งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft PowerPoint โรงเรียนขัติยะวงษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่มสาระการงานอาชีพและ เทคโนโลยี นาสิรวิชญ์ ชาไกรยะ ครู ชำนาญการพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft PowerPoint โรงเรียนขัติยะวงษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่มสาระการงานอาชีพและ เทคโนโลยี นาสิรวิชญ์ ชาไกรยะ ครู ชำนาญการพิเศษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft PowerPoint โรงเรียนขัติยะวงษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่มสาระการงานอาชีพและ เทคโนโลยี นาสิรวิชญ์ ชาไกรยะ ครู ชำนาญการพิเศษ

2 แบบทดสอบก่อนเรียน โปรแกรม Microsoft PowerPoint ที่นักเรียนใช้เรียนใน ภาคเรียนนี้เป็น vision PowerPoint 2003 ใช่ / ไม่ ใช่ไม่

3 โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับงานประเภทใด Timer ก. งานด้านเอกสาร ข. งานด้านการคำนวณ ค. งานด้านการพัฒนา เว็บไซต์ ง. งานด้านการนำเสนอ

4 การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint Start > Programs > Microsoft Office > Microsoft PowerPoint

5 แถบหัวเรื่อง แถบเมนู แถบ เครื่องมือ บานหน้าต่าง งาน พื้นที่แสดง ภาพนิ่ง หน้าต่าง สำหรับ บันทึกย่อ ปุ่มเปลี่ยน มุมมอง แถบเค้า โครง แถบภาพนิ่ง ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint

6 การสร้างงานนำเสนอ เลือกรูปแบบการสร้างงานนำเสนอจาก บานหน้าต่างงาน งานนำเสนอเปล่า จากแม่แบบออกแบบ จากตัวช่วยสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ

7 การสร้างงานนำเสนอ ( ต่อ )

8 การสร้างงานนำเสนอเปล่า คลิกเลือกเค้าโครงภาพนิ่งจากบาน หน้าต่างงาน เค้าโครงข้อความ เค้าโครงเนื้อหา เค้าโครงข้อความและเนื้อหา และเค้าโครง อื่นๆ จากนั้นพิมพ์ข้อความ หรือแทรกภาพ ต่างๆ ลงในภาพนิ่งตามที่ต้องการ

9 การเปิดเอกสารนำเสนอ คลิกที่เมนู แฟ้ม > เปิด... หรือกดปุ่ม บนแถบเครื่องมือ จะปรากฏกล่องโต้ตอบให้เลือกเอกสาร นำเสนอที่ต้องการ

10 การบันทึกงานนำเสนอ คลิกที่เมนู แฟ้ม > บันทึก แฟ้มข้อมูลที่บันทึกนี้จะมีนามสกุลเป็น.ppt

11 การเพิ่มภาพนิ่ง คลิกที่เมนู แทรก > สร้างภาพนิ่ง หรือ กดปุ่ม หรือกดแป้นคีย์ Ctrl + M คลิกเลือกเค้าโครงภาพนิ่งที่ต้องการ ภาพนิ่งที่สร้างใหม่นี้จะแทรกต่อท้ายกับ ภาพนิ่งที่ทำงานไว้ ล่าสุด

12 การเพิ่มภาพนิ่ง ( ต่อ )

13 การปรับแต่งภาพนิ่ง ปรับแต่งเปลี่ยนสี เส้นขอบ หรือปรับแต่ง รูปแบบอื่นๆ ได้ โดยอาศัยเครื่องมือในปุ่มแถบเครื่องมือ

14 การแทรกกล่องข้อความ คลิกที่ปุ่ม บนแถบเครื่องมือ จากนั้น คลิกภายในพื้นที่ที่ต้องการแทรกลงใน ภาพนิ่ง แล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการ

15 การแทรกข้อความศิลป์ ให้คลิกที่ปุ่ม บนแถบเครื่องมือ ข้างต้น เลือกรูปแบบของข้อความศิลป์

16 การแทรกข้อความศิลป์ ให้คลิกที่ปุ่ม บนแถบเครื่องมือ ข้างต้น เลือกรูปแบบของข้อความศิลป์

17 การแทรกข้อความศิลป์

18 การแทรกภาพ Clip Art เลือกเมนู แทรก > รูปภาพ > ภาพตัด ปะ...

19 การแทรกภาพ Clip Art ( ต่อ ) เลือกที่การออกแบบเค้าโครงภาพนิ่ง เค้าโครงเนื้อหา เค้าโครงข้อความและเนื้อหา เมื่อเลือกรูปแบบของเค้าโครงภาพนิ่ง แล้วจะปรากฏสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเติม เนื้อหาให้กับภาพนิ่ง

20 การสร้างเทคนิคการนำเสนอ ภาพนิ่ง เทคนิคการนำเสนอภาพนิ่ง โครงร่างเคลื่อนไหว การเปลี่ยนภาพนิ่ง

21 การนำเสนอภาพนิ่ง คลิกที่เมนู นำเสนอภาพนิ่ง > ชมการ นำเสนอ

22 การพิมพ์เอกสารออกทาง เครื่องพิมพ์ การสั่งพิมพ์เอกสารทั้งหมดให้กดปุ่ม หรือคลิกที่เมนู แฟ้ม > พิมพ์

23 แบบทดสอบหลังเรียน พิมพ์ เอกสาร นำเสนองาน ให้นักเรียนโยงเส้นการทำงานของอุปกรณ์ แต่ละชิ้นให้ถูกต้องที่สุด ข้อความ ศิลป์ เปิดเอกสาร บันทึก เอกสาร

24 ให้นักเรียนนำข้อความที่กำหนดให้ไปวางในตำแหน่ง ต่างๆของ ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint ให้ถูกต้องที่สุด แถบ เมนู แถบ เครื่องมื อ หน้าต่าง สำหรับบันทึก ย่อ ปุ่มเปลี่ยน มุมมอง แถบเค้า โครง แถบหัว เรื่อง แถบ ภาพนิ่ง พื้นที่แสดง ภาพนิ่ง บาน หน้าต่าง งาน

25 ให้นักเรียนตอบคำถามที่กำหนดให้ต่อไปนี้ Type question here. นามสกุลของโปรแกรม Power point คือ คีย์ลัดในการเพิ่ม ภาพนิ่งใช้ Ctrl +

26


ดาวน์โหลด ppt Microsoft PowerPoint โรงเรียนขัติยะวงษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่มสาระการงานอาชีพและ เทคโนโลยี นาสิรวิชญ์ ชาไกรยะ ครู ชำนาญการพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google