งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนผังการปรับปรุงกระบวนการสอบเทียบมาตรฐาน เครื่องมือแพทย์ ผังการปฏิบัติงาน เดิม ผังการ ปฏิบัติงานใหม่ 1. จัดตั้งคณะจัดทำ แผนปฏิบัติงาน 1. จัดตั้งคณะจัดทำแผนปฏิบัติงานโดยแยก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนผังการปรับปรุงกระบวนการสอบเทียบมาตรฐาน เครื่องมือแพทย์ ผังการปฏิบัติงาน เดิม ผังการ ปฏิบัติงานใหม่ 1. จัดตั้งคณะจัดทำ แผนปฏิบัติงาน 1. จัดตั้งคณะจัดทำแผนปฏิบัติงานโดยแยก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนผังการปรับปรุงกระบวนการสอบเทียบมาตรฐาน เครื่องมือแพทย์ ผังการปฏิบัติงาน เดิม ผังการ ปฏิบัติงานใหม่ 1. จัดตั้งคณะจัดทำ แผนปฏิบัติงาน 1. จัดตั้งคณะจัดทำแผนปฏิบัติงานโดยแยก เป็น 2 คณะทำงาน คือ คณะผู้สนับสนุนการ ให้บริการ และคณะผู้กำกับมาตรฐานด้าน สอบเทียบ 2. จัดทำแผน 3. ขออนุมัติแผน 4. แจ้งโรงพยาบาลที่อยู่ ในแผนการให้บริการ 5. ประชุมชี้แจงทีม ปฏิบัติงานเตรียมความ พร้อมวัสดุ / เครื่องมือ 6. ปฏิบัติงานสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์ 7. สรุปรายงานผลการ สอบเทียบเครื่องมือ แพทย์ 8. ออกใบรายงานผลการ สอบเทียบแจ้ง รพ. และ กอง วศ. 2. จัดทำแผน 3. ขออนุมัติแผน 4. แจ้งโรงพยาบาลที่อยู่ในแผนการ ให้บริการ 5. เปิดรับสมัคร รพ. เข้าร่วมการอบรม องค์ความรู้ เรื่อง การสอบเทียบแก่ จนท. รพ. 6. ประชุมชี้แจงทีมปฏิบัติงานเตรียม ความพร้อมวัสดุ / เครื่องมือ 8. ปฏิบัติงานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 7. จัดการอบรมองค์ความรู้เรื่อง มาตรฐานการสอบเทียบ ให้แก่ รพ. ที่ เข้าร่วมเพื่อที่จะสามารถนำไป ปฏิบัติงานได้เอง 9. ติดตามผลที่ได้รับจากการที่จัดอบรม องค์ความรู้และช่วยเหลือให้แก่ รพ. ที่มี ปัญหา 10. สรุปผลการดำเนินการสอบเทียบ แจ้ง รพ. และ กอง วศ. 11. จัดทำการประเมินผลลัพธ์ที่ได้ จากการให้องค์ความรู้แก่ รพ. ที่เข้า ร่วม และหาวิธีการแก้ไข ปรับปรุง ปัญหาที่เกิดขึ้น หมายเหตุ แถบสีฟ้า หมายถึง กระบวนการ ย่อยที่มีการปรับปรุงกระบวนการ

2 ขั้นตอนที่ 1 มีแผนปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่าจำนวน เท่ากับที่คู่มือประเมินผลกำหนด มีหลักฐานการส่งแผนปรับปรุงกระบวนการสร้าง คุณค่า ( แบบฟอร์มที่ 1) และแบบฟอร์มแสดง รายละเอียดตัวชี้วัดของกระบวนการ ( แบบฟอร์มที่ 2) ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 29 มีค.2556 การกำหนดตัวชี้วัดในแผนปรับปรุงกระบวนการ สร้างคุ้มค่ามีความครอบคลุมกับข้อกำหนดที่สำคัญ ด้านผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านใดด้านหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ด้านประสิทธิภาพ ด้านความคุ้มค่าและ การลดต้นทุน

3 ขั้นตอนที่ 3 มีหลักฐานแสดงผลการดำเนินงานตามแผน ปรับปรุงกระบวนการ มีหลักฐานแสดงผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ กระบวนการ

4 ขั้นตอนที่ 5 มีหลักฐานแสดงผลสำเร็จของการปรับปรุง กระบวนการที่แสดงให้เห็นถึงอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ ( การก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ / นวัตกรรมการให้บริการ / การบูรณาการการทำงาน ของภาคส่วนต่างๆ / การลดต้นทุน

5 ขั้นตอนปฏิบัติงาน 1. จัดตั้งคณะจัดทำ แผนปฏิบัติงาน 2. จัดทำแผน 3. ขออนุมัติแผน 4. แจ้งโรงพยาบาลที่อยู่ ในแผนการให้บริการ 5. ประชุมชี้แจงทีม ปฏิบัติงานเตรียมความ พร้อมวัสดุ / เครื่องมือ 6. ปฏิบัติงานสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์ 7. สรุปรายงานผลการ สอบเทียบเครื่องมือ แพทย์ 8. ออกใบรายงานผลการ สอบเทียบแจ้ง รพ. และ กอง วศ.


ดาวน์โหลด ppt แผนผังการปรับปรุงกระบวนการสอบเทียบมาตรฐาน เครื่องมือแพทย์ ผังการปฏิบัติงาน เดิม ผังการ ปฏิบัติงานใหม่ 1. จัดตั้งคณะจัดทำ แผนปฏิบัติงาน 1. จัดตั้งคณะจัดทำแผนปฏิบัติงานโดยแยก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google