งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 นางสาวทัศนียา น้อยอ่อนโพธิ์. ประวัติการ ทำงาน การศึกษา ประวัติส่วนตัว หน้าที่รับผิดชอบ การทำงานใน ปัจจุบัน 2 นางสาวทัศนียา น้อยอ่อนโพธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 นางสาวทัศนียา น้อยอ่อนโพธิ์. ประวัติการ ทำงาน การศึกษา ประวัติส่วนตัว หน้าที่รับผิดชอบ การทำงานใน ปัจจุบัน 2 นางสาวทัศนียา น้อยอ่อนโพธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 นางสาวทัศนียา น้อยอ่อนโพธิ์

2 ประวัติการ ทำงาน การศึกษา ประวัติส่วนตัว หน้าที่รับผิดชอบ การทำงานใน ปัจจุบัน 2 นางสาวทัศนียา น้อยอ่อนโพธิ์

3 เกิดวันที่ 14 ธันวาคม 2514 อายุ 39 ปี 3 นางสาวทัศนียา น้อยอ่อนโพธิ์

4 จบ ประถม ศึกษา จาก โรงเรีย นบ้าน ผาแบ่น จบ มัธยมศึ กษา จาก โรงเรีย นเชียง คาน วิทยา จบ ปวส. จาก โรงเรีย น เทคโนโ ลยีเลย บริหาร ธุรกิจ ปัจจุบัน กำลัง ศึกษา อยู่ที่ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เลย 4 นางสาวทัศนียา น้อยอ่อนโพธิ์

5 5 สำนักง าน สหกรณ์ จังหวัด เลย กลุ่ม ส่งเสริม สหกร ณ์ 1 อำเภอ เมือง เลย นา ด้วง

6 เป็นพนักงาน ราชการ ทำงานใน ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน ส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริม สหกรณ์ 1 รับผิดชอบ อำเภอเมืองเลย นาด้วง 6 นางสาวทัศนียา น้อยอ่อนโพธิ์

7 รับผิดชอบสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรในเขต พื้นที่อำเภอเมืองเลย นาด้วง จำนวน 5 สถาบัน แนะนำ ส่งเสริม สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร ในการจัดทำ บัญชีเบื้องต้นให้ ถูกต้อง แนะนำ ส่งเสริม สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร ให้ปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร จัดทำบัญชี ปิดบัญชี พร้อมรายละเอียด ประกอบงบการเงินส่ง ให้ผู้สอบบัญชีภายใน 30 วัน 7 นางสาวทัศนียา น้อยอ่อนโพธิ์


ดาวน์โหลด ppt 1 นางสาวทัศนียา น้อยอ่อนโพธิ์. ประวัติการ ทำงาน การศึกษา ประวัติส่วนตัว หน้าที่รับผิดชอบ การทำงานใน ปัจจุบัน 2 นางสาวทัศนียา น้อยอ่อนโพธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google