งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอ ผลงานวิจัย ชื่อเรื่อง : สมรรถนะที่เป็นจริงของผู้สำเร็จ การศึกษาระดับ ปวส. แผนก การ บัญชี ตามความคิดเห็นของหัวหน้าแผนกบัญชี ในเขตพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอ ผลงานวิจัย ชื่อเรื่อง : สมรรถนะที่เป็นจริงของผู้สำเร็จ การศึกษาระดับ ปวส. แผนก การ บัญชี ตามความคิดเห็นของหัวหน้าแผนกบัญชี ในเขตพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอ ผลงานวิจัย ชื่อเรื่อง : สมรรถนะที่เป็นจริงของผู้สำเร็จ การศึกษาระดับ ปวส. แผนก การ บัญชี ตามความคิดเห็นของหัวหน้าแผนกบัญชี ในเขตพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร ผู้วิจัย : ปะนัดดา สุ่มมาตร สังกัด : โรงเรียนฐานเทคโนโลยี จ. สมุทรสาคร Email : srelang@hotmail.com

2 ปัญหาของการวิจัย การทำงานในยุคปัจจุบัน จำเป็นต้องอาศัย ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานจริงซึ่งถือว่ามี ความสำคัญไม่น้อยกว่าการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ในชั้นเรียน ผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดที่จะทำ ให้นักศึกษาเกิดองค์ความรู้ ทักษะในวิชาชีพ ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ได้ ก็คือ อาจารย์ผู้สอน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ตระหนักถึงความจำเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียน การสอนของแผนกการบัญชีขึ้น เพื่อให้สอดคล้อง กับกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาสมรรถภาพที่เป็นจริงของผู้สำเร็จ การศึกษาระดับ ( ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี ใน 3 ด้าน คือ ( 1 ) ด้านความรู้ ( 2 ) ด้านทักษะ และ (3) ด้านคุณลักษณะ 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของสถาน ประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครต่อ สมรรถนะที่เป็นจริงของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) สาขาวิชา การบัญชีจำแนกตามขนาดของสถาน ประกอบการ

4 กรอบแนวคิดการวิจัย ขนาดของสถาน ประกอบการ สมรรถนะที่เป็นจริงของ ผู้สำเร็จการศึกษา รวม 3 ด้าน 1. ขนาดใหญ่ 1. ด้านความรู้ 2. ขนาดกลาง 2. ด้านทักษะ 3. ขนาดเล็ก 3. ด้านคุณลักษณะ

5 วิธีการวิจัย 1. ประชากร ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือ หัวหน้าฝ่ายบัญชีของ สถานประกอบการ จำนวน 90 แห่ง ๆ ละ 1 คน รวม 90 คน 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือ หัวหน้าฝ่ายบัญชีของสถานประกอบการ ที่เป็น ผู้ตอบแบบสอบถามในนามของสถาน ประกอบการ ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 50 แห่ง ๆ ละ 1 คน 3. เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบ่ง ออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1. สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถาม ตอนที่ 2. สอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะที่เป็น จริงของผู้สำเร็จการศึกศา

6 เครื่องมือวิจัย 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจัดส่ง แบบสอบถามให้กับสถานประกอบการ โดย ผ่านทางนักศึกษาฝึกงานในระดับ ปวส. แผนก การบัญชี และผู้วิจัยดำเนินการติดตามและ ขอรับแบบสอบถามกลับด้วยตนเอง 5. สถิติในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดย ใช้ความถี่และร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ สมรรถนะที่เป็นจริงของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ( ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี ตามความคิดเห็น ของสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) โดยทำเป็นรายข้อ ราย ด้าน และรวมทุกด้าน

7 ผลการวิจัย สมรรถนะที่เป็นจริง ของผู้สำเร็จการศึกษา N=50 ระดับ สมรรถ นะ อัน ดับ S 1. ด้านความรู้ 2. ด้านทักษะ 3. ด้านคุณลักษณะ 3.350.69 ปาน กลาง 2 3.570.73 มาก 1 3.250.71 ปาน กลาง 3 รวม 3.390.64 ปาน กลาง -

8 ตารางแสดง การเปรียบเทียบความคิดเห็น ของสถานประกอบการต่อสมรรถนะที่เป็นจริง ของผู้สำเร็จการศึกษา สมรรถนะที่เป็น จริงของผู้สำเร็จ การศึกษา ขนาดใหญ่ ขนาดกลางขนาดเล็ก F SSS 1. ด้านความรู้ 2. ด้านทักษะ 3. ด้าน คุณลักษณะ 3.54 3.51 3.80 0.87 0.88 0.78 3.18 3.08 3.31 0.54 0.58 0.68 3.47 3.22 3.89 0.51 0.55 0.40 2.54 3.14 5.8 รวมเฉลี่ย 3.620.793.200.513.530.444.33

9 สรุปผลการวิจัย จากตารางพบว่า สถาน ประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครมี ความคิดเห็นว่าระดับสมรรถนะที่เป็นจริงของ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ( ปวส.) สาขาวิชาการ บัญชี ในสถานประประกอบการ ในภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณา รายด้าน พบว่า สถานประกอบการในเขตพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาครขนาดใหญ่ กลาง เล็ก มี ความคิดเห็นต่อสมรรถนะที่เป็นจริง ด้านความรู้ ไม่แตกต่างกัน โดยด้านทักษะแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และด้าน คุณลักษณะ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ 0.05

10 การอภิปรายผล วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 ด้านความรู้ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ความรู้สามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้ในอนาคตทั้งจาก สถานประกอบการเองและจากสื่ออื่น ๆ ได้ ด้านทักษะ แตกต่างกันทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ามี โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อทำบัญชีมากขึ้น ด้านคุณลักษณะ แตกต่างกัน ทั้งนี้สถาน ประกอบการที่มีขนาดแตกต่างกันมีโอกาสคัดเลือก พนักงานที่แตกต่างกันตลอดจน ทำเลที่ตั้งของแต่ละแห่ง ของสถานประกอบการ จำเป็นที่ต้องรับพนักงานที่เป็นคน ในแต่ละพื้นที่ด้วย


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอ ผลงานวิจัย ชื่อเรื่อง : สมรรถนะที่เป็นจริงของผู้สำเร็จ การศึกษาระดับ ปวส. แผนก การ บัญชี ตามความคิดเห็นของหัวหน้าแผนกบัญชี ในเขตพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google