งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Revelation chapter 3b The Church Laodicea วิวรณ์ บท 3b.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Revelation chapter 3b The Church Laodicea วิวรณ์ บท 3b."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Revelation chapter 3b The Church Laodicea วิวรณ์ บท 3b

3 14 “And to the angel of the church in Laodicea write: ‘The words of the Amen, the faithful and true witness, the beginning of God's creation.

4 14 “ จงเขียนถึงทูตสวรรค์ แห่งคริสตจักรที่เมืองเลาดี เซีย ว่า ' พระองค์ผู้ทรง เป็นพระอาเมน ทรงเป็น พยานที่ซื่อสัตย์และสัตย์ จริง และทรงเป็นปฐมเหตุ แห่งสิ่งสารพัด ซึ่งพระเจ้า ทรงสร้าง ได้ตรัสดังนี้ว่า

5 15 “‘I know your works: you are neither cold nor hot. Would that you were either cold or hot! 15 “ ' ข้าพระองค์รู้จักแนว การกระทำของเจ้า เจ้าไม่ เย็นไม่ร้อน ข้าพระองค์ ใคร่ให้เจ้าเย็นหรือร้อน

6 16 So, because you are lukewarm, and neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. 16 เพราะเหตุที่เจ้าเป็นแต่ อุ่นๆ ไม่เย็นและไม่ร้อน ข้าพระองค์จะคายเจ้าออก จากปากของข้าพระองค์

7 17 For you say, I am rich, I have prospered, and I need nothing, not realizing that you are wretched, pitiable, poor, blind, and naked.

8 17 เพราะเจ้าพูดว่า ' ข้าพเจ้าเป็นคนมั่งมีได้ ทรัพย์สมบัติมาก และ ข้าพเจ้าไม่ต้องการสิ่งใด เลย ' เจ้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคน แร้นแค้นเข็ญใจ เป็นคน ขัดสน เป็นคนตาบอด และเปลือยกายอยู่

9 18 I counsel you to buy from me gold refined by fire, so that you may be rich, and white garments so that you may clothe yourself and the shame of your nakedness may not be seen, and salve to anoint your eyes, so that you may see.

10 18 ข้าพระองค์เตือนสติเจ้า ให้ซื้อทองคำที่หลอมให้ บริสุทธิ์แล้วจากข้าพระองค์ เพื่อเจ้าจะได้เป็นคนมั่งมี และให้เจ้าซื้อเสื้อผ้าสีขาว เพื่อนุ่งห่มให้พ้นจากความ อับอายที่เจ้าต้องเปลือย กายอยู่ และซื้อยาทาตา ของเจ้า เพื่อเจ้าจะได้แล เห็น

11 19 Those whom I love, I reprove and discipline, so be zealous and repent. 19 ข้าพระองค์รักผู้ใดข้า พระองค์ก็ตักเตือนและตี สอนผู้นั้น เหตุฉะนั้นจงมี ความกระตือรือร้น และ กลับใจเสียใหม่

12 20 Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and eat with him, and he with me.

13 20 นี่แน่ะ ข้าพระองค์ยืน เคาะอยู่ที่ประตู ถ้าผู้ใดได้ ยินเสียงของข้าพระองค์ และเปิดประตู ข้าพระองค์ จะเข้าไปหาผู้นั้นและจะ รับประทานอาหารร่วมกับ เขา และเขาจะ รับประทานอาหารร่วมกับ ข้าพระองค์

14 21 The one who conquers, I will grant him to sit with me on my throne, as I also conquered and sat down with my Father on his throne.

15 21 ผู้ใดมีชัยชนะ ข้า พระองค์จะให้ผู้นั้นนั่งกับข้า พระองค์บนพระที่นั่งของข้า พระองค์ เหมือนกับที่ข้า พระองค์มีชัยชนะแล้ว และได้นั่งกับพระบิดาของ ข้าพระองค์บนพระที่นั่งของ พระองค์

16 22 He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches.’” 22 ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความ ซึ่งพระวิญญาณได้ตรัสไว้ แก่คริสตจักรทั้งหลายเถิด ' ”

17 Colossians โคโลสี 2:1 1 For I want you to know how great a struggle I have for you and for those at Laodicea and for all who have not seen me face to face,

18 1 เพราะข้าพเจ้าใคร่ให้ท่าน รู้ว่าข้าพเจ้าสู้อุตส่าห์มาก เพียงไรเพื่อท่าน เพื่อ ชาวเมืองเลาดีเซีย และ เพื่อคนทั้งปวงที่ยังไม่เห็น หน้าของข้าพเจ้า

19 Colossians โคโลสี 4:15 15 Give my greetings to the brothers at Laodicea, and to Nympha and the church in her house. 15 ท่านจงแสดงความนับถือ พวกพี่น้องที่อยู่เมืองเลา ดีเซียแทนข้าพเจ้าด้วย กับนางนุมฟา และ คริสตจักรที่อยู่ในเรือนของ นางด้วย

20 2 Corinthians โครินธ์ 1:20 20 For all the promises of God find their Yes in Him. That is why it is through Him that we utter our Amen to God for His glory.

21 20 บรรดาพระสัญญาของ พระเจ้าก็จริงโดยพระเยซู เพราะเหตุนี้เราจึงพูดว่าอา เมน โดยพระองค์เป็นที่ ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

22 Matthew 5:3 แมทธิว 5:3 3 “Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. 3 “ บุคคลผู้ใด รู้สึก บกพร่องฝ่ายวิญญาณ ผู้ นั้นเป็นสุข เพราะแผ่นดิน สวรรค์เป็นของเขา


ดาวน์โหลด ppt Revelation chapter 3b The Church Laodicea วิวรณ์ บท 3b.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google