งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่อง สิทธิ มนุษยชน เสนอ ดร. มนตรี วิวาห์สุข จัดทำโดย นางสาวพัชรี ชาวนาเป้า นางสาวสุพรรษา บุญชะนะ นางสาวศรีนภา บุตรภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่อง สิทธิ มนุษยชน เสนอ ดร. มนตรี วิวาห์สุข จัดทำโดย นางสาวพัชรี ชาวนาเป้า นางสาวสุพรรษา บุญชะนะ นางสาวศรีนภา บุตรภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่อง สิทธิ มนุษยชน เสนอ ดร. มนตรี วิวาห์สุข จัดทำโดย นางสาวพัชรี ชาวนาเป้า นางสาวสุพรรษา บุญชะนะ นางสาวศรีนภา บุตรภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2 ปฏิญญาสากลว่าด้วย เรื่อง สิทธิมนุษยชน

3 เป็นมาตราฐานร่วมกันแห่งความสำเร็จ สำหรับประชาชนทั้งหลายและประชาชาติทั้ง ปวง ด้วยจุดประสงค์ที่จะให้ปัจเจกบุคคล ทุก ผู้ทุกนามและองค์กรของสังคมทุกหน่วย โดย การรำลึกเสมอถึงปฏิญญานี้ พยายามสั่ง สอนและให้การศึกษาเพื่อส่งเสริม การเคารพ ต่อสิทธิและเสรีภาพเหล่านี้ ด้วยมาตรการที่ เจริญก้าวไปข้างหน้า ทั้งในและระหว่าง ประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับและถือ ปฏิบัติต่อสิทธิเหล่านั้น อย่างเป็นสากลและ ได้ผล ทั้งในหมู่ประชาชนของรัฐสมาชิกเอง และในหมู่ของประชาชนแห่งดินแดน ที่อยู่ ภายใต้ดุลอาณาของรัฐสมาชิก ปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่อง สิทธิมนุษยชน

4 ปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่อง สิทธิ มนุษยชน สรุปได้ 3 ประการ คือ ประการที่ 1 ว่าด้วย สิทธิในชีวิต ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน มนุษย์ สามารถมีชีวิตอยู่ได้และได้รับการคุ้มครอง ให้ปลอดภัยได้รับการตอบสนองตามความ ต้องการขั้นพื้นฐานของชีวิต ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่มห่ม ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย ทุกชีวิตล้วนมีคุณค่าด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะ เป็นบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อการ ดำรงชีวิตอยู่เป็นพิเศษจากผู้อื่น เช่น คน พิการ คนชรา ฯลฯ ดังนั้นทุกคนควรปฏิบัติ ต่อบุคคลด้อยโอกาส ให้ความสำคัญ ให้ โอกาสและให้ความช่วยเหลือตามสมควร เพื่อให้ทุกชีวิตมีความเท่าเทียมกันมากที่สุด อันได้แก่ข้อ 1, 2,3, 4,5,12,13, 14,15,16,25,

5 ปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่อง สิทธิ มนุษยชน สรุปได้ 3 ประการ ( ต่อ ) ประการที่ 2 ว่าด้วยสิทธิในการดำเนินชีวิตและพัฒนา ตนเองตามแนวทางที่ถูกต้อง คนในสังคม ต้องให้โอกาสกับคนที่เคยกระทำไม่ถูกต้อง ให้โอกาสคนเหล่านี้ได้รับการอบรมแก้ไขและ พัฒนาตนเองใหม่ ให้สามารถมีชีวิตที่ดีขึ้น มี คุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น อันได้แก่ข้อ 8,9,17,18,19,20,24,26 10,11,

6 ประการที่ 3 ว่าด้วยสิทธิในการยอมรับนับถือ หมายถึง การที่บุคคลพึงปฏิบัติต่อกัน ด้วยการยอมรับซึ่งกันและกัน ให้ ความสำคัญกับศักดิ์ศรีและคุณค่าของ ชีวิตด้วยความเท่าเทียมกัน อันได้แก่ ข้อ 6,7,21,22,23,27,28,29 ปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่อง สิทธิ มนุษยชน สรุปได้ 3 ประการ ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt ปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่อง สิทธิ มนุษยชน เสนอ ดร. มนตรี วิวาห์สุข จัดทำโดย นางสาวพัชรี ชาวนาเป้า นางสาวสุพรรษา บุญชะนะ นางสาวศรีนภา บุตรภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google