งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
การพัฒนาความสามารถในการจำศัพท์ภาษาอังกฤษในงานการขนส่ง และคลังสินค้าด้วยรูปแบบการสอนเพื่อการช่วยจำ สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ในรายวิชาการขนส่งสินค้าในงานโลจิสติกส์ สุรินทร์ อินจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย การเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ของนักศึกษายังพบปัญหาคือนักศึกษาส่วนใหญ่มีพื้นฐานในการอ่านคำศัพท์สะกดคำ บอกความหมายของคำศัพท์ ที่นำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และคำศัพท์ในบทเรียนที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตร จะอ่านออกเสียงผิด สะกดคำศัพท์การขนส่งและคลังสินค้าผิด สะกดคำศัพท์รวมทั้งความหมายที่ผิดเป็นส่วนมากดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนนี้ขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนโดยวิธีการสอดแทรกคำศัพท์ภาษาอังกฤษในงานการขนส่งสินค้าและคลังสินค้าด้วยรูปแบบการสอนเพื่อการช่วยจำ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ในรายวิชาการขนส่งสินค้าในงานโลจิสติกส์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการสอนเพื่อการช่วยจำ(Memorization)ในการพัฒนาทักษะการจำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในรายวิชาการขนส่งสินค้าในงานโลจิสติกส์ 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการจำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในรายวิชา การขนส่งสินค้าในงานโลจิสติกส์ที่ใช้วิธีการจำคำศัพท์ด้วยรูปแบบการสอนเพื่อการช่วยจำ (Memorization) กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ที่ใช้วิธีการจำศัพท์ด้วยการท่องจำก่อนเรียนและหลังเรียน

4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตารางที่ 4.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษในงานการขนส่งและคลังสินค้า การทดสอบ จำนวนนักเรียน คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t จากการคำนวณ ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน 26 7.76 1.53 22.59 ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 16.19 1.05 จากตารางที่ 4.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนโดยผลการใช้แบบทดสอบการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษในงานการขนส่งและคลังสินค้าของนักศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05โดยค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (16.19) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (7.76) แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย ผลการใช้แบบทดสอบการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษในงานการขนส่งและคลังสินค้าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

5 สรุปผลการวิจัย 1.พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต.05.โดยค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (16.19) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน(7.76) แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย ผลการใช้แบบทดสอบการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษในงานการขนส่งและคลังสินค้าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทางสถิติที่ระดับ ..05

6 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google