งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบันทึกข้อมูลจังหวัดกระจาย ลงพื้นที่ ( ตำบล / อำเภอ ) จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนัก งบประมาณ 22ตุลาคม2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบันทึกข้อมูลจังหวัดกระจาย ลงพื้นที่ ( ตำบล / อำเภอ ) จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนัก งบประมาณ 22ตุลาคม2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบันทึกข้อมูลจังหวัดกระจาย ลงพื้นที่ ( ตำบล / อำเภอ ) จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนัก งบประมาณ 22ตุลาคม2552

2 การบันทึกข้อมูลจังหวัดกระจาย ลงพื้นที่ ( ตำบล / อำเภอ ) โครงการเงินกู้ SP ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้  บันทึกข้อมูลจังหวัดกระจายลงพื้นที่ ( ตำบล / อำเภอ ) ที่ ระบบบันทึกจังหวัด / พื้นที่ ที่ ขั้น 5C.1 ขั้นจังหวัด / พื้นที่ >> กรมเสนอ  ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง ได้ที่ ระบบงานตรวจสอบ และรายงาน เอกสารจังหวัด / พื้นที่ ระบบงานตรวจสอบ และรายงาน เอกสารจังหวัด / พื้นที่

3 การบันทึกข้อมูลจังหวัดกระจาย ลงพื้นที่ ( ตำบล / อำเภอ )  เมื่อบันทึกข้อมูลถูกต้อง ให้หน่วยงาน Sign Off จาก ขั้น 5C.1 ขั้นจังหวัด / พื้นที่ >> กรมเสนอ จาก ขั้น 5C.1 ขั้นจังหวัด / พื้นที่ >> กรมเสนอ มาที่ ขั้น 5C.2 ขั้นจังหวัด / พื้นที่ >> สงป. พิจารณา มาที่ ขั้น 5C.2 ขั้นจังหวัด / พื้นที่ >> สงป. พิจารณา  สำนักงบประมาณ เห็นชอบ / ตรวจสอบถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้ Sign Off ขั้น 5C.2 ขั้นจังหวัด / พื้นที่ >> สงป. พิจารณา มาที่ ขั้น จังหวัด / พื้นที่

4 - ต้องบันทึกข้อมูลจังหวัดกระจาย ลงพื้นที่ ( ตำบล / อำเภอ ) ที่ ระบบบันทึก จังหวัด / พื้นที่

5 - เลือก ขั้น 5C.1 ขั้นจังหวัด / พื้นที่ >> กรมเสนอ - เลือก ขั้น 5C.1 ขั้นจังหวัด / พื้นที่ >> กรมเสนอ และรายการที่ต้องการกระจายเงินลง พื้นที่ และรายการที่ต้องการกระจายเงินลง พื้นที่

6 - คลิกปุ่ม กระจายเงิน หรือ คัดลอกเงิน เพื่อข้อมูล รายละเอียดของการกระจายลงพื้นที่

7 1. กรณีต้องการกระจายเงิน เพิ่มลง ตำบล / อำเภอ / จังหวัด ในชื่อรายการ ให้เลือก จังหวัด / อำเภอ / ตำบล แล้วกดปุ่ม ตัด - ปะ หน่วยนับ ประเภทเงิน ปริมาณ จำนวนเงิน ( ตามปี ) และกดปุ่ม บันทึก เพื่อจัดเก็บข้อมูล 1. กรณีต้องการกระจายเงิน เพิ่มลง ตำบล / อำเภอ / จังหวัด ในชื่อรายการ ให้เลือก จังหวัด / อำเภอ / ตำบล แล้วกดปุ่ม ตัด - ปะ หน่วยนับ ประเภทเงิน ปริมาณ จำนวนเงิน ( ตามปี ) และกดปุ่ม บันทึก เพื่อจัดเก็บข้อมูล

8 2. กรณีต้องการกระจายเงินจากจังหวัด เพิ่ม ลง ตำบล / อำเภอ ในชื่อรายการ ให้เลือก อำเภอ / ตำบล แล้วกดปุ่ม ตัด - ปะ หน่วยนับ ประเภทเงิน ปริมาณ จำนวนเงิน ( ตามปี ) และ กดปุ่ม บันทึก เพื่อจัดเก็บข้อมูล 2. กรณีต้องการกระจายเงินจากจังหวัด เพิ่ม ลง ตำบล / อำเภอ ในชื่อรายการ ให้เลือก อำเภอ / ตำบล แล้วกดปุ่ม ตัด - ปะ หน่วยนับ ประเภทเงิน ปริมาณ จำนวนเงิน ( ตามปี ) และ กดปุ่ม บันทึก เพื่อจัดเก็บข้อมูล

9 3. กรณีรายการ มีชื่อจังหวัด / อำเภอ / ตำบล อยู่แล้ว ให้กดปุ่ม คัดลอกเงิน ไม่ต้องบันทึก ปริมาณ เงิน ให้เลือกชื่อ จังหวัด อำเภอ ตำบล ไม่ต้องกดปุ่ม ตัด - ปะ ใส่ หน่วยนับ กดปุ่ม บันทึก จัดเก็บข้อมูล

10 - ให้กดปุ่ม กระจายเงิน ข้อมูล จังหวัด / อำเภอ / ตำบล ไปจนครบตามจำนวนเงิน รวม ทั้งสิ้นของรายการ

11 - พิมพ์รายงานตรวจสอบความถูกต้อง ห้าม มียอดรายการมีผลต่าง

12 - เมื่อหน่วยงานบันทึกข้อมูลถูกต้อง แล้วให้ Sign Off ขั้น SC.1 ขั้นจังหวัด / พื้นที่ >> กรม เสนอ - สำนักงบประมาณ เห็นชอบและความ ถูกต้องแล้ว ให้ Sign Off ขั้น SC.2 ขั้นจังหวัด / พื้นที่ >> สงป. พิจารณา

13 - สามารถ Download คู่มือการใช้งาน ระบบบันทึกจังหวัด / พื้นที่ ได้ที่หน้า Web Site สำนักงบประมาณ http://www.bb.go.th


ดาวน์โหลด ppt การบันทึกข้อมูลจังหวัดกระจาย ลงพื้นที่ ( ตำบล / อำเภอ ) จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนัก งบประมาณ 22ตุลาคม2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google