งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O อาร์เรย์ และฟังก์ชั่นจัดการ สตริง. www.themegallery.com วัตถุประสงค์ เข้าใจหลักการของอาร์เรย์ และประยุกต์ใช้ งานได้ เปรียบเทียบความแตกต่างของอาเรย์แบบต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O อาร์เรย์ และฟังก์ชั่นจัดการ สตริง. www.themegallery.com วัตถุประสงค์ เข้าใจหลักการของอาร์เรย์ และประยุกต์ใช้ งานได้ เปรียบเทียบความแตกต่างของอาเรย์แบบต่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O อาร์เรย์ และฟังก์ชั่นจัดการ สตริง

2 www.themegallery.com วัตถุประสงค์ เข้าใจหลักการของอาร์เรย์ และประยุกต์ใช้ งานได้ เปรียบเทียบความแตกต่างของอาเรย์แบบต่าง ๆได้ สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อจัดเก็บข้อมูลลงใน อาร์เรย์ สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับข้อความ หรือสตริงได้ สามารถแปลงข้อความที่เป็นตัวเลข นำไปใช้ เพื่อการคำนวณได้

3 www.themegallery.com ความหมายของ Array อาร์เรย์หรือตัวแปรชุด คือ ตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูล แบบกลุ่มหรือตัวแปรเดียวเก็บค่าได้หลาย ๆ ค่า int a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7; int a[7]; a[0], a[1], a[2], a[3], a[4], a[5], a[6];

4 www.themegallery.com อาร์เรย์ 1 มิติ Datatype arrayname[size]; a[0]a[1]a[2]a[3]…...a[98]a[99] dataType คือชนิดข้อมูล arrayName คือชื่อตัวแปรอาร์เรย์ Size คือขนาดที่แสดงจำนวนสมาชิก ของอาร์เรย์

5 www.themegallery.com อาร์เรย์ 1 มิติ ตัวอย่าง char text[25]; int sc[10]; int {70,65,68,72,80,62,68,71,58,66}; 70656872806268715866 sc[0]sc[1]sc[2]sc[3]sc[4]sc[5]sc[6]sc[7]sc[8]sc[9]

6 www.themegallery.com อาร์เรย์ 1 มิติ ตัวอย่าง char color[4] = {‘R’,’E’,’D’,’\0’}; char color[4] = “RED”; char color[ ] = “RED”; RED\0 color[0]Color[1]Color[2]Color[3]

7 www.themegallery.com อาร์เรย์ 1 มิติ ตัวอย่าง char t[10]=“ERROR!”; ERROR!\0 t[0]t[1]t[2]t[3]t[4]t[5]t[6]t[7]t[8]t[9]

8 www.themegallery.com อาร์เรย์ 2 มิติ Datatype arrayname[row] [column]; dataType คือชนิดข้อมูล arrayName คือชื่อตัวแปรอาร์เรย์ Row คือจำนวนแถว Column คือ จำนวนคอมลัมน์

9 www.themegallery.com อาร์เรย์ 2 มิติ ตัวอย่าง int n[4][5] colunm 0colunm 1colunm 2colunm 3colunm 4 row 0n[0][0]n[0][1]n[0][2]n[0][3]n[0][4] row 1n[1][0]n[1][1]n[1][2]n[1][3]n[1][4] row 2n[2][0]n[2][1]n[2][2]n[1][3]n[2][4] row 3n[3][0]n[3][1]n[3][2]n[1][3]n[3][4]

10 www.themegallery.com อาร์เรย์ 2 มิติ การกำหนดค่าเริ่มต้นให้อาร์เรย์ 2 มิติ int a[4][5] = { {1,2,3,4,5}, {6,7,8,9,10}, {11,12,13,14,15}, {16,17,18,19,20}}; int a[4][5] ={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20};

11 www.themegallery.com อาร์เรย์ 2 มิติ colunm 0colunm 1colunm 2colunm 3colunm 4 row 0n[0][0]n[0][1]n[0][2]n[0][3]n[0][4] row 1n[1][0]n[1][1]n[1][2]n[1][3]n[1][4] row 2n[2][0]n[2][1]n[2][2]n[1][3]n[2][4] row 3n[3][0]n[3][1]n[3][2]n[1][3]n[3][4] 12345 678910 1112131415 1617181920

12 www.themegallery.com อาร์เรย์ 2 มิติ char color[4][10] = {“RED”,”YELLOW”,”BLUE”,”BLACK”}; RED\0 YELLOW BLUE BLACK

13 www.themegallery.com ฟังก์ชั่นจัดการสตริง ฟังก์ชั่น strcopy() strcpy(destination, source); Source คือข้อความ หรือ ตัวแปรสตริง Desination คือตัวแปรที่ใช้เก็บค่า ข้อมูลใน source strcpy(text, “Congratuation..you”); strcpy(text, “Sorry..you failed”);

14 www.themegallery.com ฟังก์ชั่นจัดการสตริง ฟังก์ชั่น strcmp() strcmp(string1,string2); String1 และ string2 คือ ตัวแปรชนิดสตริงที่ นำมาเปรียบเทียบ strcmp(a1,a2); strcmp(b1,b2);

15 www.themegallery.com ฟังก์ชั่นจัดการสตริง ฟังก์ชั่น strcat() strcat(target,source); Target คือตัวแปรสตริง Source คือตัวแปรสตริงที่นำมา ผนวกรวมกับ target strcat(str1,str2); strcat(str3,str4);

16 L/O/G/O www.themegallery.com Thank You!


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O อาร์เรย์ และฟังก์ชั่นจัดการ สตริง. www.themegallery.com วัตถุประสงค์ เข้าใจหลักการของอาร์เรย์ และประยุกต์ใช้ งานได้ เปรียบเทียบความแตกต่างของอาเรย์แบบต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google