยบุคคล 3.7 โปรแกรมการฝึกอบรม 3.8 การกำหนดโควตา 3.9 การจัดแสดงการค้า การส่งเสริมการตลาดใน ช่องทางการตลาด

14


ดาวน์โหลด ppt การจัดการผลิตภัณฑ์ใน ช่องทางการตลาด สมาชิกในช่องทางการตลาดกับการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - การให้สมาชิกช่วยเสนอความคิดเห็น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งมีความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google