งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนผัง งาน (Flowchart). การเขียนผังงาน การเขียนผังงาน หมายถึง การอธิบายลำดับขั้นตอนการทำงาน โดยใช้สัญลักษณ์ ประกอบเข้า ด้วยกัน และมีทิศทางแสดงลำดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนผัง งาน (Flowchart). การเขียนผังงาน การเขียนผังงาน หมายถึง การอธิบายลำดับขั้นตอนการทำงาน โดยใช้สัญลักษณ์ ประกอบเข้า ด้วยกัน และมีทิศทางแสดงลำดับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนผัง งาน (Flowchart)

2 การเขียนผังงาน การเขียนผังงาน หมายถึง การอธิบายลำดับขั้นตอนการทำงาน โดยใช้สัญลักษณ์ ประกอบเข้า ด้วยกัน และมีทิศทางแสดงลำดับ ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นการ ทำงานถึงขั้นตอนสุดท้ายการเขียน ภาพสัญลักษณ์แสดงลำดับขั้นตอน ของการทำงาน

3 ประเภทของผังงาน 1) ผังงานระบบ (System Flowchart) คือ ผังแสดงขั้นตอนการ ทำงานภายในระบบ นั่นหมายถึง ส่วน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมด ทั้ง วัสดุ เครื่องจักรอุปกรณ์ และบุคลากร ผังระบบงานจะแสดงขั้นตอนตั้งแต่ต้น ว่ามีเอกสารเบื้องต้นเริ่มต้นจากส่วนใด ของระบบงานและผ่านไปยังหน่วยงาน ใดมีกิจกรรมอะไรในหน่วยงานนั้น และ ส่งต่อไปที่ใดจึงจะเสร็จสิ้น

4 ประเภทของผังงาน 2) ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) หมายถึง ผังแสดงลำดับขั้นตอนการ ทำงานโปรแกรม ดังนั้นจึงมีส่วนการทำงานใน ขั้นตอน การรับข้อมูล การคำนวณหรือการประมวลผล และ การแสดงผลลัพธ์ ผังงานโปรแกรมนี้อาจเรียกอีกอย่าง หนึ่งว่า “ ผังงานโปรแกรม ”

5 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียน ผังงาน การเขียนผังงาน ต้องใช้ภาพ สัญลักษณ์ต่าง ๆ นำมาเรียงต่อกันเพื่อแสดงลำดับ ขั้นตอนการทำงาน โดยมีลูกศรเชื่อมระหว่างภาพต่าง ๆ ภาพที่ใช้ใน การเขียนผังงาน

6 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียน ผังงาน 1. สัญลักษณ์ แทน จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด STAR T STOP

7 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียน ผังงาน 2. สัญลักษณ์ แทน การรับข้อมูลทางคีย์บอร์ด INPUT ตัวอย่าง money sugar fish_suace cookie

8 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียน ผังงาน 3. สัญลักษณ์ แทน การประมวลผล ตัวอย่าง PROCESS m_remain = money – (sugar + fish_sauce + cookie)

9 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียน ผังงาน 4. สัญลักษณ์ แทน การแสดงผล ตัวอย่าง 4. 1 แสดงผลทางจอภาพ m_re main

10 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียน ผังงาน ตัวอย่าง 4. 2 แสดงผลทางเครื่องพิมพ์ m_remai n

11 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียน ผังงาน 5. สัญลักษณ์ แทน การเปรียบเทียบ / ตัดสินใจ ตัวอย่าง Decisi on score >= 80

12 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียน ผังงาน 6. สัญลักษณ์ แทน ทิศทางการทำงาน ตัวอย่าง score >= 80 Grade “A”

13 ตัวอย่าง ผังงานโปรแกรมการคิดเงิน คงเหลือ START money sugar fish_sauc e cookie m_remain = money – (sugar + fish_sauce + cookie) m_re main STOP


ดาวน์โหลด ppt การเขียนผัง งาน (Flowchart). การเขียนผังงาน การเขียนผังงาน หมายถึง การอธิบายลำดับขั้นตอนการทำงาน โดยใช้สัญลักษณ์ ประกอบเข้า ด้วยกัน และมีทิศทางแสดงลำดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google