งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูจงกล กลาง ชล 1. ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง อธิบายกิจกรรมการผลิต ของมนุษย์ขั้นทุติยภูมิได้ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูจงกล กลาง ชล 1. ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง อธิบายกิจกรรมการผลิต ของมนุษย์ขั้นทุติยภูมิได้ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูจงกล กลาง ชล 1

2 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง อธิบายกิจกรรมการผลิต ของมนุษย์ขั้นทุติยภูมิได้ 2

3 ครูจงกล กลาง ชล สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการผลิตขั้นทุติยภูมิ - พัฒนาการของอุตสาหกรรม - เขตอุตสาหกรรมโลก 3

4 ครูจงกล กลาง ชล ตอบคำถาม 1. เขตอุตสาหกรรมหมายความ ว่าอย่างไร ………………………………. ………………………………………………………................................................. 4 บริเวณที่ ประชากร ส่วนใหญ่ประกอบ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรม

5 ครูจงกล กลาง ชล 2. การพัฒนาอุตสาหกรรม ทำให้เกิดปัญหาอะไรบ้าง......................................................................................... 5 1. สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 2. ธรรมชาติถูกทำลาย 3. ขาดแคลนทรัพยากร

6 ครูจงกล กลาง ชล 3. เขตการ อุตสาหกรรมสำคัญ ของโลกมีอยู่ใน ภูมิภาคใด......................................................................................... 6 1. ภาคตะวันออกตอนกลาง ของทวีปอเมริกาเหนือ 2. ยุโรปตะวันตก 3. ประเทศญี่ปุ่น

7 ครูจงกล กลาง ชล 7 4. อะไรเป็นปัจจัยส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศที่สำคัญที่สุด ความมั่นคงทางการเมือง ฐานะทางเศรษฐกิจของ ประเทศคู่ค้า ความก้าวหน้าของ การคมนาคม ขนส่ง

8 ครูจงกล กลาง ชล 8 5. กิจกรรมต่อไปนี้ที่ทำรายได้ ให้กับประเทศไทยมาที่สุด คืออะไร............. การบริการ การท่องเที่ยว การขนส่ง

9 ครูจงกล กลาง ชล การผลิตขั้น ทุติยภูมิ กิจกรรมการแปรรูปวัตถุดิบ ให้มีมูลค่าสูงขึ้น หรือนำไปใช้ ประโยชน์ได้มากตามที่ต้องการ 9

10 ครูจงกล กลาง ชล พัฒนาการของ อุตสาหกรรม 1) การปฏิวัติช่างฝีมือและ แรงงาน 2) มีการใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์ แทนแรงงานคน 10

11 ครูจงกล กลาง ชล 3) มีการนำเทคนิคหรือวิธีการ ใหม่ๆมาใช้ในการจัดการผลิต 12

12 ครูจงกล กลาง ชล 4.) มีการปฏิวัติ ด้านการ คมนาคมขนส่ง 13

13 ครูจงกล กลาง ชล ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนา อุตสาหกรรม 1…………………………………………. 2……………………………………………. 1313

14 ครูจงกล กลาง ชล เขตอุตสาหกรรมโลก 1414

15 ครูจงกล กลาง ชล ย่านอุตสาหกรรมของโลก 1. ภาคตะวันออก ตอนกลางของ ทวีปอเมริกาเหนือ ( บริเวณทะเลสาบเกรต เลกส์ อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก รถยนต์ฯลฯ ) 1515

16 ครูจงกล กลาง ชล 2. ยุโรปตะวันตก 3. ประเทศญี่ปุ่น ( สินค้าที่มีชื่อเสียง ของญี่ปุ่น คือ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ฯลฯ ) 1616

17 ครูจงกล กลาง ชล พบกันใหม่ เรื่อง การผลิตขั้นตติยภูมิ 1717


ดาวน์โหลด ppt ครูจงกล กลาง ชล 1. ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง อธิบายกิจกรรมการผลิต ของมนุษย์ขั้นทุติยภูมิได้ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google