งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนผังการปรับปรุงกระบวนการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนผังการปรับปรุงกระบวนการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนผังการปรับปรุงกระบวนการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์
ผังการปฏิบัติงานเดิม ผังการปฏิบัติงานใหม่ 1.จัดตั้งคณะจัดทำแผนปฏิบัติงานโดยแยกเป็น 2 คณะทำงาน คือ คณะผู้สนับสนุนการให้บริการ และคณะผู้กำกับมาตรฐานด้านสอบเทียบ 1.จัดตั้งคณะจัดทำแผนปฏิบัติงาน 2.จัดทำแผน 2.จัดทำแผน 3.ขออนุมัติแผน 3.ขออนุมัติแผน 4.แจ้งโรงพยาบาลที่อยู่ในแผนการให้บริการ 4.แจ้งโรงพยาบาลที่อยู่ในแผนการให้บริการ 5.เปิดรับสมัคร รพ.เข้าร่วมการอบรมองค์ความรู้ เรื่อง การสอบเทียบแก่ จนท. รพ. 5.ประชุมชี้แจงทีมปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมวัสดุ/เครื่องมือ 6.ประชุมชี้แจงทีมปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมวัสดุ/เครื่องมือ 6.ปฏิบัติงานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 7.จัดการอบรมองค์ความรู้เรื่องมาตรฐานการสอบเทียบ ให้แก่ รพ.ที่เข้าร่วมเพื่อที่จะสามารถนำไปปฏิบัติงานได้เอง 8.ปฏิบัติงานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 7.สรุปรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 9.ติดตามผลที่ได้รับจากการที่จัดอบรมองค์ความรู้และช่วยเหลือให้แก่ รพ. ที่มีปัญหา 8.ออกใบรายงานผลการสอบเทียบแจ้ง รพ. และ กอง วศ. 10.สรุปผลการดำเนินการสอบเทียบ แจ้ง รพ.และ กอง วศ. 11.จัดทำการประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการให้องค์ความรู้แก่ รพ. ที่เข้าร่วม และหาวิธีการแก้ไข ปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้น หมายเหตุ แถบสีฟ้า หมายถึง กระบวนการย่อยที่มีการปรับปรุงกระบวนการ

2 ขั้นตอนที่ 1 มีแผนปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่าจำนวนเท่ากับที่คู่มือประเมินผลกำหนด มีหลักฐานการส่งแผนปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่า (แบบฟอร์มที่ 1) และแบบฟอร์มแสดงรายละเอียดตัวชี้วัดของกระบวนการ(แบบฟอร์มที่ 2) ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 29 มีค.2556 การกำหนดตัวชี้วัดในแผนปรับปรุงกระบวนการสร้างคุ้มค่ามีความครอบคลุมกับข้อกำหนดที่สำคัญด้านผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี้ ด้านประสิทธิภาพ ด้านความคุ้มค่าและการลดต้นทุน

3 ขั้นตอนที่ 3 มีหลักฐานแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงกระบวนการ มีหลักฐานแสดงผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกระบวนการ

4 ขั้นตอนที่ 5 มีหลักฐานแสดงผลสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการที่แสดงให้เห็นถึงอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ (การก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ/นวัตกรรมการให้บริการ/การบูรณาการการทำงานของภาคส่วนต่างๆ/การลดต้นทุน

5 ขั้นตอนปฏิบัติงาน 1.จัดตั้งคณะจัดทำแผนปฏิบัติงาน 2.จัดทำแผน
3.ขออนุมัติแผน 4.แจ้งโรงพยาบาลที่อยู่ในแผนการให้บริการ 5.ประชุมชี้แจงทีมปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมวัสดุ/เครื่องมือ 6.ปฏิบัติงานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 7.สรุปรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 8.ออกใบรายงานผลการสอบเทียบแจ้ง รพ. และ กอง วศ.


ดาวน์โหลด ppt แผนผังการปรับปรุงกระบวนการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google