งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุรินทร์ อินจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ การพัฒนาความสามารถในการจำศัพท์ ภาษาอังกฤษในงานการขนส่ง และคลังสินค้าด้วยรูปแบบการสอนเพื่อการช่วยจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุรินทร์ อินจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ การพัฒนาความสามารถในการจำศัพท์ ภาษาอังกฤษในงานการขนส่ง และคลังสินค้าด้วยรูปแบบการสอนเพื่อการช่วยจำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุรินทร์ อินจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ การพัฒนาความสามารถในการจำศัพท์ ภาษาอังกฤษในงานการขนส่ง และคลังสินค้าด้วยรูปแบบการสอนเพื่อการช่วยจำ สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ในรายวิชาการ ขนส่งสินค้าในงานโลจิสติกส์

2 ปัญหาการวิจัย การเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ของ นักศึกษายังพบปัญหาคือนักศึกษาส่วนใหญ่มีพื้นฐานในการ อ่านคำศัพท์สะกดคำ บอกความหมายของคำศัพท์ ที่นำไปใช้ ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และคำศัพท์ในบทเรียนที่ได้ กำหนดไว้ในหลักสูตร จะอ่านออกเสียงผิด สะกดคำศัพท์การ ขนส่งและคลังสินค้าผิด สะกดคำศัพท์รวมทั้งความหมายที่ ผิดเป็นส่วนมากดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาวิจัยในชั้นเรียน นี้ขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนโดยวิธีการ สอดแทรกคำศัพท์ภาษาอังกฤษในงานการขนส่งสินค้าและ คลังสินค้าด้วยรูปแบบการสอนเพื่อการช่วยจำ สำหรับ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ในรายวิชาการขนส่ง สินค้าในงานโลจิสติกส์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการสอนเพื่อการช่วยจำ (Memorization) ในการพัฒนาทักษะการจำศัพท์ ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในรายวิชาการขนส่งสินค้าใน งานโลจิสติกส์ 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการจำศัพท์ ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในรายวิชา การขนส่งสินค้าใน งานโลจิสติกส์ที่ใช้วิธีการจำคำศัพท์ด้วยรูปแบบการสอนเพื่อ การช่วยจำ (Memorization) กับนักศึกษาสาขาวิชาการ จัดการโลจิสติกส์ที่ใช้วิธีการจำศัพท์ด้วยการท่องจำก่อนเรียน และหลังเรียน

4 ตารางที่ 4.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลัง เรียนโดยใช้แบบทดสอบการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษใน งานการขนส่งและคลังสินค้า การทดสอบจำนวนนักเรียนคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน t จากการ คำนวณ ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน 267.761.53 22.59 ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 2616.191.05 จากตารางที่ 4.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนโดยผลการใช้ แบบทดสอบการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษในงานการขนส่งและคลังสินค้าของ นักศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ.05 โดยค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (16.19) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ก่อนเรียน (7.76) แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย ผลการใช้แบบทดสอบการ จำคำศัพท์ภาษาอังกฤษในงานการขนส่งและคลังสินค้าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

5 สรุปผลการวิจัย 1. พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต.05. โดยค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (16.19) สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (7.76) แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย ผลการใช้ แบบทดสอบการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษใน งานการขนส่งและคลังสินค้าหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนทางสถิติที่ระดับ..05

6 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt สุรินทร์ อินจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ การพัฒนาความสามารถในการจำศัพท์ ภาษาอังกฤษในงานการขนส่ง และคลังสินค้าด้วยรูปแบบการสอนเพื่อการช่วยจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google