งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บรรยายโดยนางพร จันทร์ สุริยา นักวิชาการคลัง ชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัด เชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บรรยายโดยนางพร จันทร์ สุริยา นักวิชาการคลัง ชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัด เชียงราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บรรยายโดยนางพร จันทร์ สุริยา นักวิชาการคลัง ชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัด เชียงราย

2

3 ส่วนราชการ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม สำนักงาน หน่วยงานอื่นของรัฐ ในราชการ ส่วนกลางและภูมิภาค ข้าราชการ ได้แก่ ข้าราชการพล เรือน ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ ฝ่ายอัยการ ข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการรัฐสภา ข้าราชการ ตำรวจ ข้าราชการทหาร

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10 กรณีมีความจำเป็นต้อง ปฏิบัติงานซึ่งเป็นภารกิจหลัก ของหน่วยงานเป็นครั้งคราวหรือ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ มอบหมายให้หน่วยงานปฏิบัติ โดยกำหนดระยะเวลาแน่นอน และมีลักษณะเร่งด่วนเพื่อมิให้ เกิดความเสียหายแก่ราชการ หรือประโยชน์สาธารณะ หัวหน้า ส่วนราชการอาจสั่งการให้ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ติดต่อกันได้ โดยให้มีสิทธิเบิก เงินตอบแทนเป็นรายครั้งไม่เกิน ครั้งละ 7 ชั่วโมง ในอัตรา ชั่วโมงละ 60 บาท

11 11

12 12 การอยู่เวรรักษาการณ์ตาม ระเบียบว่าด้วยการรักษาความ ปลอดภัยแห่งชาติหรือตาม ระเบียบหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับการ รักษาความปลอดภัยสถานที่ ราชการ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไม่เต็มจำนวนชั่วโมง

13 13

14 14

15 15


ดาวน์โหลด ppt 1 บรรยายโดยนางพร จันทร์ สุริยา นักวิชาการคลัง ชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัด เชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google