งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอ ผลงานวิจัย ชื่อเรื่อง : สมรรถนะที่เป็นจริงของผู้สำเร็จ การศึกษาระดับ ปวส. แผนก การ บัญชี ตามความคิดเห็นของหัวหน้าแผนกบัญชี ในเขตพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอ ผลงานวิจัย ชื่อเรื่อง : สมรรถนะที่เป็นจริงของผู้สำเร็จ การศึกษาระดับ ปวส. แผนก การ บัญชี ตามความคิดเห็นของหัวหน้าแผนกบัญชี ในเขตพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอ ผลงานวิจัย ชื่อเรื่อง : สมรรถนะที่เป็นจริงของผู้สำเร็จ การศึกษาระดับ ปวส. แผนก การ บัญชี ตามความคิดเห็นของหัวหน้าแผนกบัญชี ในเขตพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร ผู้วิจัย : ปะนัดดา สุ่มมาตร สังกัด : โรงเรียนฐานเทคโนโลยี จ. สมุทรสาคร

2 ปัญหาของการวิจัย การทำงานในยุคปัจจุบัน จำเป็นต้องอาศัย ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานจริงซึ่งถือว่ามี ความสำคัญไม่น้อยกว่าการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ในชั้นเรียน ผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดที่จะทำ ให้นักศึกษาเกิดองค์ความรู้ ทักษะในวิชาชีพ ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ได้ ก็คือ อาจารย์ผู้สอน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ตระหนักถึงความจำเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียน การสอนของแผนกการบัญชีขึ้น เพื่อให้สอดคล้อง กับกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาสมรรถภาพที่เป็นจริงของผู้สำเร็จ การศึกษาระดับ ( ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี ใน 3 ด้าน คือ ( 1 ) ด้านความรู้ ( 2 ) ด้านทักษะ และ (3) ด้านคุณลักษณะ 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของสถาน ประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครต่อ สมรรถนะที่เป็นจริงของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) สาขาวิชา การบัญชีจำแนกตามขนาดของสถาน ประกอบการ

4 กรอบแนวคิดการวิจัย ขนาดของสถาน ประกอบการ สมรรถนะที่เป็นจริงของ ผู้สำเร็จการศึกษา รวม 3 ด้าน 1. ขนาดใหญ่ 1. ด้านความรู้ 2. ขนาดกลาง 2. ด้านทักษะ 3. ขนาดเล็ก 3. ด้านคุณลักษณะ

5 วิธีการวิจัย 1. ประชากร ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือ หัวหน้าฝ่ายบัญชีของ สถานประกอบการ จำนวน 90 แห่ง ๆ ละ 1 คน รวม 90 คน 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือ หัวหน้าฝ่ายบัญชีของสถานประกอบการ ที่เป็น ผู้ตอบแบบสอบถามในนามของสถาน ประกอบการ ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 50 แห่ง ๆ ละ 1 คน 3. เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบ่ง ออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1. สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถาม ตอนที่ 2. สอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะที่เป็น จริงของผู้สำเร็จการศึกศา

6 เครื่องมือวิจัย 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจัดส่ง แบบสอบถามให้กับสถานประกอบการ โดย ผ่านทางนักศึกษาฝึกงานในระดับ ปวส. แผนก การบัญชี และผู้วิจัยดำเนินการติดตามและ ขอรับแบบสอบถามกลับด้วยตนเอง 5. สถิติในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดย ใช้ความถี่และร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ สมรรถนะที่เป็นจริงของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ( ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี ตามความคิดเห็น ของสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) โดยทำเป็นรายข้อ ราย ด้าน และรวมทุกด้าน

7 ผลการวิจัย สมรรถนะที่เป็นจริง ของผู้สำเร็จการศึกษา N=50 ระดับ สมรรถ นะ อัน ดับ S 1. ด้านความรู้ 2. ด้านทักษะ 3. ด้านคุณลักษณะ ปาน กลาง มาก ปาน กลาง 3 รวม ปาน กลาง -

8 ตารางแสดง การเปรียบเทียบความคิดเห็น ของสถานประกอบการต่อสมรรถนะที่เป็นจริง ของผู้สำเร็จการศึกษา สมรรถนะที่เป็น จริงของผู้สำเร็จ การศึกษา ขนาดใหญ่ ขนาดกลางขนาดเล็ก F SSS 1. ด้านความรู้ 2. ด้านทักษะ 3. ด้าน คุณลักษณะ รวมเฉลี่ย

9 สรุปผลการวิจัย จากตารางพบว่า สถาน ประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครมี ความคิดเห็นว่าระดับสมรรถนะที่เป็นจริงของ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ( ปวส.) สาขาวิชาการ บัญชี ในสถานประประกอบการ ในภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณา รายด้าน พบว่า สถานประกอบการในเขตพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาครขนาดใหญ่ กลาง เล็ก มี ความคิดเห็นต่อสมรรถนะที่เป็นจริง ด้านความรู้ ไม่แตกต่างกัน โดยด้านทักษะแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และด้าน คุณลักษณะ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ 0.05

10 การอภิปรายผล วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 ด้านความรู้ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ความรู้สามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้ในอนาคตทั้งจาก สถานประกอบการเองและจากสื่ออื่น ๆ ได้ ด้านทักษะ แตกต่างกันทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ามี โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อทำบัญชีมากขึ้น ด้านคุณลักษณะ แตกต่างกัน ทั้งนี้สถาน ประกอบการที่มีขนาดแตกต่างกันมีโอกาสคัดเลือก พนักงานที่แตกต่างกันตลอดจน ทำเลที่ตั้งของแต่ละแห่ง ของสถานประกอบการ จำเป็นที่ต้องรับพนักงานที่เป็นคน ในแต่ละพื้นที่ด้วย


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอ ผลงานวิจัย ชื่อเรื่อง : สมรรถนะที่เป็นจริงของผู้สำเร็จ การศึกษาระดับ ปวส. แผนก การ บัญชี ตามความคิดเห็นของหัวหน้าแผนกบัญชี ในเขตพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google