งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A ASEAN E ECONOMICS C COMMUNITY GO TO 31 DECEMBER 2015 FOR THAI CUSTOMS DEPARTMENT นักวิชาการศุลกากร ชำนาญการพิเศษ 02-667 6457 : 081-932-9649.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A ASEAN E ECONOMICS C COMMUNITY GO TO 31 DECEMBER 2015 FOR THAI CUSTOMS DEPARTMENT นักวิชาการศุลกากร ชำนาญการพิเศษ 02-667 6457 : 081-932-9649."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 A ASEAN E ECONOMICS C COMMUNITY GO TO 31 DECEMBER 2015 FOR THAI CUSTOMS DEPARTMENT นักวิชาการศุลกากร ชำนาญการพิเศษ 02-667 6457 : 081-932-9649

2 บรูไ น กัมพู ชา อินโดนี เซีย ลา ว มาเลเ ซีย ฟิลิปปิ นส์ สิงคโ ปร์ ประเทศ ไทย เวียดน าม พม่ า ภาษีเป็น ศูนย์ ภาษียังไม่ เป็นศูนย์ 2558 ภาษีเป็น ศูนย์

3 ลักษณะการให้สิทธิทาง ภาษีขณะนี้ ลา ว ประเทศ ไทย สินค้ า อัตราภาษี เป็นศูนย์ อัตรา ภาษีไม่ เกิน 20% อัตรา ภาษี เกิน 20% อัตรา ปกติ

4 CCA AEMAFTA Council SEOM CCC DG-Customs

5 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC(ASEAN Economic Community ) เป็นหนึ่ง ในสามเสาหลักของประชาคม อาเซียน ( ASEAN Community หรือ AC ) สามเสาหลักของประชาคม อาเซียนได้แก่ 1. ประชาคมความมั่นคงอาเซียน 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม อาเซียน

6 โดยมีกฎบัตรอาเซียน ( ASEAN Charter ) เป็นกรอบหรือพื้นฐานทางกฎหมาย รองรับ ซึ่งจะสร้างกฎเกณฑ์สำหรับ องค์กรอาเซียนให้สมาชิกมีพันธกรณี ที่จะต้องปฏิบัติตาม ( Legal Binding ) ในส่วนของประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนซึ่งเป็นเสาหลักที่จะเป็นพลังขับเคลื่อน ให้เกิดการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน ภายในปี 2558 เพื่อนำไปสู่การเป็นตลาดและ ฐานการผลิตร่วมกัน (Single Market and Single Production Base) และจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนและแรงงานฝีมืออย่าง เสรี

7 ในปี 2558 ภายใต้ AEC อาเซียนจะมีระบบ การใช้สิทธิพิเศษทางภาษี 2 แบบ 1. การใช้สิทธิฯโดยใช้ Form D 2. การใช้สิทธิฯโดยไม่ใช้ Form D AEC Blueprint ( พิมพ์เขียวเพื่อการจัดตั้ง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน )

8 หมายถึงแผนงานเพื่อการดำเนินงาน ทางเศรษฐกิจด้านต่างๆของอาเซียนที่ จัดทำขึ้นเพื่อให้เห็นการดำเนินงานใน ภาพรวมที่จะนำไปสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนภายในปี ค. ศ. 2015 ได้อย่างชัดเจน ภายใต้ AEC อาเซียนต้องการ ให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี สิ่งที่ทำสำเร็จคือ ในปี 2558 อัตรา ภาษีจะลดเป็นศูนย์ทั้ง 10 ประเทศ แต่การลดอัตราภาษีเป็นศูนย์ ไม่ทำ ให้สามารถเคลื่อนย้ายสินค้าได้โดย อิสระในอาเซียนได้

9 เนื่องจากไม่มี กระบวนการที่จะทำให้มี การเคลื่อนย้ายสินค้าได้ โดยอิสระ ภายใต้ AEC ต้องการ - ให้มีการดำเนินการเพื่อให้พิธี การศุลกากรใน อาเซียนทุกประเทศมี มาตรฐานเดียวกัน - ให้มีการรวมกันของศุลกากร อาเซียน - ให้มี ASEAN Single Window - ให้มีกฎถิ่นกำเนิดสินค้าที่ง่าย - ให้มีการปรับปรุงการจำแนก ประเภทพิกัดศุลกากร

10 - ให้มีการปรับปรุงการประเมิน ราคาทางศุลกากร - ให้มีการจัดทำระบบศุลกากร อิเล็กทรอนิกส์ของ อาเซียน - ให้มีการปรับระบบการตรวจ ปล่อยสินค้าให้มี ความคล่องตัวมากขึ้น - ให้มีการลดช่องว่างในการ พัฒนาด้านศุลกากร - ให้มีการปรับปรุงระเบียบพิธี การศุลกากรทั้ง ด้านการนำเข้าและด้าน การส่งออก

11 - ให้มีการยอมรับเทคนิคการบริหาร ความเสี่ยงและการตรวจสอบหลังการ ตรวจปล่อย ( Post Clearance Audit หรือ PCA ) - ให้มีการจัดทำ ASEAN Customs Declaration Document - ให้มีเครื่องมือสนับสนุน AEC : Advance Ruling System สำหรับพิกัด / ราคา / ถิ่นกำเนิด สินค้า


ดาวน์โหลด ppt A ASEAN E ECONOMICS C COMMUNITY GO TO 31 DECEMBER 2015 FOR THAI CUSTOMS DEPARTMENT นักวิชาการศุลกากร ชำนาญการพิเศษ 02-667 6457 : 081-932-9649.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google