งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ กลยุทธ์ 1.การสนับสนุนเชิงนโยบาย 2.การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 3. การสนับสนุนเชิงปฏิบัติการ 4. การสนับสนุนทรัพยากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ กลยุทธ์ 1.การสนับสนุนเชิงนโยบาย 2.การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 3. การสนับสนุนเชิงปฏิบัติการ 4. การสนับสนุนทรัพยากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ กลยุทธ์ 1.การสนับสนุนเชิงนโยบาย 2.การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 3. การสนับสนุนเชิงปฏิบัติการ 4. การสนับสนุนทรัพยากร 5. สร้างขวัญกำลังใจ 6. การติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ ประชาชนในพื้นที่ เป้าหมายมีความรู้ มีการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ลด ความเสี่ยง ต่อการ เกิดโรค ระดับจังหวัด (สสจ.)  คัดเลือกหมู่บ้านดำเนินการ  ประสานความร่วมมือภาคี/จังหวัด  สื่อสารประชาสัมพันธ์  สนับสนุน/ติดตาม  ประเมินผล ระดับตำบล  ประสานความร่วมมือภาคีในหมู่บ้าน  ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  วางแผนพัฒนา  จัดกิจกรรมการเรียนรู้  เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประเมินผลการพัฒนา ระดับหมู่บ้าน  จัดปัจจัยเอื้อ  จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

2 เป็นหมู่บ้านที่ประชาชนมีความรู้และพฤติกรรมที่ถูกต้อง 1. การออกกำลังกาย 1. การออกกำลังกาย 2. การรับประทานผักและผลไม้สด 2. การรับประทานผักและผลไม้สด เป็นหมู่บ้านที่มีปัจจัยเอื้อ 1. มีสถานที่สาธารณะเพื่อการออกกำลังกาย 1. มีสถานที่สาธารณะเพื่อการออกกำลังกาย 2. มีแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูก 2. มีแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูก 3. ครัวเรือน/ชุมชนมีการปลูกผักปลอดสารพิษ 3. ครัวเรือน/ชุมชนมีการปลูกผักปลอดสารพิษเป็นหมู่บ้านที่มีภาคี/เครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 1. ผู้นำชุมชน 1. ผู้นำชุมชน 2. องค์กรในท้องถิ่น 2. องค์กรในท้องถิ่น หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค

3 ประเมินครอบคลุม 4 เรื่อง 1. การบริหาร/จัดการการพัฒนาหมู่บ้าน  ผู้รับผิดชอบ/ทีมงาน  แผนการดำเนินงาน  การมีส่วนร่วมของภาคี  งบประมาณในการดำเนินงาน ประเมินการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2. การจัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กระบวนการที่ก่อให้เกิดปัจจัยเอื้อ

4 3. ผลที่เกิดในหมู่บ้าน  ครัวเรือน/ชุมชน ปลูกผักปลอดสารพิษ  สถานที่ออกกำลังกาย  สถานที่จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4. ผลที่เกิดกับประชาชน  ความพึงพอใจกระบวนการพัฒนา  ความรู้และพฤติกรรมที่ถูกต้อง  การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา

5 ปัจจัยนำเข้า + กระบวนการ 10. ผลลัพธ์ 1. นโยบาย 3. ระ บบ ข้อ มูล 2.ทรัพยากร 4.วางแผน 5.ดำเนินงาน 7.ประเมินผล 8.เฝ้าระวัง 9.วิจัย 6. นิเทศ ด้านผู้รับบริการ ด้านชุมชน ด้านพัฒนาคุณภาพบริการ ความเชื่อมโยงของ 9 องค์ประกอบ มาตรฐานงานสุขศึกษา

6 ชุมชนมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมสุขศึกษา เพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ชุมชนมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมสุขศึกษา เพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ผลลัพธ์ด้านชุมชน  ให้ข้อมูลข่าวสาร  ร่วมคิด  ร่วมทำ  ตรวจสอบ

7   ชุมชนเป็นฐาน (Community – based intervention)   ลดปัจจัยเสี่ยง ลดโรค ปัจจัยเสี่ยงร่วม ลด 5 โรค ออกกำลังกาย+บริโภค 1. โรคหัวใจหลอดเลือด 2. โรคหลอดเลือดสมอง 3. โรคเบาหวาน 4. โรคความดันโลหิตสูง 5. โรคมะเร็ง   การบูรณาการ - ป้องกันลดปัจจัยเสี่ยงร่วม - การใช้และเข้าถึงบริการ - การมีส่วนร่วมของชุมชน ชุมชนลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อ

8 1. ผสมผสานการดำเนินงานให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในชุมชน 2. การวางแผน การกำหนด/เลือกกลยุทธ์ / กิจกรรมการดำเนินงาน ควรสอดคล้องบรรทัดฐานทางสังคมของชุมชน (ความร่วมมือ จากชุมชน) 3. เป้าหมายการดำเนินงาน คือ ให้ความสำคัญกับการลดปัจจัยเสี่ยง เพื่อลดการเกิดโรค 4. ความเข้าใจในวัตถุประสงค์การทำงานและความร่วมมือจาก ชุมชนเป็นหัวใจของความสำเร็จในการทำงาน ปัจจัยสำเร็จของการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

9


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ กลยุทธ์ 1.การสนับสนุนเชิงนโยบาย 2.การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 3. การสนับสนุนเชิงปฏิบัติการ 4. การสนับสนุนทรัพยากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google