งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา หลักการตลาด บทที่ 9 การจัดการโซ่อุปทาน และโลจีสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อ. จิรญา โพธิเวชเทวัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา หลักการตลาด บทที่ 9 การจัดการโซ่อุปทาน และโลจีสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อ. จิรญา โพธิเวชเทวัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา หลักการตลาด บทที่ 9 การจัดการโซ่อุปทาน และโลจีสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อ. จิรญา โพธิเวชเทวัญ

2 บทที่ 9 การจัดการโซ่อุปทาน และโลจีสติกส์ การจัดการโซ่อุปทาน ความหมาย ฐาปนา บุญหล้า “ การจัดการโซ่อุปทาน คือ การกำหนดกระบวนการบูรณาการวางแผน การ จัดหา การผลิต การจัดส่งและการคืนสินค้า ตั้งแต่ผู้ขายสินค้าทุกระดับจนถึงลูกค้าทุกระดับ รวมทั้งแนวทางกลยุทธ์การปฏิบัติการขององค์กร ให้เกิดการไหลของสินค้า การไหลของงานและ สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดต้นทุนรวมให้ต่ำ ที่สุดสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคและเกิด ความได้เปรียบการแข่งขันแบบยั่งยืน ”

3 วัตถุประสงค์ของการจัดการโซ่ อุปทาน 1. สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการส่งมอบสินค้าและบริการให้ลูกค้าใน สถานที่ที่ลูกค้าต้องการ ในปริมาณที่ถูกต้อง ใน เวลาที่ต้องการ และส่งมอบด้วยต้นทุนต่ำสุด 2. สามารถเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจ ช่วยให้สามารถ จำหน่ายสินค้าในความต้องการของลูกค้าได้หมด และลดต้นทุนในการดำเนินการ ทำให้ธุรกิจได้ กำไรมากขึ้น

4 หลักการพื้นฐานในการจัดการโซ่ อุปทาน 1. การจัดการอุปสงค์ ด้วยการพยากรณ์ความ ต้องการของลูกค้าให้ใกล้เคียงกับความจริงมาก ที่สุด 2. การจัดการอุปทาน ด้วยการจัดหาสินค้าและ บริการตามที่ลูกค้าต้องการ ( ตามการพยากรณ์ ) 3. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ ระบบที่ทันสมัย เช่น บาร์โค๊ท ระบบ EDI

5 กิจกรรมการจัดการโซ่อุปทาน 1. กิจกรรมเตรียมการผลิต ด้วยการจัดหาวัตถุดิบ หรือปัจจัยในการผลิต รวมถึงเครื่องมือ เครื่องจักร 2. กิจกรรมการกระจายวัสดุเพื่อการผลิต คือการ เคลื่อนย้ายวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตให้ ทันเวลา JIT รวมทั้งควบคุมดูแลไม่ให้ต้นทุนการ ดำเนินงานสูงเกินไป 3. กิจกรรมการกระจายสินค้าเพื่อการจำหน่าย โดย การกระจายสินค้าไปตามช่องทางต่างๆ จนถึง ผู้บริโภคคนสุดท้าย 4. กิจกรรมการจัดการสารสนเทศ การตลาดและ การเงิน ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยเพื่อให้เกิด ความรวดเร็ว และประหยัด

6 การจัดการโลจีสติกส์ ความหมาย วันชัย รัตนวงษ์ “ การจัดการโลจีสติกส์ คือ กระบวนการในการวางแผน จัดสายงาน และควบุคม กิจกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการไหล ของสินค้าตั้งแต่จุดเริ่มจัดหาวัตถุดิบไปถึงจุดที่มีการ บริโภค เพื่อให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมในการกระจาย สินค้าต่ำที่สุด ” วิโรจน์ พุทธวิถี “ เป็นการจัดให้มีสินค้าที่มี คุณภาพ สถานะ สถานที่ เวลา ลูกค้า ต้นทุนที่ ตรงกับความต้องการเน้นที่ต้นทุนและบริการ ซึ่งเป็น ระบบนับสนุนเพื่อเชื่อมต่อกิจกรรมการจัดหา ผลิต จำหน่าย และบริโภคโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการ ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ”

7 การจัดการโลจีสติกส์ 1. การเตรียมการผลิต 2. การจัดการวัสดุเข้าสู่กระบวนการผลิต 3. การกระจายสินค้าสำเร็จรูปสู่ลูกค้า 4. การบริการลูกค้า


ดาวน์โหลด ppt วิชา หลักการตลาด บทที่ 9 การจัดการโซ่อุปทาน และโลจีสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อ. จิรญา โพธิเวชเทวัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google