งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เบี้ยประชุมกรรมการ. 2 ยกเ ลิก 1. พ. ร. ฎ. เบี้ยประชุมกรรมการ พ. ศ. 2523 2. พ. ร. ฎ. เบี้ยประชุมและ ค่าตอบแทนที่ปรึกษา ซึ่ง นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง พ. ศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เบี้ยประชุมกรรมการ. 2 ยกเ ลิก 1. พ. ร. ฎ. เบี้ยประชุมกรรมการ พ. ศ. 2523 2. พ. ร. ฎ. เบี้ยประชุมและ ค่าตอบแทนที่ปรึกษา ซึ่ง นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง พ. ศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เบี้ยประชุมกรรมการ

2 2 ยกเ ลิก 1. พ. ร. ฎ. เบี้ยประชุมกรรมการ พ. ศ. 2523 2. พ. ร. ฎ. เบี้ยประชุมและ ค่าตอบแทนที่ปรึกษา ซึ่ง นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง พ. ศ. 2523 3. มติ ครม. กำหนดเงินสมนาคุณ รายเดือน พ. ร. ฎ. เบี้ยประชุมกรรมการ พ. ศ. 2547  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 เป็นต้นไป

3 3 คณะกรรมการคณะอนุกรรมการที่ มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม แต่งตั้ง โดย (1) ก. ม. / ประกาศพระบรมราชโองการ (2) ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนฯ ประธานวุฒิสภา (3) คณะรัฐมนตรี / รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ซึ่ง ได้รับอนุมัติจาก ครม. (4) นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล (5) คณะกรรมการ คณะกรรมการ (1) – (4) คณะอนุกรรมการ (1) – (5)

4 4 ลักษณะเบี้ยประชุม กรรมก าร (1) ราย เดือน : - แต่งตั้งโดย ก. ม. ประกาศพระบรม ราชโองการ - มีหน้าที่ความรับผิดชอบสูง กำหนด นโยบายซึ่งมีผลกระทบ ต่อการบริหาร เศรษฐกิจ สังคม - รายชื่อและอัตราตามที่ ร. ม. ต. คลัง กำหนด (2) ราย ครั้ง : - แต่งตั้งโดย กม. ประกาศพระบรมราช โองการ นอกจาก (1) - โดยประธานรัฐสภา ประธานสภา ผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา - โดย ค. ร. ม. นายก หรือ ร. ม. ต. ซึ่ง ได้รับอนุมัติจาก ค. ร. ม.

5 5 อนุกรรม การ (1) ราย เดือน : - คณะอนุกรรมการใน คณะกรรมการที่ได้รับรายเดือน - มีหน้าที่ความรับผิดชอบสำคัญ พิเศษ (2) ราย ครั้ง : - คณะอนุกรรมการนอกจาก (1) - อ. ก. พ. กระทรวง ทบวง กรม ให้ได้รับ เฉพาะ ลักษณะเบี้ย ประชุม ( ต่อ ) บุคคลต่างส่วนราชการและ บุคคลภายนอก - ตามรายชื่อและอัตราที่ ร. ม. ต. คลังกำหนด

6 6  รายเดือน ได้รับเฉพาะเดือนที่เข้า ร่วมประชุม - ตามรายชื่อและอัตราที่ ร. ม. ต. คลังประกาศกำหนด  รายครั้ง - คณะกรรมการ ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท - เลขานุการและ ผู้ช่วยเลขานุการ ” 1,000 บาท - คณะอนุกรรมการ ” 500 บาท - เลขานุการและ ผู้ช่วยเลขานุการ ” 500 บาท - ประธานเพิ่ม 1 ใน 4 รอง ประธานเพิ่ม 1 ใน 8 อัตราเบี้ยประชุม

7 7 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุม เช่นเดียวกับกรรมการ และเฉพาะที่ปรึกษาซึ่ง ได้รับแต่งตั้งโดย กฎหมาย / ประกาศพระ บรมราชโองการ

8 8 ต้องมีกรรมการ อนุกรรมการ มาประชุมอย่างน้อย กึ่งหนึ่ง จึงจะเป็นองค์ประชุม และ มี สิทธิเบิกเบี้ยประชุม


ดาวน์โหลด ppt 1 เบี้ยประชุมกรรมการ. 2 ยกเ ลิก 1. พ. ร. ฎ. เบี้ยประชุมกรรมการ พ. ศ. 2523 2. พ. ร. ฎ. เบี้ยประชุมและ ค่าตอบแทนที่ปรึกษา ซึ่ง นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง พ. ศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google