งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอผลงานวิจัย ชื่อเรื่อง : สมรรถนะที่เป็นจริงของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. แผนก การบัญชี ตามความคิดเห็นของหัวหน้าแผนกบัญชี ในเขตพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอผลงานวิจัย ชื่อเรื่อง : สมรรถนะที่เป็นจริงของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. แผนก การบัญชี ตามความคิดเห็นของหัวหน้าแผนกบัญชี ในเขตพื้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอผลงานวิจัย ชื่อเรื่อง : สมรรถนะที่เป็นจริงของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. แผนก การบัญชี ตามความคิดเห็นของหัวหน้าแผนกบัญชี ในเขตพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร ผู้วิจัย : ปะนัดดา สุ่มมาตร สังกัด : โรงเรียนฐานเทคโนโลยี จ. สมุทรสาคร

2 ปัญหาของการวิจัย การทำงานในยุคปัจจุบัน จำเป็นต้องอาศัยความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานจริงซึ่งถือว่ามีความสำคัญไม่น้อยกว่าการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน ผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดที่จะทำให้นักศึกษาเกิดองค์ความรู้ ทักษะในวิชาชีพ ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ ก็คือ อาจารย์ผู้สอน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ตระหนักถึงความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของแผนกการบัญชีขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสมรรถภาพที่เป็นจริงของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ(ปวส.)สาขาวิชาการบัญชี ใน 3 ด้าน คือ (1) ด้านความรู้ (2) ด้านทักษะ และ (3) ด้านคุณลักษณะ 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของสถานประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครต่อสมรรถนะที่เป็นจริงของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชีจำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ

4 กรอบแนวคิดการวิจัย 1. ด้านความรู้ 2. ด้านทักษะ 3. ด้านคุณลักษณะ
ขนาดของสถานประกอบการ สมรรถนะที่เป็นจริงของผู้สำเร็จการศึกษา รวม 3 ด้าน ขนาดใหญ่ 1. ด้านความรู้ ขนาดกลาง 2. ด้านทักษะ ขนาดเล็ก 3. ด้านคุณลักษณะ

5 วิธีการวิจัย 1. ประชากร ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือหัวหน้าฝ่ายบัญชีของ สถานประกอบการ จำนวน 90 แห่ง ๆ ละ 1 คน รวม 90 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือหัวหน้าฝ่ายบัญชีของสถานประกอบการ ที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามในนามของสถานประกอบการ ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 50 แห่ง ๆ ละ 1 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1. สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2. สอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะที่เป็นจริงของผู้สำเร็จการศึกศา

6 เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถามให้กับสถานประกอบการ โดยผ่านทางนักศึกษาฝึกงานในระดับ ปวส.แผนกการบัญชี และผู้วิจัยดำเนินการติดตามและขอรับแบบสอบถามกลับด้วยตนเอง 5. สถิติในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้ความถี่และร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะที่เป็นจริงของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี ตามความคิดเห็นของสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) โดยทำเป็นรายข้อ รายด้าน และรวมทุกด้าน 

7 สมรรถนะที่เป็นจริง ของผู้สำเร็จการศึกษา
ผลการวิจัย สมรรถนะที่เป็นจริง ของผู้สำเร็จการศึกษา N=50 ระดับสมรรถนะ อันดับ S ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะ 3.35 0.69 ปานกลาง 2 3.57 0.73 มาก 1 3.25 0.71 3 รวม 3.39 0.64 -

8 สมรรถนะที่เป็นจริงของผู้สำเร็จการศึกษา
ตารางแสดง การเปรียบเทียบความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อสมรรถนะที่เป็นจริงของผู้สำเร็จการศึกษา สมรรถนะที่เป็นจริงของผู้สำเร็จการศึกษา ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก F S 1. ด้านความรู้ 2. ด้านทักษะ 3. ด้านคุณลักษณะ 3.54 3.51 3.80 0.87 0.88 0.78 3.18 3.08 3.31 0.54 0.58 0.68 3.47 3.22 3.89 0.51 0.55 0.40 2.54 3.14 5.8 รวมเฉลี่ย 3.62 0.79 3.20 3.53 0.44 4.33

9 สรุปผลการวิจัย จากตารางพบว่า สถานประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครมีความคิดเห็นว่าระดับสมรรถนะที่เป็นจริงของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ(ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี ในสถานประประกอบการ ในภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สถานประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครขนาดใหญ่ กลาง เล็ก มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะที่เป็นจริง ด้านความรู้ ไม่แตกต่างกัน โดยด้านทักษะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ และด้านคุณลักษณะ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

10 การอภิปรายผล วัตถุประสงค์ข้อที่ 2
การอภิปรายผล วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ด้านความรู้ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความรู้สามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้ในอนาคตทั้งจากสถานประกอบการเองและจากสื่ออื่น ๆ ได้ ด้านทักษะ แตกต่างกันทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ามีโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อทำบัญชีมากขึ้น ด้านคุณลักษณะ แตกต่างกัน ทั้งนี้สถานประกอบการที่มีขนาดแตกต่างกันมีโอกาสคัดเลือกพนักงานที่แตกต่างกันตลอดจน ทำเลที่ตั้งของแต่ละแห่งของสถานประกอบการ จำเป็นที่ต้องรับพนักงานที่เป็นคนในแต่ละพื้นที่ด้วย


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอผลงานวิจัย ชื่อเรื่อง : สมรรถนะที่เป็นจริงของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. แผนก การบัญชี ตามความคิดเห็นของหัวหน้าแผนกบัญชี ในเขตพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google