งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ. บทที่ 1 บทนำ 1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา เนื้อหาในส่วนนี้มาจากข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับ เรื่องที่จะทำ ประวัติความเป็นมาของตัวสินค้าหรือตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ. บทที่ 1 บทนำ 1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา เนื้อหาในส่วนนี้มาจากข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับ เรื่องที่จะทำ ประวัติความเป็นมาของตัวสินค้าหรือตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ

2 บทที่ 1 บทนำ 1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา เนื้อหาในส่วนนี้มาจากข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับ เรื่องที่จะทำ ประวัติความเป็นมาของตัวสินค้าหรือตัว องค์กรหรือสิ่งที่จะทำ ความยาวประมาณ 1 ถึง 3 หน้า

3 IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ 2. ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา เนื้อหาในส่วนนี้ มาจากปัญหาหรือข้อเสียที่เกิด ขึ้นกับตัวสินค้าหรือตัวองค์กร 1 ถึง 3 ข้อและวิธีการ แก้ปัญหาที่คาดว่าจะทำ 1 ถึง 3 ข้อ เช่น ปัญหา 1................................................... 2................................................... แนวทางการแก้ไขปัญหา 1................................................... 2...................................................

4 ปัญหาที่พบแนวทางการแก้ไขปัญหา ภาพประกอบ 1................................................................................. 1. ภาพประกอบ 1................................................................................. 2. IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ หรือทำตารางเปรียบเทียบ ใส่ภาพประกอบและ คำอธิบายใต้ภาพ เช่น

5 IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ 3. วัตถุประสงค์ของโครงการ เนื้อหาในส่วนนี้ มาจากจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ว่าทำเพื่อ ประโยชน์อะไร 1 ถึง 3 ข้อ 1. เพื่อ.................................................. 2. เพื่อ.................................................. 3. เพื่อ..................................................

6 IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ 4. ขอบเขตของการศึกษาข้อมูล เนื้อหาในส่วนนี้ มาจากความรู้ที่จะต้องใช้ในออกแบบ เช่น หลักการออกแบบ องค์ประกอบทางการออกแบบ การ สร้างแนวคิด (Concept) แนวทางในการออกแบบ (Mood & Tone) การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์, อัตลักษณ์องค์กร, บรรจุ ภัณฑ์, เว็บไซต์, โมชั่นกราฟิก, แอนนิเมชั่น 2 มิติ, 3 มิติ โดย อ่านข้อมูลจากหนังสือหรือตำราที่มีอยู่ทั่วไปในห้องสมุด 5 ถึง 10 ข้อ ตามความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำ 1................................................... 2................................................... 3...................................................

7 IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ 5. ขอบเขตของการออกแบบ เนื้อหาในส่วนนี้ มาจากสิ่งที่คิดว่าจะออกแบบหรือสื่อที่ คิดจะเลือก ( สื่อสิ่งพิมพ์, อัตลักษณ์องค์กร, บรรจุภัณฑ์, เว็บไซต์, โมชั่นกราฟิก, แอน นิเมชั่น 2 มิติ, 3 มิติ ) 5 ถึง 7 ข้อ 1................................................... 2................................................... 3...................................................

8 IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ 6. วิธีการดำเนินการวิจัย เนื้อหาในส่วนนี้ มาจากขั้นตอนที่จะใช้ในการทำวิจัย 1. ศึกษาข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวกับ.....( เรื่องที่จะ ทำ ).................... 2. สร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล ( แบบสอบถาม, แบบ สัมภาษณ์หรือแบบสำรวจ ) 3. เก็บข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามหรือจากการ สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางการออกแบบ หรือจากการสำรวจ งานตัวอย่าง 4. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิเคราะห์ที่ได้จาก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์หรือแบบสำรวจ 5. เขียนโจทย์สำหรับการออกแบบ (Design Brief) 6. ออกแบบ ทำงานต้นแบบ ทดสอบการใช้งาน 7. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

9 IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ 7. นิยามคำศัพท์ เนื้อหาในส่วนนี้ มาจากการอธิบายคำศัพท์เฉพาะทางที่ เกี่ยวกับเรื่องที่จะทำ เพื่อให้ผู้อ่านที่ไม่รู้จักคำศัพท์นั้นๆ ได้ เข้าใจความหมาย ประมาณ 3 ถึง 5 คำ หรือหากไม่มีคำศัพท์ เฉพาะทาง ก็ไม่ต้องอธิบาย 1................................................... 2................................................... 3...................................................

10 IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ 8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เนื้อหาในส่วนนี้ มาจากประโยชน์หรือสิ่งที่ทำให้สังคม พัฒนาดีขึ้น ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยหรือการออกแบบ 3 ถึง 5 ข้อ 1................................................... 2................................................... 3...................................................


ดาวน์โหลด ppt IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ. บทที่ 1 บทนำ 1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา เนื้อหาในส่วนนี้มาจากข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับ เรื่องที่จะทำ ประวัติความเป็นมาของตัวสินค้าหรือตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google